Kezdőlap (Óda)

 Művészet 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Óda

Művészet  Objektivitás  Ókeresztény

óda
Magasztos tárgyú, emelkedett hangú lírai költemény.
Költészeti szakszó a középkori latin oda nyomán, amely a görög ódé (ének) átvétele. Ez egy korábbi aoidéből ered, s forrása az aeidó (énekel) ige. odeon.


Az "óda" jelentése: Magasztos gondolati vagy érzelmi tárgyú, lelkesült, ünnepélyes hangú költemény, zenekísérlettel előadott lírai költemény vagy karének.

Óda: (gör. a. m. ének), fenséges dal; a lirai költészet ama formája, mely az extázisig feszült érzéseket fejez ki, minő a lelkesedés, a rajongás, a kétségbeesés, az imádat satöbbi Ily extázisát az érzéseknek akár vallásos, akár világi eszme, jelenség, ...

ÓDA: Magasztos érzelmi vagy gondolati tartalmú lelkületű líra. Témái: a haza, nemzet, emberiség, lét, erkölcs, szerelem.
EPIGRAMMA: Tömör bölcs gondolatokat, gúnyt megfogalmazó, többnyire csattanóval végződő rövid vers. Ógörög sírversekből alakult ki. Versformája disztichon.

Óda:
Az óda a modern irodalomban fenséges tárgyról szóló, emelkedett hangnemű lírai költemény; tartalmi köre sokkal szűkebb, mint a görög ódáé vagy a latin carmené.

~: lírai műfaj, fenséges tárgyról emelkedett stílusban írt költemény - három válfaja: a himnusz, a ditirambus és a rapszódia.

Vallásos jellegű, istent vagy isteni hatalmakat dicsőítő, hozzájuk segítségért fohászkodó, imaszerű ének - az óda szinonimája, szárnyaló lendületű költemény, amelyet valamely eszme, személy, ország satöbbi magasztalására írtak.

-ban nincs meg sem a dal könnyü közvetlensége, sem az óda elragadtatása, mindegyiknél nyugodtabb, részletezőbb. Eszmélkedő tartalmánál fogva távolabb áll a szorosan vett lirai fajok szangvinizmusától, jelleme inkább melankolikus. Némely meghatározások az E.-t u. n.

Kétségtelen, hogy mindez a plasztikai műveltség terjedése, ha még nem is olyan ez a műveltség, hogy miatta most bókolva s a zengő óda hangján letegyük az írószerszámot. De van jel, ami reámutat.

A következő években megjelent sajtótermékek nagy része prózai és verses halotti oráció és óda. Több latin és magyar nyelvű üdvözlőverset, alkalmi költeményt is kinyomtattak.

A legismertebb lírai műfajok az ókori görögöknél kialakult dal, elégia, epigramma, himnusz és óda, a Bibliából származó zsoltár, a középkori eredetű szonett és a haiku, valamint a rapszódia és a tudatlíra.

Azonban ha valaki, ne adj isten, elolvassa Filippo Tommaso Marinetti ~ a verseny-automobilhoz című alkotását Kosztolányi Dezső fordításában, miszerint lTe egy acél-faj szilaj istene / nagy messzeségtől részeg Autó / ki rémülten zörömbölsz és vicsorogva harapod a zablád! ...

Jelentése jövő. Elszakad a múlttól, a jelen, és a jövő felé tekint. A cselekvést, a dinamizmust, az erőt hirdeti. Megjelenik a gép kultusza, a technikai forradalommal egyidejűen. A költők rajonganak a nagyvárosi életért, a technikai vívmányokért, pl: Marinetti: ~ a versenyautómobilhoz.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Görög, Költészet, Antik, Alkotás, Római?

◄ Objektivitás   Ókeresztény ►
 
RSS Mobile