Kezdőlap (Attitűd)

 Pszichológia 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Attitűd

Pszichológia  Asszimiláció  Attribúció

Az "attitűd" jelentése: Magatartás, viselkedés, modor, szellemi beállítottság, szerep, hozzáállás, viszonyulás valamihez, vagy valakihez.


Az attitűdök fókuszálják a figyelmet: megmondják, merre nézzünk.
Az 1973-ban az USA-ban kirobbant Watergate ügyben Nixon elnök ellen vizsgálat indult, az újraválasztásának időszakában, illegális tevékenység ügyében. Ezt követően le is mondott.

Attitűd
Tárgyakhoz és személyekhez való pozitív vagy negatív érzelmi, kognitív és viselkedéses viszonyulás.
További információ Attitűd tartalommal kapcsolatosan ...

ATTITŰD
Beállítódás, magatartás, vélemény, érdeklődés, vagy szándék többé-kevésbé állandó készlete (diszpozíciója), értékelő viszonyulás személy, eszme irányában.

Attitűdök a felelés iránt
Ambivalencia. A leggyakoribb megfogalmazás azt domborítja ki, hogy a feleltetés szükséges rossz.
Tradíció. Azzal érvelnek, hogy ez így szokás, ők is így tanultak, őket is feleltették, ők is kibírták, tehát érdemes hozzá ragaszkodni.

~ök
Az ~ értékelő viszonyulást jelent, tárgyai lehetnek más emberek, embercsoportok, tárgyak, ideológiák, mozgalmak, satöbbi Kifejeződhet érzelmekben, vélekedésekben és viselkedésben: ezek az ~ affektív, kognitív és viselkedésbeli komponensei.

Az ~ök kommunikációja
Általában a legtöbb tartós ~öt mind verbálisan, mind non-verbálisan ki lehet fejezni. A társas érintkezésben sok egyéb ~öt, különösen azokat, amelyek ideiglenesek és a pillanattal változnak, kizárólag non-verbális kommunikációs csatornákon közlünk.

Szülői ~ök Mérése
Parent-Adolescent Communication Inventory (Szülő-serdülő kommunikáció kérdőív)
Parental Skills Inventory (Szülői készségek kérdőíve) ...

~
Az ~ az egyén másik személlyel, tárggyal, helyzettel, avagy fogalommal kapcsolatos érzelmi-, magatartásbeli viszonyulását, beállítódását jelöli.

11. Az ~dinamika: konzisztencia és kognitív disszonancia
12. Szervezeti kommunikáció
13. Személyiségfejlesztő módszerek ...

Melyek a jó ~ök, beállítódások?
K.M.: Beállítódásainkban meghatározó szerepe van a kora gyermekkori családnak. A korai anya-gyermek kapcsolatnak azután ki kell egészülnie az apa-gyermek kapcsolattal. Aki ezt megkapja, az egész életre szóló kincset halmoz fel.

Szokások és ~ök
A szokások befolyása kisebb a vonásokénál, sokkal merevebbek, mivel sajátos ingerre adott sajátos választ feltételeznek. A szokások vonássá ötvöződnek.
Az ~ és a vonás megkülönböztetése nem mindig könnyű:
1. az ~ mindig valamely tárgyra vonatkozik
2.

A funkcionalista ~ a kutatás irányát is másként képzeli el, mint a hagyományos redukcionizmus. A hagyományos redukcionizmusban alulról fölfelé építkezünk, a funkcionalizmus viszont a kutatás logikáját tekintve fölülről lefelé építkező gondolatmenetet képvisel.

Ez az ~ azonban sokáig nem tartható, már csak azért sem, mert a fejlettebb nyugaton már hivatalosan is elismerik a kritika jogosságát. Sajnos azonban egy ilyen mély (pöce)gödörből tiszta kézzel, arccal kimászni nem lehet. Itt bizony új arcokra lesz szükség.

Közismert, hogy az ember esékenységével, sérülékenységével foglalkozó hivatásokkal szemben gyakori ~ a szakmák lefitymálása, gúnyolása. A mai pszichoterápia már régen nem az, ami Freud korában volt.

Vádol és szemrehányással illet; általában ez az ~ a partner magatartásával, szándékaival kapcsolatos hazugságokat tartalmaz. A szóbeli bántalmazó leghatásosabb fegyverei ezek.
5. Bírál és kritizál; a bántalmazott tulajdonságainak és teljesítményének kritizálása, lekicsinylése
1.

Ugyanannyi erőt igényel, mint a pesszimista ~, csak sokkal hasznosabb.

Ez a diszfunkcionális ~ megerősödéséhez, annak elfogadásához vagy állandósulásához vezet. Általános jellemző, hogy nem reagálnak a problémákra (és egymás érzelmeire), titkok és tabuk járják át a légkört; nem foglalkoznak érzéseikkel, szükségleteikkel.

A kérdőíves vizsgálatokban általában a közösülés előre el nem tervezett voltát és a védekezéssel szembeni általános negatív ~öt említették.

Fontos a meleg, bizalmi ~, a feltétel nélküli pozitív elfogadás, amelyben elfogadjuk a klienst úgy, ahogy ő az adott pillanatban jelen van. A terapeuta nem marad semleges, hanem egyértelműen a kliens mellé áll.

A 20 dolláros kísérletből látszódott, hogy a disszonanciát okozó viselkedés akkor vezet ~változáshoz, ha minimális mértékű nyomással váltható ki - legyen az jutalom vagy büntetés. Erre finom példa egy kisgyerekekkel végzett kísérlet.

A tagok gyakran aggatnak különféle a rendszer és a való élet szempontjából is negatív ~öket a jelöltekre ("pénzellenes", "nem akar jót a családjának"), amiknek kivédésekor az illetőben az az érzés támadhat, hogy ő valóban megfelelhet a hatalmas profitok elérésére.

f) Férfi és női tanárok eltérő ~jei
Hubert végzős tanárjelöltek ~jeit vizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy az elvárások és az első tapasztalatok nőknél jobban egybeestek, a fegyelmezési problémákat jobban oldották meg, mint a férfiak.

A kutatók azt is hozzátették a meglepő eredményhez, hogy akár jó, akár "rossz" géneket örököl valaki, attól még a saját ~jével befolyásolhatja boldogságát akár pozitív, akár negatív irányba.

A konzekvens szabályokon alapuló, alapvetően a gyermek fejlődésére koncentráló, pozitív megerősítésre építő nevelési ~ megszilárdulásával tartós állapotjavulást lehet elérni.

Tehát ha ezt felismerjük és inkább az elfogadó, belátó, helyt adó ~del szemléljük fagyos napjainkat, megspórolhatunk magunkat már egy jó adag lelki fűtőanyagot, vagyis nem pazaroljuk arra, amire felesleges.

A gyanakvó alap~ felnagyítja az apró sérelmeket. Ezek az elfogyasztott alkohol hatására tovább torzulnak, olyannyira, hogy súlyuk alatt összeomlik a személyiség. Egyetlen rövidre zárt menekülési út marad, az öngyilkosság.

A szakemberek régóta egyetértenek abban, hogy minden kezelés hatékonyságának fontos összetevője a beteg ~je és bizalma. Bármely terápia hatásosabb, ha a beteg hisz benne, s ezáltal kellően motivált a terápiában való aktív részvételben.

A kutatók feltételezik, hogy többek közt ez az apránként jelentkező pozitív ~ vezet a tényleges hangulatjavuláshoz. A felfedezés fontossága abban is rejlik, hogy a javuló önértékelésből megítélhető, hogy a gyógyszer hat-e egy adott betegnél.

Tevékenység: Magatartási zavarok, önkép zavarok hátterében rejlő kóros (diszfunkcionális) ~ök módosításának eljárás-rendszere.

A derűs emberek aktívabbak, nem tántorítják el őket a problémák, és addig nem nyugszanak, míg meg nem gyógyulnak." Habár a kutatás összefüggéseket fedezett fel a pozitív ~ és a gyorsabb gyógyulás között, ok-okozati viszonyukat nem igazolta.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Viselkedés, Pszichológia, Személyiség, Kommunikáció, Gondolkodás?

◄ Asszimiláció   Attribúció ►
 
RSS Mobile