Kezdőlap (Hányados)

 Matematika 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Hányados

Matematika  Hamilton-kör  Harmonikus átlag

A differenciahányados geometriailag a két pontot összekötő húr meredeksége, míg a differenciálhányados az f(x) függvény x=a pontbeli érintőjének meredekségét adja meg: ...


A likelihood hányados statisztika általánosítható összetett hipotézisekre. Tegyük fel ismét, hogy az X adatváltozó f θ sűrűségfüggvénye a θ paramétertől függ, ami Θ paramétertérbeli értékeket vesz fel.

hányadoskritérium
Az végtelen sorozat konvergenciájának vagy divergenciájának eldöntésére szolgáló kritérium. Ha , amint , akkor, ha , a sorozat abszolút konvergens, ha pedig , a sorozat divergens. Ha , a hányadoskritérium nem megfelelő a sorozat konvergenciájának meghatározására.

hányados adott határok közötti előfordulási valószínűségét adja meg, ahol n1 és n2 a számláló és nevező szabadsági foka. F számlálójában és nevezőjében varianciákat ismerhetünk fel. Az F eloszlás 0 és +¥ között értelmezett. Ebből következően az F törtben a számlálónak kell kisebbnek lennie.

Címkék: hányados, kvóciens, mértani sorozat, n-edik elem, quotient, sorozat, sorozat elemeinek összege, számsorozat, összegképlet
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése ...

Szorzat, ~ azonos kitevőre való emelése
Hatvány hatványozása
Negatív kitevőjű hatványok ...

Mivel y1 és y2 ~a, ctg(x) nem állandó, ezért e két függvény bázist is alkot. Így (89) általános megoldására az
formulát írhatjuk.
Mielőtt továbbmennénk, összefoglaljuk a homogén, állandó együttható s differenciálegyenletek megoldásairól kapott eredményeinket.

Arány: Két szám ~át másképpen két szám arányának nevezzük.
Pl: a 4 és a 2 aránya 4:2= 2
Átlag: több mennyiség átlagát (számtani közepét) úgy számoljuk ki, hogy a mennyiségek összegét osztjuk a mennyiségek számával.

Különbségfelbontás, ~felbontás, stan- dardizálás, főátlagok különbsége, részhatás különbség, összetételhatás különbség, főátlag index, részhatás index, összetételhatás index.

~ felhasználásával! 2. Számítsuk ki a binomiális eloszlás várható értékét és szórását a) a definíció alapján; b) a generátorfüggvény deriváltjai alapján; c) a karakterisztikus függvény deriváltjai segítségével; d) felhasználva, hogy a , ...

Az utolsó még egész osztásból származó maradékot bővítjük 0-val, a ~ban tizedesvesszőt írunk, és tovább szükség szerint tovább folytatjuk osztást, 0-val való bővítést ismételve. Így kapjuk a tizedes törteket.

Ugyanakkor a hiperbolikus geometriában a távolság fogalma is abszolút, amely a P-modellen az ~sal, vagy bármilyen e -ből és r -ből kiszámított konstanssal, például a értékkel jellemezhető, ahol e a tetszőlegesen felvett egység, r a modell alapkörének sugara.

átlagos értéke alatt értjük a ~t, mely előáll, hogy ha a nyert értékek összegét elosztjuk az észlelési esetek számával. Ily értelemben beszélünk p. valamely hely havi/vagy évi középhőmérsékletéről.

4 pontban már szó volt, valószínűségi változók négyzetei összegének összehasonlítására célszerűen nem különbségük, hanem ~uk eloszlásfüggvénye használtatik. Végesszámú mintákból becsült varianciák ilyen mennyiségek, a döntő függvény az F-eloszlás.

Az előbbi az egész számok ~aként felírható számokat jelenti. Jele (esetleg Q). Püthagorasz iskolájának nagy kudarca volt, hogy a négyzet átlóját nem tudták kifejezni az oldalhossz racionális számszorosaként.

Ekkor a kA/n ~t az A esemény relatív gyakoriságának nevezzük. Többször is megismételve a kísérletsorozatot, mindig n-szer elvégezve a kísérletet, azt tapasztaljuk, hogy a kapott kA/n ~ok egy elméleti érték körül ingadoznak.

Ezért legkésőbb 'b' darab lépés után a skatulya-elv miatt ismétlődő maradékhoz jutunk, és onnan kezdve az osztási eljárás folytán periodikus ismétlődés lesz. Emiatt a ~ számjegyeiben is periodikus ismétlődés mutatkozik.

Két időszak adatának ~a. Csak idősorokból lehet számítani, a számított eredmény az idősor két adatának egymáshoz való aránya. A két adatot tárgy időszaknak (időben a vizsgálat céljához közelebbi adat) és bázis időszaknak (időben a vizsgálat céljától távolabbi adat) ...

Ebből adódik, hogy F(x)=1/(1-x-x2). A ~ nevezőjét szorzattá alakíthatjuk:
A nevező első tényezőjét jelöljük N1-gyel, a második tényezőjét N2-vel. A két kifejezés összege és külonbsége egyszerűen felírható:
Ezalapján a számláló is kifejezhető a nevező tényezőiből.

Az osztást a ~ utolsó egész helyiérték? jegyéig végezzük. Az ekkor kapott maradék az adott intervallumban van. Ennek szögfüggvényértékeit az el?z?ek szerint határozzuk meg.

Egy ponttranszformációt hasonlóságnak nevezünk, ha bármely két pont képének a távolsága a pontok távolságával osztva mindig ugyanazt a nullától különböző ~t adja. A képtávolságok és a megfelelő tárgytávolságok aránya adja a hasonlóság arányát.

Az osztóviszony előjele nem függ az egyenes irányításától, mert megváltoztatva az egyenes irányítását mindkét irányított szakasz előjelet vált, így ~uk előjele nem változik.
Az osztóviszony egy arányt jelöl, nem függ az egység megadásától.

Számoljuk ki erre a két konfigurációra a megkötésben szereplő ~t.
Generáljunk egy 0-1 intervallumon vett egyenletes eloszlású véletlen számot: X.
Ha akkor a B konfigurációt fogadjuk el, ellenkező esetben marad az A.
Ismételjük 1-től.

Racionális törtfüggvényeknek nevezzük a két polinom ~aként előállítható függvényeket. Például a ...

A viszonyszám egy statisztikai adatnak egy másik statisztikai adathoz mért viszonyát, arányát fejezi ki.
A viszonyszám tehát két statisztikai adat ~a.
Volumenindex
Megmutatja többféle cikk, termék, szolgáltatás eladott mennyiségének együttes, átlagos változását.

béta másodfajú hiba (10, 15, 20%);
t a student-féle t-eloszlás értéke adott szabadságfokkal és valószínűséggel;
m a kontroll csoport és kísérleti csoport elemszámának ~a;
n a becsült mintanagyság, melyet felfelé kell kerekíteni.

Ha a pont belülre esik, akkor pirossal kivilágítjuk a neki megfelelő koordinátájú pontot, valamint a jók számát 1-gyel növeljük. Ha kívül esik, akkor zölddel világítjuk ki a neki megfelelő pontot. Végül a ~t kiírjuk.

a végtelen kicsi, végtelen nagy misztikusan bevezetett fogalmával és más hasonló ködös fogalmakkal való visszaélésnek. A maguk idejében azonban ezek is komoly logikai nehézséget jelentettek. Voltaképpen csak az analízis fogalmainak (határérték, végtelen sor ősz-szege, differenciálhányados, integrál) ...

A nagy számok törvénye (Law of large numbers) A kísérletet igen sokszor, egymástól függetlenűl elvégezve, a relatív gyakoriságok (az esemény gyakoriságának és a kísérletek számának ~a) stabilitást mutatnak.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Függvény, Összeg, Egyenlet, Sorozat, Négyzet?

◄ Hamilton-kör   Harmonikus átlag ►
 
RSS Mobile