Kezdőlap (Függvény)

 Matematika 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Függvény

Matematika  Függetlenség  Függvényérték

FÜGGVÉNYVIZSGÁLAT LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE
© Minden jog fenntartva! Az oldalon található tartalmak részének vagy egészének másolása, elektronikus úton történő tárolása vagy továbbítása, harmadik fél számára nyújtott oktatási célra való hasznosítása kizárólag az üzemeltető írásos engedélyével történhet.


függvény
(Function, fonction). Ha két változó mennyiség (l. Számtartomány és Változó) x és y oly vonatkozásban áll egymáshoz, hogy x minden bizonyos T számtartományhoz tartozó értékének megfelel y-nak egy vagy több értéke, akkor y-t az x független változó függvényének nevezzük.

Függvényábrázolás a hiperbolikus síkon
Mint láttuk, abszolút geometriai eszközökkel, így a hiperbolikus síkon is könnyen fel tudunk venni egy számegyenest, amelynek a modellezése P-modellen szintén problémamentes.

3 Függvényábrázolás
Egyszerű, konkrét függvény diagramját elkészítő programot magunk is könnyedén írhatunk, amennyiben egy programozási nyelvet alapszinten ismerünk, sőt diákjaink számára is kitűzhetünk ilyen jellegű szorgalmi feladatot.

A(z) 'Függvények' kategóriába tartozó médiafájlok
Csak a következő fájl található ebben a kategóriában.
1derteszt.png
5 KB ...

Teljes ~vizsgálat - Monotonitás és szélsőérték - Konvexitás és inflexiós pont ...

~t karakterisztikus ~ének nevezzük.
A (6.1) képletben szereplő mennyiség komplex értékű valószínűségi változó ( a -et jelöli). A várható érték kiszámítását az képlettel a valós esetre vezetjük vissza.

A két ~ szorzata adja a keresett sűrűség~t:
(3.85)
Vizsgáljuk meg, hogy hogyan alakul valamely valószínűségi vektorváltozók ~ének a várható értéke! ...

Korrelációs-~ek
Két mennyiség korrelációs ~ét igen sokféle alakban fel lehet írni. Például:
Belátható, hogy ezek közül csak 1 függtelen van. Az utolsó az alábbiakban még hivatkozott .

~ek szabályai
Rekurzív szabályokat a sorozatoknál általánosabb ~ekre is meg lehet adni, de ilyen szabályokkal az iskolában nem foglalkozunk.

Próba~
A nullhipotézis fennállásának eldöntését hivatott meghatározni. A próba~ a nullhipotézis fennállását feltételezve, azaz H0 feltétel mellett adja meg az adott valószínűségi változó eloszlását.

Próba~ fogalma
Mintaelemek egy olyan ~ének a keresése, amelynek valószínűség-eloszlása a mullhipotézis helyességének feltételezése, a sokaságra tett bizonyos kikötések és a mintavétel adott módja mellett egyértelműen meghatározható.

Sűrűség~
Minden n 0 esetén a k n 2 alakparaméterű és 2 skála-paraméterű gamma eloszlást más szóval n szabadsági fokú khí-négyzet eloszlásnak nevezik.
Igazoljuk, hogy az n szabadsági fokú khí-négyzet eloszlás sűrűség~e ...

A és a ~ négyzetes közepe
A fenti két egyenlet ismeretében integráljuk az ~ négyzetes közepét. (A ~ periódusa )
Ebből a négyzetes középre vonatkozó összefüggés alapján: ...

~ hatványsorában az n. tag együtthatója. De még inkább mutatja a kapcsolatot az a számelméleti tétel, mely kimondja, ...

~ megoldása (elég csak egyet felírnunk), így y2-re, (89) egy másik megoldására az
formulát nyerjük. Világos, hogy és a most kapott y2 egymásnak nem konstansszorosa (hiszen hányadosuk, y2/y1=x nem állandó), ezért e két ~,
bázist alkot. Így (89) általános megoldása az ...

~ben például helyettesíthetünk. Legyen . Ezzel a (7.30) egyváltozós összefüggés az
(7.31) ...

~ minimalizálása. A parciális deriváltak:
A fenti parciális deriváltak az
helyen 0-k, ami épp 2.18-nak felel meg. Mivel a második parciális deriváltakból álló mátrix ...

11. ~ek vizsgálata elemi úton és a differenciálszámítás felhasználásával.
12. A hasonlóság és alkalmazásai háromszögekre vonatkozó tételek bizonyításában.
13. Derékszögű háromszögek.

Két szög~ szorzattá alakítása:
Többszörös és félszögek szögfüggvényei
vissza a címoldalra ...

SzórásP: a ~ az argumentumként megadott statisztikai sokaság egészéből kiszámítja annak szórását, legfeljebb 30 számarumentuma lehet. A logikai értékeket, például IGAZ vagy HAMIS, valamint a szövegeket a ~ figyelmen kívül hagyja.

Egyváltozós ~ek differenciálszámítása
Matematikai jelölések
Többváltozós ~ szélsőérték számítása ...

Exponenciális ~ mátrixokra
Legyen A∈gl(n,ℝ). A vele azonos méretű e A mátrixot így definiáljuk: e A:=lim n→∞(1 +An) n=∑ n=0 ∞1 n! ...

akkor az A(x) ~ a tér lineáris transzformációjának nevezzük. Az A(x) lineáris transzformációt röviden Ax -szel fogjuk jelölni.

A transzformációs ~ben a sokadfokú tagokat a forráskoordináták alkotják. Az illesztési pontok forrás- és referenciakoordinátáit megadva a sokadfokú tagok ismerté vállnak, és együtthatóik lesznek a transzformációs ~ meghatá rozandó ismeretlenei.

sin α
A tg és ctg ~eknél felhasználtuk a sin és cos ~ek eredményeit.
Azaz OB = AP = sin α és OA = cos α.
A fentiekből nagyon jól látható, hogy a matematikában - ha a "szabályokat" betartjuk, akkor - többféle úton is eljuthatunk ugyanahhoz az eredményhez.

Véletlen események összességén definiált ~ (mérték), az A eseményhez a p(A) (0 és 1 közötti) számot rendeli (valószínűségelméleti, axiomatikus definíció).

Magyarországon itt jelent meg az első geometriai tárgyú könyv, egy szög~-táblázat (megj_2) (1694). Különben a hazai egyetemeken és akadémiákon külföldi tankönyveket használtak.

században született meg az ana­litikus geometria, ahol a geometriai görbék analitikus ~eket is képvisel­hettek. Ekkor derült ki, hogy a görbe alatti terület egy megfelelő test térfoga­tával egyenlő. Általános módszer híján minden területszámítási feladathoz külön módszert kellett találni.

A valós számok összességét nem mint halmazt engedi meg BROUWEH, hanem mint a "szabad keletkezés közegét"; a valós számok soha sincsenek készen, hanem mindig keletkezőben vannak, így egy ~ csak akkor van értelmezve a valós számok körében, ...

Mit nevezünk egy ~ zérushelyének, szélsőértékének?
Mit nevezünk vektornak? Mikor egyenlő két vektor?
Negáció
Nevezetes szögek szögfüggvényei
Összeadás, szorzás kommutatív, asszociatív, ill. disztributív
Párhuzamosság, merőlegesség
Ponthalmazok meghatározása ...

Az x=a (a tetszőleges, rögzített valós szám) helyen véges határértékkel rendelkező ~ek halmaza az összeadásra és szorzásra nézve.
Az [a,b] intervallumban folytonos ~ek halmaza az összeadásra és szorzásra nézve.

Már egészen fiatalon bekapcsolódott a századforduló táján élenjáró francia valós ~tani iskola munkásságába, de nehézkesen megfogalmazott kéziratai sem itthon, sem külföldön nem leltek tartalmukhoz méltó visszhangra.

Ez a szám tehát egy helynek a ~e. A hely pedig nem más, mint egy számpár. Így a mátrixot egy olyan ~nek tekintjük, amely egy természetes számokból álló számpárhoz egy számot rendel hozzá.

Gauss feltételezte, hogy a közvetlen észlelésen alapuló mérés hibáját egyváltozós ~ írja le, amely szimmetrikus, szigorúan monoton csökkenő az x ~ében, továbbá folytonos és differenciálható a -¥ -től +¥ -ig terjedő tartományban. Azonos megbízhatóságú, n számú y1, y2,...

Láthatjuk, hogy az egyenesek által határolt terület minden pontja legyártható mennyiségeket takar, de az árbevétel csak az egyik pontban lesz maximális, vagyis a cél~ csak az egyik szegletben veszi fel a maximumot.

összegének eloszlását adja meg, a c2 eloszlásfüggvény: (4.7) ahol n a szabadsági fok, a független valószínűségi változók száma. A ~ láthatóan két változótól függően adja meg azt, mi a valószínűsége annak, hogy a változók négyzetösszege x-nél kisebb.
4.2.4 Az F eloszlás ...

A transzformáció egy operációt (~t, leképezést) ír le, amely minden (x1, x2, ...) matematikai objektumhoz (ponthoz) egy új (x1', x2', ...) matematikai objektumot (pontot) rendel hozzá.
Az "alias" vagy "passzív" szempont: ...

A 00 definiálását néha elhagyják [1], én a 0 értéket szoktam tanítani ~tani megfontolások alapján. A permanencia-elv szerint 1 is lehetne, erre a figyelmet érdemes felhívni. A hatványozásra vonatkozó azonosságokat általában jól ismerik, de az algoritmus kedvéért is érdemes átismételni.

lineáris
Vonalas, egyenes vonalú, elsőfokú -egyenlet, ~-.
Tudományos szakszó a késői latin linearis (vonalszerű) nyomán, amelynek forrása a linea (vonal), ennek eredetéről lásd lénia.

4.5 Kanonikus diszkriminancia ~ek
4.6 Egy teljes körű példa: szalagmunkások vizsgálatának folytatása
4.7 Példák ...

Súlyozott esetben sem a MS Office-ban sem a LiberOffice-ban nem találunk ~t a megoldásra, így a példában szereplő 15 minta esetén, a következő képletrendszerrel tudjuk elvégezni a számítást (mindkét esetben azonos képletekkel).
3.20. táblázat - Súlyozott szórás meghatározása.
A ...

Egy cellatartományba írt adatok és az adattartomány alapján meghatározott adatkategóriák figyelembevételével kiszámíthatók az egyenkénti és halmozott gyakoriságok. Az eljárás eredménye a kategorizálás, a tapasztalati sűrűség~, ...

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Sorozat, Egyenlet, Eloszlás, Halmaz, Integrál?

◄ Függetlenség   Függvényérték ►
 
RSS Mobile