Kezdőlap (Paraméter)

 Matematika 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Paraméter

Matematika  Paralelogramma  Paraméteres statisztikai próbák

paraméter
Egyenletben szereplő tetszőleges értékű állandó, műszaki mutató, jellemző érték, parabola fókusza és vezérvonala közti távolság.


Határozd meg az alábbi paraméteresen megadott függvény x változó szerinti első deriváltját a t paraméter függvényében!
Add meg a derivált függvény értelmezési tartományát a t paraméter függvényében!
8. feladat
Nehézségi szint: ...

Paraméteres eljárások, varianciaanalízisEgyszempontos varianciaanalízisAz egyszempontos varianciaanalízis elveTöbbszörös összehasonlításokAz egyszempontos varianciaanalízis feltételeiA varianciaanalízis elvégzéséhez, a számításokhoz szükséges képletek.

Paramétervektorok
Fontos speciális eset, mikor θ θ 1 θ 2 θ k k valós paraméterből álló vektor, vagyis Θ k . Ebben az esetben a maximum likelihood probléma egy többváltozós függvény maximalizálása.

Paraméteres statisztikai próbák fogalma
Azok a statisztikai próbák, melyek alkalmazása csak előirt eloszlású statisztikai sokaság esetén lehet-séges
Parciális rugalmassági együtth fogalma ...

1. Paraméteres próbák
Arányskála mérési szint (pontos számértékkel megadott paraméter) esetén elfogadott statisztikai próba két mérés (hatásnak kitett, illetve hatásnak nincs kitéve) összehasonlítására a t-próba.

Két paraméteres általánosított probléma: Az alapprobléma paraméteres változata, azaz adott egy {Hm,n} halmazsorozat. Határozzuk meg hogyan függ az m és n paraméterektől halmazunk elemszáma.

Paraméterek: pozitív egész; <<
Alkalmazás: Egy kísérletet -szer megismételek, mekkora valószínűséggel fog bekövetkezni -szor az az esemény, amely egy kísérletben valószínűséggel következik be.
Ha visszatevéssel kihúzok tárgyat, és az adott tulajdonságúak számát vizsgálom, az is kísérlet.

Paraméterbecslés ARCH(1) modellre: maximum likelihood:
az f() függvény az feltételes eloszlása:
A -ln(L) minimuma fogja megadni az és paramétereket.

paramétertranszformációt jelenti. A paramétertranszformációt követően az ív kezdő- és végpontjára
teljesül, ezekben a pontokban az érintővektorok
következtében ...

A paraméterbecslés ismertetett elve és a (7.10), (7.11).egyenletek többváltozós lineáris összefüggések paramétereinek becslésére is általánosíthatók. Az
(7.15)
lineáris modell paramétereinek becslései n darab mérésből az m + 1 ismeretlenes ...

Az a paraméter becslését torzítatlannak nevezzük, ha az várható értéke a-val egyenlő: . Eszerint például egy statisztikus sokaságból vett mintán, a korrigált empírikus szórásnégyzet kiszámítása a statisztikai sokaság szórásnégyzetének torzítatlan becslését szolgáltatja.

A becsült paraméterekkel bármely x* változóhoz kiszámítható egy érték várható értékének szórása:
(7.22) ...

1. A cikkek paramétereit köszönöm, egyelőre nem találtam meg őket, ha esetleg neked megvannak, szívesen veszem a fénymásolatokat, scanneléseket, vagy ha tudod a magyarországi fellelhetőségüket, azokat az infokat.

ahol , és az paramétereket hozzárendeljük minden -hez és választunk egy megfelelő csomóvektort. A kontrollpontok lesznek az egyenletrendszer keresett db ismeretlenje.

ahol paraméterű binomiális eloszlású valószínűségi változó. 2. A központi határeloszlás-tétel lokális alakjából (azaz a 2.15. Tételből) vezessük le annak integrál alakját (azaz a 2.14. Tételt). 3. Legyenek független, azonos eloszlású valószínűségi változók, , , .

akkor ha valamely a paraméterértékre a T leképezésnek van n periódusú pontja (más szóval a T n-edik iteráltjának van fixpontja), akkor minden, a fenti értelemben n-nél kisebb m-re T-nek van m periódusú pontja. Speciálisan, ha T-nek van 3 periódusú pontja, akkor bármely periódus előfordul.

Statisztika (Statistics) A mintából (megfigyelési adatokból) számított mennyiségek, rendszerint a populáció paramétereinek becslései. Mivel valószínűségi változók függvényei, maguk is valószínűségi változók.

Az elemi algebrában paraméternek nevezett fogalom talán a legérdekesebb, legnehezebben leírható: ez olyan mennyiség, melynek értéke nem lényeges, így tulajdonképp ismeretlen, de nem cél a kiszámolása. Tulajdonképp egy rögzített szám (így nem feltétlenül változó), csak betűvel kiírva.

Ha az alapfelület és a képfelület egyenleteinek paraméterei között megfelelő matematikai összefüggést adunk meg, melyet a egyenletekkel fejezünk ki, akkor olyan kapcsolatot állítottunk fel a két felület pontjai között, amely szerint az alapfelület minden pontjának van megfelelője a képfelületen.

Látható, hogy az n-edfokú polinomnak n+1 darab paramétere van (ezek az ai együtthatók, i=0, 1, ... n). Középiskolás tanulmányainkból tudjuk, hogy három pont-párra egy parabola (azaz másodfokú polinom) illeszthető.

Gyakran találkozunk olyan differenciálegyenletekkel, amelyekhez találunk egy paraméter(eke)t tartalmazó képletet, mely rendelkezik azzal a tulajdonsággal, hogy a paraméter(ek) adott intervallum(ok)ból való választásai esetén előálló formulák a differenciálegyenlet összes megoldását megadják.

Regresszió alapötlete, magyarázó változók, eredményváltozó, proxy változó, dummy változó, lineáris kétváltozós regresszió, reziduumok, reziduális szórás, korreláció, kovariancia, elaszticitás, többváltozós lineáris regressziós modell, paraméterek becslése, elaszticitás, korrelációs mátrix, ...

Online adatbázisából a meteorológiai paraméterek alakulását ismerhetjük meg (mint hőmérséklet, páratartalom, szélsebesség, szélirány, UV-B sugárzás - 3.6 ábra és 3.7 ábra).

- A parabola azoknak a pontoknak a halmaza a síkban, amelyek a sík egy pontjától és egy a pontra nem illeszkedő egyenesétől egyenlő távolságra helyezkednek el. Az adott pont a parabola fókuszpontja, az egyenes pedig a vezéregyenese. A fókuszpont távolsága a vezéregyenestől a parabola paramétere.

Lambert megoldása egyenértékű annak az elhelyezkedési paraméternek a meghatározásával, amely minimalizálja az ...

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Függvény, Eloszlás, Valószínűség, Egyenlet, Halmaz?

◄ Paralelogramma   Paraméteres statisztikai próbák ►
 
RSS Mobile