Kezdőlap (Hányados)

 Matematika 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Hányados

Matematika  Hamilton-kör  Harmonikus átlag

A differenciahányados geometriailag a két pontot összekötő húr meredeksége, míg a differenciálhányados az f(x) függvény x=a pontbeli érintőjének meredekségét adja meg: ...


A likelihood hányados statisztika általánosítható összetett hipotézisekre. Tegyük fel ismét, hogy az X adatváltozó f θ sűrűségfüggvénye a θ paramétertől függ, ami Θ paramétertérbeli értékeket vesz fel.

hányadoskritérium
Az végtelen sorozat konvergenciájának vagy divergenciájának eldöntésére szolgáló kritérium. Ha , amint , akkor, ha , a sorozat abszolút konvergens, ha pedig , a sorozat divergens. Ha , a hányadoskritérium nem megfelelő a sorozat konvergenciájának meghatározására.

hányados adott határok közötti előfordulási valószínűségét adja meg, ahol n1 és n2 a számláló és nevező szabadsági foka. F számlálójában és nevezőjében varianciákat ismerhetünk fel. Az F eloszlás 0 és +¥ között értelmezett. Ebből következően az F törtben a számlálónak kell kisebbnek lennie.

Címkék: hányados, kvóciens, mértani sorozat, n-edik elem, quotient, sorozat, sorozat elemeinek összege, számsorozat, összegképlet
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése ...

Szorzat, hányados azonos kitevőre való emelése
Hatvány hatványozása
Negatív kitevőjű hatványok ...

Mivel y1 és y2 hányadosa, ctg(x) nem állandó, ezért e két függvény bázist is alkot. Így (89) általános megoldására az
formulát írhatjuk.
Mielőtt továbbmennénk, összefoglaljuk a homogén, állandó együttható s differenciálegyenletek megoldásairól kapott eredményeinket.

Arány: Két szám hányadosát másképpen két szám arányának nevezzük.
Pl: a 4 és a 2 aránya 4:2= 2
Átlag: több mennyiség átlagát (számtani közepét) úgy számoljuk ki, hogy a mennyiségek összegét osztjuk a mennyiségek számával.

Különbségfelbontás, hányadosfelbontás, stan- dardizálás, főátlagok különbsége, részhatás különbség, összetételhatás különbség, főátlag index, részhatás index, összetételhatás index.

hányados felhasználásával! 2. Számítsuk ki a binomiális eloszlás várható értékét és szórását a) a definíció alapján; b) a generátorfüggvény deriváltjai alapján; c) a karakterisztikus függvény deriváltjai segítségével; d) felhasználva, hogy a , ...

Az utolsó még egész osztásból származó maradékot bővítjük 0-val, a hányadosban tizedesvesszőt írunk, és tovább szükség szerint tovább folytatjuk osztást, 0-val való bővítést ismételve. Így kapjuk a tizedes törteket.

Ugyanakkor a hiperbolikus geometriában a távolság fogalma is abszolút, amely a P-modellen az hányadossal, vagy bármilyen e -ből és r -ből kiszámított konstanssal, például a értékkel jellemezhető, ahol e a tetszőlegesen felvett egység, r a modell alapkörének sugara.

átlagos értéke alatt értjük a hányadost, mely előáll, hogy ha a nyert értékek összegét elosztjuk az észlelési esetek számával. Ily értelemben beszélünk p. valamely hely havi/vagy évi középhőmérsékletéről.

4 pontban már szó volt, valószínűségi változók négyzetei összegének összehasonlítására célszerűen nem különbségük, hanem hányadosuk eloszlásfüggvénye használtatik. Végesszámú mintákból becsült varianciák ilyen mennyiségek, a döntő függvény az F-eloszlás.

Az előbbi az egész számok hányadosaként felírható számokat jelenti. Jele (esetleg Q). Püthagorasz iskolájának nagy kudarca volt, hogy a négyzet átlóját nem tudták kifejezni az oldalhossz racionális számszorosaként.

Ekkor a kA/n hányadost az A esemény relatív gyakoriságának nevezzük. Többször is megismételve a kísérletsorozatot, mindig n-szer elvégezve a kísérletet, azt tapasztaljuk, hogy a kapott kA/n hányadosok egy elméleti érték körül ingadoznak.

Ezért legkésőbb 'b' darab lépés után a skatulya-elv miatt ismétlődő maradékhoz jutunk, és onnan kezdve az osztási eljárás folytán periodikus ismétlődés lesz. Emiatt a hányados számjegyeiben is periodikus ismétlődés mutatkozik.

Két időszak adatának hányadosa. Csak idősorokból lehet számítani, a számított eredmény az idősor két adatának egymáshoz való aránya. A két adatot tárgy időszaknak (időben a vizsgálat céljához közelebbi adat) és bázis időszaknak (időben a vizsgálat céljától távolabbi adat) ...

Ebből adódik, hogy F(x)=1/(1-x-x2). A hányados nevezőjét szorzattá alakíthatjuk:
A nevező első tényezőjét jelöljük N1-gyel, a második tényezőjét N2-vel. A két kifejezés összege és külonbsége egyszerűen felírható:
Ezalapján a számláló is kifejezhető a nevező tényezőiből.

Az osztást a hányados utolsó egész helyiérték? jegyéig végezzük. Az ekkor kapott maradék az adott intervallumban van. Ennek szögfüggvényértékeit az el?z?ek szerint határozzuk meg.

Egy ponttranszformációt hasonlóságnak nevezünk, ha bármely két pont képének a távolsága a pontok távolságával osztva mindig ugyanazt a nullától különböző hányadost adja. A képtávolságok és a megfelelő tárgytávolságok aránya adja a hasonlóság arányát.

Az osztóviszony előjele nem függ az egyenes irányításától, mert megváltoztatva az egyenes irányítását mindkét irányított szakasz előjelet vált, így hányadosuk előjele nem változik.
Az osztóviszony egy arányt jelöl, nem függ az egység megadásától.

Számoljuk ki erre a két konfigurációra a megkötésben szereplő hányadost.
Generáljunk egy 0-1 intervallumon vett egyenletes eloszlású véletlen számot: X.
Ha akkor a B konfigurációt fogadjuk el, ellenkező esetben marad az A.
Ismételjük 1-től.

Racionális törtfüggvényeknek nevezzük a két polinom hányadosaként előállítható függvényeket. Például a ...

A viszonyszám egy statisztikai adatnak egy másik statisztikai adathoz mért viszonyát, arányát fejezi ki.
A viszonyszám tehát két statisztikai adat hányadosa.
Volumenindex
Megmutatja többféle cikk, termék, szolgáltatás eladott mennyiségének együttes, átlagos változását.

béta másodfajú hiba (10, 15, 20%);
t a student-féle t-eloszlás értéke adott szabadságfokkal és valószínűséggel;
m a kontroll csoport és kísérleti csoport elemszámának hányadosa;
n a becsült mintanagyság, melyet felfelé kell kerekíteni.

Ha a pont belülre esik, akkor pirossal kivilágítjuk a neki megfelelő koordinátájú pontot, valamint a jók számát 1-gyel növeljük. Ha kívül esik, akkor zölddel világítjuk ki a neki megfelelő pontot. Végül a hányadost kiírjuk.

a végtelen kicsi, végtelen nagy misztikusan bevezetett fogalmával és más hasonló ködös fogalmakkal való visszaélésnek. A maguk idejében azonban ezek is komoly logikai nehézséget jelentettek. Voltaképpen csak az analízis fogalmainak (határérték, végtelen sor ősz-szege, differenciálhányados, integrál) ...

A nagy számok törvénye (Law of large numbers) A kísérletet igen sokszor, egymástól függetlenűl elvégezve, a relatív gyakoriságok (az esemény gyakoriságának és a kísérletek számának hányadosa) stabilitást mutatnak.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Függvény, Összeg, Egyenlet, Sorozat, Négyzet?

◄ Hamilton-kör   Harmonikus átlag ►
 
RSS Mobile