Kezdőlap (Valós számok)

 Matematika 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Valós számok

Matematika  Valós szám  Valószínűség

Valós számok mint végtelen tizedes törtek
Túlzott optimizmus volna azt hinni, hogy a számok alakja és értéke körül a közgondolkozásban uralkodó káosz hamarosan eloszlik. Talán csak évtizedek múlva. De megpróbálhatjuk lerövidíteni ezt az időt.


A valós számok
Példaként tekintsük az -en értelmezett standard (Borel) σ-algebrát. Ezt a véges, nyílt intervallumok családja generálja (amely a metszetre nézve nyilván zárt). Tehát egy valószínűségi mértéket -en teljesen meghatároznak a nyílt intervallumokon felvett értékei.

Valós számok a racionális és az irracionális számok összessége, tehát azok a számok, amelyek megadhatóak végtelen tizedestörtekkel. A valós számok halmazának jele: R.
A valós számok halmaza zárt az összeadásra, kivonásra, szorzásra, osztásra.

A valós számok a nevezetesebb állandókkal
Bár a számhalmazok tetszőleges mértékig bővíthetők az alkalmazott módszerrel, a kvaternióknál bővebb számhalmazokat ritkán alkalmazzuk. A számhalmazok egyre bővülő sorrendben szabályos jelöléssel: ...

Az valós számok meghatározását konkrét példán nézzük meg. A átlakítható alakra. A fenti állítás szerint ez felírható
alakban. Példákban az egyszerűség kedvéért nem az jelöléseket szoktuk használni.

Adott a ~ halmazán értelmezett f(x) függvény.
a/ Írd fel annak az egyenesnek az egyenletét, mely az origón átmegy, és az f(x) függvénygörbét érinti.

Megjegyzés: A ~nak nem létezik véges kódolásuk (számossági okok). Mindig feltesszük, hogy a koordináták racionálisok, vagy egészek.
II) Mit válasszuk elemi lépéseknek?
Elemi lépések: alapműveletek és összehasonlítások ~ között.

Befejezésül meg kell említeni a ~ halmazát.
Ez nem más, mint a racionális számok és az irracionális számok együttese.
A ~ jelölésére a dupla szárú, nagy R betűt használjuk.
Ha halmazok jeleit használjuk: R = Q U Q*. (Ahol U jelenti a halmazok unió-ját, egyesítését.) ...

A ~ algebrailag - a fentebb leírt összeadásra és szorzásra nézve - számtestet alkotnak. Pontosabban a ~ teste, egy Archimédeszien rendezett teljes test.

Hiszen akkor például az összes természetes számok halmazáról, vagy az összes ~ halmazáról sem lehetne beszélni.

xn ~, akkor az alábbi numerikus jellemzőket kell kiszámítani:
a középérték leírására: empirikus közép, medián, módusz;
a szóródás leírására: empirikus szórásnégyzet, szórás, minta terjedelem, minimum, maximum;
az eloszlás jellemzésére: empirikus kvantilisek, ferdeség lapultság.

Adottak a és b vektorok, valamint az és ~,akkor a velük képzett vektort az a és b vektor lineáris kombinációjának nevezzük, ha , akkor konvex lineáris kombinációról beszélünk. Pl.

A h(x) függvény inverze , amely függvény értelmezési tartománya a ~ halmaza, értékkészlete a nyitott intervallum.

Ezek a ~ halmazán értelmezett komplex értékű függvények. Ilyen függvények deriválása ugyanúgy értelmezhető, mint a valós függvényeké, és a deriválás tulajdonságai is megmaradnak. Ezek biztosítják, hogy a fenti két függvény valóban megoldása lesz a differenciálegyenletnek.

aritmetika
Számtan, a ~kal foglalkozó matematikai tudományág, -régebben- számelmélet.
Nemzetközi tudományos szakszó a görög arithmosz (szám) nyomán. algoritmus, logaritmus.

Matematikai fogalmak
Számhalmazok (a ~ halmaza és részhalmazai), halmazok számossága
Kiemelt tesztek
Matematika tételek ...

Mint tudjuk, nem minden számnak van a szorzásra nézve inverze (hiszen 0-val nem osztunk a ~ körében sem). Próbáljuk tisztázni, milyen mátrixnak nem lesz inverze! ...

Az "aritmetika" jelentése: A matematikának az az ága, mely a ~kal végzett műveletekkel foglalkozik.

b) akkor és csak akkor, ha valamely és ~ra
teljesül 1 valószínűséggel. , illetve aszerint, hogy , illetve .
Bizonyítás. Legyen , illetve a és az standardizáltja. Ekkor . Másrészt ...

A ~ból álló a1,a2,...,an,...
alfa, konvergens sorozatok halmaza,
béta, korlátos sorozatok halmaza,
gamma, sorozatok halmaza,
az összeadásra és szorzásra nézve.

Ez a "felejtés" egy ϕ:G→GL(1 ,ℝ) homomorfizmus. Világos, hogy a magja éppen H, a képe pedig az egész GL(1 ,ℝ). Ezért H normálosztó, és G/H izomorf GL(1 ,ℝ)-hez, ami nem más, mint ℝ *, a nemnulla ~ csoportja a szorzásra nézve.

Ez azt mondja ki, hogy a természetes számok halmazának számossága és a ~ halmazának számossága között más további számosság nem található; Kőnig előadásában cáfolni kívánta ezt a sejtést.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Valós szám, Halmaz, Függvény, Sorozat, Összeg?

◄ Valós szám   Valószínűség ►
 
RSS Mobile