Kezdőlap (Párhuzamos)

 Matematika 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Párhuzamos

Matematika  Parciális tört  Párhuzamos egyenes

párhuzamos
Egymástól minden pontjukon azonos távolságban lévő -vonalak vagy síkok-. Származéka: párhuzam.
Nyelvújítási alkotás a latin parallelus magyarítására a pár meg a régi huzamos (hosszan tartó) elemekből, a párhuzam utólagos elvonás.


A párhuzamos szelők tétele és megfordítása
Tétel: Ha egy szög szárait párhuzamos egyenesekkel metsszük, akkor az egyik száron keletkezett szakaszok aránya megegyezik a másik száron keletkező megfelelő szakaszok arányával.

Párhuzamos vetítésCentrális vetítés
Általában a vetítési ponttranszformáció alatt azt értjük, amikor n dimenziós koordináta-rendszer pontjait vetítjük n-nél kevesebb dimenziókoordináta-rendszer pontjaiba. Leggyakrabban a 3 dimenziós tér pontjait vetítjük a 2 dimenziós síkra.

párhuzamos
Kettő vagy több egyenes vagy sík, amelyek mindig azonos távolságra vannak egymástól, következésképpen sohasem metszik egymást. Ez utóbbi tulajdonság azonban nem elégséges ahhoz, hogy egyenesek párhuzamosak legyenek három dimenzióban, mivel a kitérő egyenesek szintén sosem találkoznak.

(Párhuzamos szelők tétele: Ha egy szög szárait párhuzamos egyenesekkel metsszük, akkor az egyik száron keletkezett szakaszok aránya egyenlő a másik száron keletkező megfelelő szakaszok arányával.)
...

A párhuzamos kapcsolású rendszer pontosan akkor működik, ha legalább egy komponense működik. Igazoljuk, hogy
a rendszer állapotára V 1 1 X 1 1 X 2  ---   1 X n X 1 X 2 X n .
a rendszer megbízhatóságára V 1 1 1 p 1 1 p 2  ---   1 p n .

Élek párhuzamossága
Két él párhuzamos, ha végponthalmazuk azonos.
Adott pontpár összekötöttségének multiplicitása azon élek száma, amelyek végponthalmaza az adott pontpár.
Egyszerű gráfban nincsenek párhuzamos élek. Egyszerű gráfban minden pontpár összekötöttsége 0 vagy 1 multiplicitású.

Párhuzamossági szög
Legyen adott a síkban egy s egyenes, egy attól d távolságban lévő P pont! Legyen továbbá a P pontra illeszkedő és az adott egyenesre merőleges m egyenesnek a P -re illeszkedő e -vel egyirányú egyenessel bezárt szöge d .

A párhuzamosok problémája iránti érdeklődést a Gauss-szal folytatott beszélgetések ébresztették fel Bolyai Farkasban.

A párhuzamos vonalú (megj_I_34) idomok szemközti oldalai és szögei egyenlők egymással, és az átló felezi őket.
Legyen ACDB egy perhuzamos vonalú idom, BC pedig egy átlója. Azt állítom, hogy az ACDB paralelogramma szemközti oldalai és szögei egyenlők egymással, és a BC átló felezi.

Más gépek párhuzamosan több műveletet is végrehajthatnak, így adnak össze két vektort egy lépésben.
A valódi számítógép egy modellje: Az ilyen gépen az algoritmus ...

- a tengellyel párhuzamos egyenesek párhuzamosok a képükkel
fix pont: a tengely pontjai
fix egyenes: a tengely
invariáns egyenes: a tengelyre merőleges egyenesek ...

Párhuzamos mérési helyszínek - Veszprém7.7. A standard normáleloszlás sűrűségfüggvénye8.1. Nagytérfogat-áramú pormintavevő, és a szűrőpapíron felfogott porminta9.1. A hardver, szoftver és az adat árainak egymáshoz viszonyított aránya a számítástechnika korai korszakában és ma9.2.

(diameter) a kúpszeletek esetében oly egyenes, mely a kúpszelet minden egy bizonyos iránnyal párhuzamos, húrjának felező pontját tartalmazza. Az Á. maga a húrirányhoz konjugált. Az ellipszis és hiperbola esetében az Á.-k mind a középponton mennek keresztül mig a parabola összes Á.

Megoldás: Az x tengely körüli forgás pályái az (y,z) síkkal párhuzamos körök, és a tengely pontjai. Tehát a generáló vektormező az x tengely mentén 0 , máshol pedig érinti ezeket a köröket.

A P ponton az YOZ síkkal (yz síkkal) párhuzamosan áthaladó, egyértelműen meghatározott sík az OX tengelyt (az x tengelyt) valamely P' pontban metszi.

Gömbréteg (gömböv): Ebben az esetben a síkidom úgy keletkezik, hogy berajzoljuk egy körnek két, egymással párhuzamos húrját, majd tekintjük a körnek, a húrok által közrezárt részét. A forgástengely pedig a húrok felezőmerőlegeseinek az egyenese lesz.

Ezek megvalósítása pedig, a párhuzamos és a soros kapcsolás. Mivel két párhuzamosan kötött kapcsolóból, ha az egyiket bekapcsoljuk, akkor már vezet, a párhuzamos kapcsolás a "vagy" műveletet tudja megvalósítani.

A mérési eredmények véges n1 és n2 párhuzamos mérés átlagai, számtani közepek, és értékek. Tudni szeretnénk, eltér-e egymástól a két eredmény.

Írd fel mindkét egyenes egyenletét a másik alakban is, továbbá azon e1 és f1 egyenesek egyenletét, melyek párhuzamosak az e és f egyenesekkel, és az A ponton mennek át (e1 egyenes az e-vel, f1 egyenes az f-fel párhuzamos).

Például a megoldásokra érvényesek a következő állítások megfelelői: két síkbeli vektor bármely lineáris kombinációja e síkbeli, továbbá ha tekintünk két nem párhuzamos vektort, akkor a sík minden vektora egyértelműen előállítható e vektorok lineáris kombinációjaként.

A fenti tulajdonság fontos, gyakran használt következménye, hogy Bézier-görbe affin transzformációja esetén - például ha axonometriában, vagy párhuzamos vetítéssel ábrázolunk térgörbéket - elegendő csak a kontrollpontokat transzformálni, ...

Ismert x értékeknél párhuzamos kisérletekben meghatározzunk y mért értékeket, és a paramétereket tekintjük ismeretleneknek. Ha a mérések pontosak lennének, bármelyikből ki lehetne számítani az ismeretlen a1, a2, …paramétereket. A kapott y értékeket azonban ismeretlen hibával mérjük: ...

már nem két metsző egyenest, hanem két egybeesőt vagy két párhuzamost kapunk.

Párhuzamosság, merőlegesség
Ponthalmazok meghatározása
Ponthalmazok meghatározása #2
Ponthalmazok; tengelyesen szimetrikus háromszögek, négyszögek, szokszögek
Pontkörüli forgatás, tulajdonságai
Prímszám, relatív prím
Prímszámok, relatív prím
Síknégyszögek ...

A "paralelogramma" jelentése: Olyan négyszög, melynek a 2-2 szemközti oldala párhuzamos.

Multiplexitás: Mint említettük a TCP folyamat-folyamat közti kommunikációra szolgál, azonban egy hoszton több folyamat is futhat, és több is akarhat párhuzamosan kommunikálni, így a TCP a hoszton ún. portokat használ.

Ezt az egyenest azonos körzőnyílással felosztjuk annyi részre, amennyire az egyenest akarjuk felosztani. Az utolsó metszéspontot összekötjük az a egyenes másik (B) végpontjával, majd ezzel az egyenessel párhuzamosakat húzunk a többi metszéspontból.

A lineáris regressziós egyenes egyenletében szereplő a együtthatót nevezzük lineáris trendegyütthatónak. Ha a kapott egyenes nem párhuzamos az x-tengellyel, azaz az a együttható nem egyenlő nullával, akkor növekvő (a0), illetve csökkenő (a ...

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Függvény, Egyenlet, Négyzet, Vektor, Rendszer?

◄ Parciális tört   Párhuzamos egyenes ►
 
RSS Mobile