Kezdőlap (Párhuzamos)

 Matematika 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Párhuzamos

Matematika  Parciális tört  Párhuzamos egyenes

párhuzamos
Egymástól minden pontjukon azonos távolságban lévő -vonalak vagy síkok-. Származéka: párhuzam.
Nyelvújítási alkotás a latin parallelus magyarítására a pár meg a régi huzamos (hosszan tartó) elemekből, a párhuzam utólagos elvonás.


A párhuzamos szelők tétele és megfordítása
Tétel: Ha egy szög szárait párhuzamos egyenesekkel metsszük, akkor az egyik száron keletkezett szakaszok aránya megegyezik a másik száron keletkező megfelelő szakaszok arányával.

Párhuzamos vetítésCentrális vetítés
Általában a vetítési ponttranszformáció alatt azt értjük, amikor n dimenziós koordináta-rendszer pontjait vetítjük n-nél kevesebb dimenziókoordináta-rendszer pontjaiba. Leggyakrabban a 3 dimenziós tér pontjait vetítjük a 2 dimenziós síkra.

párhuzamos
Kettő vagy több egyenes vagy sík, amelyek mindig azonos távolságra vannak egymástól, következésképpen sohasem metszik egymást. Ez utóbbi tulajdonság azonban nem elégséges ahhoz, hogy egyenesek párhuzamosak legyenek három dimenzióban, mivel a kitérő egyenesek szintén sosem találkoznak.

(Párhuzamos szelők tétele: Ha egy szög szárait párhuzamos egyenesekkel metsszük, akkor az egyik száron keletkezett szakaszok aránya egyenlő a másik száron keletkező megfelelő szakaszok arányával.)
...

A ~ kapcsolású rendszer pontosan akkor működik, ha legalább egy komponense működik. Igazoljuk, hogy
a rendszer állapotára V 1 1 X 1 1 X 2  ---   1 X n X 1 X 2 X n .
a rendszer megbízhatóságára V 1 1 1 p 1 1 p 2  ---   1 p n .

Élek ~sága
Két él ~, ha végponthalmazuk azonos.
Adott pontpár összekötöttségének multiplicitása azon élek száma, amelyek végponthalmaza az adott pontpár.
Egyszerű gráfban nincsenek ~ élek. Egyszerű gráfban minden pontpár összekötöttsége 0 vagy 1 multiplicitású.

~sági szög
Legyen adott a síkban egy s egyenes, egy attól d távolságban lévő P pont! Legyen továbbá a P pontra illeszkedő és az adott egyenesre merőleges m egyenesnek a P -re illeszkedő e -vel egyirányú egyenessel bezárt szöge d .

A ~ok problémája iránti érdeklődést a Gauss-szal folytatott beszélgetések ébresztették fel Bolyai Farkasban.

A ~ vonalú (megj_I_34) idomok szemközti oldalai és szögei egyenlők egymással, és az átló felezi őket.
Legyen ACDB egy perhuzamos vonalú idom, BC pedig egy átlója. Azt állítom, hogy az ACDB paralelogramma szemközti oldalai és szögei egyenlők egymással, és a BC átló felezi.

Két ~ tengelyre való tükrözés egymásutánja eltolás
A transzformációgeometria a matematikában a geometria transzformáció szempontú megközelítése. A transzformációk csoportjaira és az alakzatok megmaradó tulajdonságaira összpontosít.

~ mérési helyszínek - Veszprém7.7. A standard normáleloszlás sűrűségfüggvénye8.1. Nagytérfogat-áramú pormintavevő, és a szűrőpapíron felfogott porminta9.1. A hardver, szoftver és az adat árainak egymáshoz viszonyított aránya a számítástechnika korai korszakában és ma9.2.

(diameter) a kúpszeletek esetében oly egyenes, mely a kúpszelet minden egy bizonyos iránnyal ~, húrjának felező pontját tartalmazza. Az Á. maga a húrirányhoz konjugált. Az ellipszis és hiperbola esetében az Á.-k mind a középponton mennek keresztül mig a parabola összes Á.

Megoldás: Az x tengely körüli forgás pályái az (y,z) síkkal ~ körök, és a tengely pontjai. Tehát a generáló vektormező az x tengely mentén 0 , máshol pedig érinti ezeket a köröket.

A P ponton az YOZ síkkal (yz síkkal) ~an áthaladó, egyértelműen meghatározott sík az OX tengelyt (az x tengelyt) valamely P' pontban metszi.

Gömbréteg (gömböv): Ebben az esetben a síkidom úgy keletkezik, hogy berajzoljuk egy körnek két, egymással ~ húrját, majd tekintjük a körnek, a húrok által közrezárt részét. A forgástengely pedig a húrok felezőmerőlegeseinek az egyenese lesz.

Ezek megvalósítása pedig, a ~ és a soros kapcsolás. Mivel két ~an kötött kapcsolóból, ha az egyiket bekapcsoljuk, akkor már vezet, a ~ kapcsolás a "vagy" műveletet tudja megvalósítani.

A mérési eredmények véges n1 és n2 ~ mérés átlagai, számtani közepek, és értékek. Tudni szeretnénk, eltér-e egymástól a két eredmény.

Írd fel mindkét egyenes egyenletét a másik alakban is, továbbá azon e1 és f1 egyenesek egyenletét, melyek ~ak az e és f egyenesekkel, és az A ponton mennek át (e1 egyenes az e-vel, f1 egyenes az f-fel ~).

Például a megoldásokra érvényesek a következő állítások megfelelői: két síkbeli vektor bármely lineáris kombinációja e síkbeli, továbbá ha tekintünk két nem ~ vektort, akkor a sík minden vektora egyértelműen előállítható e vektorok lineáris kombinációjaként.

A fenti tulajdonság fontos, gyakran használt következménye, hogy Bézier-görbe affin transzformációja esetén - például ha axonometriában, vagy ~ vetítéssel ábrázolunk térgörbéket - elegendő csak a kontrollpontokat transzformálni, ...

Ismert x értékeknél ~ kisérletekben meghatározzunk y mért értékeket, és a paramétereket tekintjük ismeretleneknek. Ha a mérések pontosak lennének, bármelyikből ki lehetne számítani az ismeretlen a1, a2, …paramétereket. A kapott y értékeket azonban ismeretlen hibával mérjük: ...

már nem két metsző egyenest, hanem két egybeesőt vagy két ~t kapunk.

~ság, merőlegesség
Ponthalmazok meghatározása
Ponthalmazok meghatározása #2
Ponthalmazok; tengelyesen szimetrikus háromszögek, négyszögek, szokszögek
Pontkörüli forgatás, tulajdonságai
Prímszám, relatív prím
Prímszámok, relatív prím
Síknégyszögek ...

A "paralelogramma" jelentése: Olyan négyszög, melynek a 2-2 szemközti oldala ~.

Multiplexitás: Mint említettük a TCP folyamat-folyamat közti kommunikációra szolgál, azonban egy hoszton több folyamat is futhat, és több is akarhat ~an kommunikálni, így a TCP a hoszton ún. portokat használ.

Ezt az egyenest azonos körzőnyílással felosztjuk annyi részre, amennyire az egyenest akarjuk felosztani. Az utolsó metszéspontot összekötjük az a egyenes másik (B) végpontjával, majd ezzel az egyenessel ~akat húzunk a többi metszéspontból.

A lineáris regressziós egyenes egyenletében szereplő a együtthatót nevezzük lineáris trendegyütthatónak. Ha a kapott egyenes nem ~ az x-tengellyel, azaz az a együttható nem egyenlő nullával, akkor növekvő (a0), illetve csökkenő (a ...

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Függvény, Egyenlet, Négyzet, Vektor, Rendszer?

◄ Parciális tört   Párhuzamos egyenes ►
 
RSS Mobile