Kezdőlap (Hányados)

 Matematika 

  » »
 
   

Hányados

Matematika  Hamilton-kör  Háromszög

A differenciahányados geometriailag a két pontot összekötő húr meredeksége, míg a differenciálhányados az f(x) függvény x=a pontbeli érintőjének meredekségét adja meg: ...


A likelihood hányados statisztika általánosítható összetett hipotézisekre. Tegyük fel ismét, hogy az X adatváltozó f θ sűrűségfüggvénye a θ paramétertől függ, ami Θ paramétertérbeli értékeket vesz fel.

hányadoskritérium
Az végtelen sorozat konvergenciájának vagy divergenciájának eldöntésére szolgáló kritérium. Ha , amint , akkor, ha , a sorozat abszolút konvergens, ha pedig , a sorozat divergens.

Címkék: hányados, kvóciens, mértani sorozat, n-edik elem, quotient, sorozat, sorozat elemeinek összege, számsorozat, összegképlet
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése ...

Mivel y1 és y2 hányadosa, ctg(x) nem állandó, ezért e két függvény bázist is alkot. Így (89) általános megoldására az
formulát írhatjuk.

Arány: Két szám hányadosát másképpen két szám arányának nevezzük.
Pl: a 4 és a 2 aránya 4:2= 2
Átlag: több mennyiség átlagát (számtani közepét) úgy számoljuk ki, hogy a mennyiségek összegét osztjuk a mennyiségek számával.

Különbségfelbontás, hányadosfelbontás, stan- dardizálás, főátlagok különbsége, részhatás különbség, összetételhatás különbség, főátlag index, részhatás index, összetételhatás index.

Az utolsó még egész osztásból származó maradékot bővítjük 0-val, a hányadosban tizedesvesszőt írunk, és tovább szükség szerint tovább folytatjuk osztást, 0-val való bővítést ismételve. Így kapjuk a tizedes törteket.

Ugyanakkor a hiperbolikus geometriában a távolság fogalma is abszolút, amely a P-modellen az hányadossal, vagy bármilyen e -ből és r -ből kiszámított konstanssal, például a értékkel jellemezhető, ahol e a tetszőlegesen felvett egység, ...

átlagos értéke alatt értjük a hányadost, mely előáll, hogy ha a nyert értékek összegét elosztjuk az észlelési esetek számával. Ily értelemben beszélünk p. valamely hely havi/vagy évi középhőmérsékletéről.

Az előbbi az egész számok hányadosaként felírható számokat jelenti. Jele (esetleg Q). Püthagorasz iskolájának nagy kudarca volt, hogy a négyzet átlóját nem tudták kifejezni az oldalhossz racionális számszorosaként.

Emiatt a hányados számjegyeiben is periodikus ismétlődés mutatkozik. Ha olyan az osztás, hogy egyszer nem lesz maradék, azt úgy is tekinthetjük, hogy a maradék '0', és ezért a hányadosban periodikusan ismétlődik a '0'.

Két időszak adatának hányadosa. Csak idősorokból lehet számítani, a számított eredmény az idősor két adatának egymáshoz való aránya.

Az aszimptotika egy olyan formulát ad meg, amely csak közelíti a keresett sorozatot (hányadosuk 1-hez tart).

Az osztást a hányados utolsó egész helyiérték? jegyéig végezzük. Az ekkor kapott maradék az adott intervallumban van. Ennek szögfüggvényértékeit az el?z?ek szerint határozzuk meg.

Az osztóviszony előjele nem függ az egyenes irányításától, mert megváltoztatva az egyenes irányítását mindkét irányított szakasz előjelet vált, így hányadosuk előjele nem változik.
Az osztóviszony egy arányt jelöl, nem függ az egység megadásától.

Racionális törtfüggvényeknek nevezzük a két polinom hányadosaként előállítható függvényeket. Például a ...

Ha a pont belülre esik, akkor pirossal kivilágítjuk a neki megfelelő koordinátájú pontot, valamint a jók számát 1-gyel növeljük. Ha kívül esik, akkor zölddel világítjuk ki a neki megfelelő pontot. Végül a hányadost kiírjuk.

A maguk idejében azonban ezek is komoly logikai nehézséget jelentettek. Voltaképpen csak az analízis fogalmainak (határérték, végtelen sor ősz-szege, differenciálhányados, integrál) szabatos definíciója és a ...

A nagy számok törvénye (Law of large numbers) A kísérletet igen sokszor, egymástól függetlenűl elvégezve, a relatív gyakoriságok (az esemény gyakoriságának és a kísérletek számának hányadosa) stabilitást mutatnak.

Lásd még: Lásd még: Összeg, Függvény, Szorzat, Sorozat, Halmaz

◄ Hamilton-kör   Háromszög ►
 
RSS Mobile