Kezdőlap (Térfogat)

 Matematika 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Térfogat

Matematika  Térelem  Térgeometria

térfogat
a testek által elfoglalt, azok határai közé zárt tér nagysága. Minthogy bármely test részeit a legkülönbözőbb módon tehetjük össze más testté, azért a testek T.-a független azok alakjától. A test határai közé zárt tér nagyságának tényleges meghatározása, vagyis a T.-mérés a T.


A térfogat mértékegységei
Mivel az egységkockák számáról és méretéről van szó, ezért a térfogatnál használatos mértékegységek megegyeznek a térfogat-mértékegységekkel.

A véges térfogat módszere (finite-volume method (FVM)) módszer parciális differenciálegyenletek algebrai alakban való kiértékelésére és ábrázolására. Hasonló a véges differencia módszeréhez vagy végeselem módszeréhez az elemeket egy diszkrét helyen hálós térben számoljuk.

A tetraéder térfogata
Tetszőleges ABCD tetraédert hasábbá egészíthetünk ki. Az ábra szerint illesszünk a B illetve a C csúcsra egy-egy AD-vel párhuzamos egyenest. Ezeken vegyük fel az E, illetve az F pontot úgy, hogy fennálljon AD=BE=CF.

Az f(x) görbedarab x koordinátatengely körüli forgatásával kapott forgástest térfogata (a második a paraméteresen megadott függvényekre vonatkozik):
Az f(x) görbedarab y koordinátatengely körüli forgatásával kapott forgástest térfogata (a második a paraméteresen megadott függvényekre vonatkozik): ...

Síkidomok kerülete, területe
Geometriai testek
A geometriai testek felszíne, ~a
Hasonló testek felszínének és ~ának aránya
Geometriai transzformációk
Hasonlósági transzformációk
Egybevágósági transzformációk
Geometriai alapszerkesztések
...

~. Az n dimenziós euklideszi tér részhalmazain értelmezett nem negatív, valós értékű függvény, amely a téglatesteken megegyezik azok euklideszi ~ával.

A ~nak megfelelő mértéket kívánunk definiálni -n. Ha (2.8) által definiált, akkor legyen
(2.9)
Ha , és előállítása -beli diszjunkt téglák segítségével , akkor legyen ...

A ~ egyik nem-SI mértékegysége, jelölésben l. Egy liter egyenlő egy köbdeciméterrel, amely egyenlő ezer köbcentiméterrel. Egy milliliter - jelölésben - a liter ezredrésze, tehát egyenlő egy köbcentiméterrel.

A gúla ~a
A koszinusztétel
A logika tárgya, eredete, kapcsolata a szaktudományokkal. A formális, a matematikai és a szimbolikus logika.
A négyzetgyök függvény!
A Pitagorasz-tétel és megfordítása
Ábrázolja és jellemezze a cos(x) függvényt!
Ábrázolja és jellemezze a sin(x) függvényt! ...

A fázis~ változását az alábbi egyenlet határozza meg:
A disszipációt tehát úgy is megfogalmazhatjuk, hogy ...

A gömb ~a: V 43 R 3 ,
A gömb felszíne: A 4 R 2 ,
A gömb főkörének kerülete: C 2 R .
Tegyük fel, hogy X sűrűségfüggvénye f x 1 x 1 x ,  0 x 1 . Ezt a speciális béta eloszlást arcus szinusz eloszlásnak is nevezik.

Gondoljunk vissza arra az elképzelésünkre, hogy n darab lineárisan független vektor valójában a vektorok hosszától és egymással bezárt szögétől függően egy n-dimenziós testet határoz meg, melynek van ~a.

- Az egyenlő (iszosz) szó a görögben nemcsak szakaszok és szögek, hanem területek és ~ok egyenlőségének jelölésére is használatos. Az egybevágóság fogalmát - a hasonlóság bevezetése után - az "egyenlő és hasonló" kifejezés írja körül, így átalakítva idézi I. 4.-et XII. 3.-ban.

Nagy~-áramú pormintavevő, és a szűrőpapíron felfogott porminta9.1. A hardver, szoftver és az adat árainak egymáshoz viszonyított aránya a számítástechnika korai korszakában és ma9.2. Klasszikus - adatbiztonságra kiépített - adatbázis hardver környezet9.3.

Vegyészi gyakorlatunkban az esetek túlnyomó részében metrikus adatokkal (tömeg, anyagmennyiség, ~, koncentráció, nyomás, hőmérséklet, energiák sebességek) van dolgunk.
3.1.2 Az adatok kezelése, a skálázás
A sokaságból vett n elemű minta i-edik adata egy: ...

A tüdőnek az a képessége, hogy mennyi oxigént tud felvenni a belélegzett levegőből, arányos a rendelkezésre álló felülettel. Azaz egy adott tüdő~ esetén igen jó, ha a felszínt megnöveljük. A tüdő szöveteinek belső felületei ezért igen magas fraktáldimenziójúak.
További olvasnivaló ...

(23)
Ezek levezetése lényegében ugyanaz, mint egy dimenzióban volt (a rúd esetén), csak az (20) felírásához használt Newton-Leibniz-formula helyett a neki megfelelő, ~i és felületi integrálok között kapcsolatot létesítő Gauß -féle divergencia-tételt kellene alkalmazni.

Másképpen: a ~-tartó lineáris transzformációk csoportja. Jelölés: SL(n,ℝ) illetve SL(n,ℂ). Ha pedig csak egész mátrixokat engedünk meg: SL(n,ℤ).
n×n-es ortogonális mátrixok csoportja, a mátrix szorzással. (Csak valós mátrixokkal.) Jelölés: O(n).

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Függvény, Halmaz, Felszín, Trigonometrikus, Test?

◄ Térelem   Térgeometria ►
 
RSS Mobile