Kezdőlap (Szapolyai János)

 Magyar történelem 1 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Szapolyai János

Magyar történelem 1  Szandzsák  Szászok

Szapolyai János
(1487-1540)
Íme, négy hónappal a mohácsi bukás után két uralkodója is van az országnak! Az egymással farkasszemet néző két magyar király harca nem sok jót ígér a nemzetnek. V.


SZAPOLYAI JÁNOS
A Pallas Nagy Lexikona szerint: Történeti szereplése a hires 1505-iki rákosmezei országgyülésen kezdődik, midőn a rendek az ő javára azt a végzést hozták, hogy a királyi ház kihaltával többé idegen nemeztbelit királlyá nem választanak. Sz.

Szapolyai János magyar királynak és I. Zsigmond lengyel király leányának, Jagelló Izabellának a fia. Még születési évében, 1540. szeptemberében, a rákosi országgyűlés II. János néven Magyarország királyává választotta. Bizonytalanabb volt a jogállása, mint Habsburg Ferdinándnak.

Szapolyai János halálával új korszak kezdődött Erdély történetében. A bonyolult politikai helyzet, János Zsigmond magyar királlyá választása, ezzel szemben Ferdinánd törekvése, hogy magát az egész Magyarország királyának ismertesse el, ...

A Szapolyai János oldalán kifejtett, ilyen irányú tevékenységéről oklevél nem maradt ránk. Annál több adatot ismerünk viszont a következő évekből, amelyek azt bizonyítják, hogy János király pártján erőszakkal szerezte meg azon összegeket, amelyekre még korábban deputatiót nyert.

SZAPOLYAI JÁNOS (I. JÁNOS) (ZÁPOLYA) (1487-1540): magyar király 1525-1540 között, erdélyi vajda 1510-1520. 1526-ban ő is a török ellen vonul az erdélyi sereggel, de nem ér oda időben. November 5-én a köznemesség királlyá választotta. Decemberben viszont a bárók I.

A változás árnyékát már előrevetítette az a tény, hogy a mohácsi csatából szerencsésen megmenekült Perényi Péter, mint koronaőr, ~ koronázása után a koronát nem szokott őrzési helyére, Visegrádra vitte, hanem -Szerémi György szavait idézve - "Füzérvárra futott, ...

~ magyar király és Izabella lengyel kir. hercegnő fia, szül. Budán 1540 jul. 7., megh. Gyulafehérvárt 1571 márc. 14. Ifju kora viszontagságok és sok megpróbáltatás közt telt el (l. Izabella).

~ 1536. szeptember 30-án kelt adománylevelében Enyingi Török Bálintnak juttatta Debrecent,14 Magyarország 'legnagyobb és leggazdagabb városát' (oppidum Hungariae maximum et opulentissimum).15 Az új földesúr személyében a reformáció hatalmas pártfogóra talált.

A kettős királyválasztás (1526) utáni belharcok megszüntetése érdekében ~ és I. Habsburg Ferdinánd között Váradon létrejött szerződés.

Lajos király (1516-1526) halálát követően előbb ~t (1526-1540), utóbb pedig Habsburg Ferdinándot (1526-1564) koronázták meg Székesfehérvárott, ami úgy volt lehetséges, hogy a korona ôre a két szertartás között Szapolyai oldaláról átállt Ferdinándéra. [...

Igy érthetővé válik, hogy 1526 őszen a király nélkül maradt országban ~ éppen Tokajban hívja össze, október 14-ére híveit, hogy a korona sorsáról döntsenek.

Az olyan kérdések, mint Ferdinánd magyar trónigényének támogatása, vagy 1526 után ~ királlyal és a mögötte álló Portával Magyarországon vívott háborúja, másodlagosnak minősültek. Ennek ellenére a két birodalom összeütközése elkerülhetetlenné vált, mivel mindkettő terjeszkedőben volt.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Erdély, Mohács, Magyar király, Fejedelem, Esztergom?

◄ Szandzsák   Szászok ►
 
RSS Mobile