Kezdőlap (Függvény)

 Matematika 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Függvény

Matematika  Függetlenség  Függvényérték

FÜGGVÉNYVIZSGÁLAT LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE
© Minden jog fenntartva! Az oldalon található tartalmak részének vagy egészének másolása, elektronikus úton történő tárolása vagy továbbítása, harmadik fél számára nyújtott oktatási célra való hasznosítása kizárólag az üzemeltető írásos engedélyével történhet.


függvény
(Function, fonction). Ha két változó mennyiség (l. Számtartomány és Változó) x és y oly vonatkozásban áll egymáshoz, hogy x minden bizonyos T számtartományhoz tartozó értékének megfelel y-nak egy vagy több értéke, akkor y-t az x független változó függvényének nevezzük.

Függvényábrázolás a hiperbolikus síkon
Mint láttuk, abszolút geometriai eszközökkel, így a hiperbolikus síkon is könnyen fel tudunk venni egy számegyenest, amelynek a modellezése P-modellen szintén problémamentes.

3 Függvényábrázolás
Egyszerű, konkrét függvény diagramját elkészítő programot magunk is könnyedén írhatunk, amennyiben egy programozási nyelvet alapszinten ismerünk, sőt diákjaink számára is kitűzhetünk ilyen jellegű szorgalmi feladatot.

A(z) 'Függvények' kategóriába tartozó médiafájlok
Csak a következő fájl található ebben a kategóriában.
1derteszt.png
5 KB ...

Teljes függvényvizsgálat - Monotonitás és szélsőérték - Konvexitás és inflexiós pont ...

függvényt karakterisztikus függvényének nevezzük.
A (6.1) képletben szereplő mennyiség komplex értékű valószínűségi változó ( a -et jelöli). A várható érték kiszámítását az képlettel a valós esetre vezetjük vissza.

A két függvény szorzata adja a keresett sűrűségfüggvényt:
(3.85)
Vizsgáljuk meg, hogy hogyan alakul valamely valószínűségi vektorváltozók függvényének a várható értéke! ...

Korrelációs-függvények
Két mennyiség korrelációs függvényét igen sokféle alakban fel lehet írni. Például:
Belátható, hogy ezek közül csak 1 függtelen van. Az utolsó az alábbiakban még hivatkozott .

Függvények szabályai
Rekurzív szabályokat a sorozatoknál általánosabb függvényekre is meg lehet adni, de ilyen szabályokkal az iskolában nem foglalkozunk.

Próbafüggvény
A nullhipotézis fennállásának eldöntését hivatott meghatározni. A próbafüggvény a nullhipotézis fennállását feltételezve, azaz H0 feltétel mellett adja meg az adott valószínűségi változó eloszlását.

Próbafüggvény fogalma
Mintaelemek egy olyan függvényének a keresése, amelynek valószínűség-eloszlása a mullhipotézis helyességének feltételezése, a sokaságra tett bizonyos kikötések és a mintavétel adott módja mellett egyértelműen meghatározható.

Sűrűségfüggvény
Minden n 0 esetén a k n 2 alakparaméterű és 2 skála-paraméterű gamma eloszlást más szóval n szabadsági fokú khí-négyzet eloszlásnak nevezik.
Igazoljuk, hogy az n szabadsági fokú khí-négyzet eloszlás sűrűségfüggvénye ...

A és a függvény négyzetes közepe
A fenti két egyenlet ismeretében integráljuk az függvény négyzetes közepét. (A függvény periódusa )
Ebből a négyzetes középre vonatkozó összefüggés alapján: ...

függvény hatványsorában az n. tag együtthatója. De még inkább mutatja a kapcsolatot az a számelméleti tétel, mely kimondja, ...

függvény megoldása (elég csak egyet felírnunk), így y2-re, (89) egy másik megoldására az
formulát nyerjük. Világos, hogy és a most kapott y2 egymásnak nem konstansszorosa (hiszen hányadosuk, y2/y1=x nem állandó), ezért e két függvény,
bázist alkot. Így (89) általános megoldása az ...

függvényben például helyettesíthetünk. Legyen . Ezzel a (7.30) egyváltozós összefüggés az
(7.31) ...

függvény minimalizálása. A parciális deriváltak:
A fenti parciális deriváltak az
helyen 0-k, ami épp 2.18-nak felel meg. Mivel a második parciális deriváltakból álló mátrix ...

11. Függvények vizsgálata elemi úton és a differenciálszámítás felhasználásával.
12. A hasonlóság és alkalmazásai háromszögekre vonatkozó tételek bizonyításában.
13. Derékszögű háromszögek.

Két szögfüggvény szorzattá alakítása:
Többszörös és félszögek szögfüggvényei
vissza a címoldalra ...

SzórásP: a függvény az argumentumként megadott statisztikai sokaság egészéből kiszámítja annak szórását, legfeljebb 30 számarumentuma lehet. A logikai értékeket, például IGAZ vagy HAMIS, valamint a szövegeket a függvény figyelmen kívül hagyja.

Egyváltozós függvények differenciálszámítása
Matematikai jelölések
Többváltozós függvény szélsőérték számítása ...

Exponenciális függvény mátrixokra
Legyen A∈gl(n,ℝ). A vele azonos méretű e A mátrixot így definiáljuk: e A:=lim n→∞(1 +An) n=∑ n=0 ∞1 n! ...

akkor az A(x) függvény a tér lineáris transzformációjának nevezzük. Az A(x) lineáris transzformációt röviden Ax -szel fogjuk jelölni.

A transzformációs függvényben a sokadfokú tagokat a forráskoordináták alkotják. Az illesztési pontok forrás- és referenciakoordinátáit megadva a sokadfokú tagok ismerté vállnak, és együtthatóik lesznek a transzformációs függvény meghatá rozandó ismeretlenei.

sin α
A tg és ctg függvényeknél felhasználtuk a sin és cos függvények eredményeit.
Azaz OB = AP = sin α és OA = cos α.
A fentiekből nagyon jól látható, hogy a matematikában - ha a "szabályokat" betartjuk, akkor - többféle úton is eljuthatunk ugyanahhoz az eredményhez.

Véletlen események összességén definiált függvény (mérték), az A eseményhez a p(A) (0 és 1 közötti) számot rendeli (valószínűségelméleti, axiomatikus definíció).

Magyarországon itt jelent meg az első geometriai tárgyú könyv, egy szögfüggvény-táblázat (megj_2) (1694). Különben a hazai egyetemeken és akadémiákon külföldi tankönyveket használtak.

században született meg az ana­litikus geometria, ahol a geometriai görbék analitikus függvényeket is képvisel­hettek. Ekkor derült ki, hogy a görbe alatti terület egy megfelelő test térfoga­tával egyenlő. Általános módszer híján minden területszámítási feladathoz külön módszert kellett találni.

A valós számok összességét nem mint halmazt engedi meg BROUWEH, hanem mint a "szabad keletkezés közegét"; a valós számok soha sincsenek készen, hanem mindig keletkezőben vannak, így egy függvény csak akkor van értelmezve a valós számok körében, ...

Mit nevezünk egy függvény zérushelyének, szélsőértékének?
Mit nevezünk vektornak? Mikor egyenlő két vektor?
Negáció
Nevezetes szögek szögfüggvényei
Összeadás, szorzás kommutatív, asszociatív, ill. disztributív
Párhuzamosság, merőlegesség
Ponthalmazok meghatározása ...

Az x=a (a tetszőleges, rögzített valós szám) helyen véges határértékkel rendelkező függvények halmaza az összeadásra és szorzásra nézve.
Az [a,b] intervallumban folytonos függvények halmaza az összeadásra és szorzásra nézve.

Már egészen fiatalon bekapcsolódott a századforduló táján élenjáró francia valós függvénytani iskola munkásságába, de nehézkesen megfogalmazott kéziratai sem itthon, sem külföldön nem leltek tartalmukhoz méltó visszhangra.

Ez a szám tehát egy helynek a függvénye. A hely pedig nem más, mint egy számpár. Így a mátrixot egy olyan függvénynek tekintjük, amely egy természetes számokból álló számpárhoz egy számot rendel hozzá.

Gauss feltételezte, hogy a közvetlen észlelésen alapuló mérés hibáját egyváltozós függvény írja le, amely szimmetrikus, szigorúan monoton csökkenő az x függvényében, továbbá folytonos és differenciálható a -¥ -től +¥ -ig terjedő tartományban. Azonos megbízhatóságú, n számú y1, y2,...

Láthatjuk, hogy az egyenesek által határolt terület minden pontja legyártható mennyiségeket takar, de az árbevétel csak az egyik pontban lesz maximális, vagyis a célfüggvény csak az egyik szegletben veszi fel a maximumot.

összegének eloszlását adja meg, a c2 eloszlásfüggvény: (4.7) ahol n a szabadsági fok, a független valószínűségi változók száma. A függvény láthatóan két változótól függően adja meg azt, mi a valószínűsége annak, hogy a változók négyzetösszege x-nél kisebb.
4.2.4 Az F eloszlás ...

A transzformáció egy operációt (függvényt, leképezést) ír le, amely minden (x1, x2, ...) matematikai objektumhoz (ponthoz) egy új (x1', x2', ...) matematikai objektumot (pontot) rendel hozzá.
Az "alias" vagy "passzív" szempont: ...

A 00 definiálását néha elhagyják [1], én a 0 értéket szoktam tanítani függvénytani megfontolások alapján. A permanencia-elv szerint 1 is lehetne, erre a figyelmet érdemes felhívni. A hatványozásra vonatkozó azonosságokat általában jól ismerik, de az algoritmus kedvéért is érdemes átismételni.

lineáris
Vonalas, egyenes vonalú, elsőfokú -egyenlet, függvény-.
Tudományos szakszó a késői latin linearis (vonalszerű) nyomán, amelynek forrása a linea (vonal), ennek eredetéről lásd lénia.

4.5 Kanonikus diszkriminancia függvények
4.6 Egy teljes körű példa: szalagmunkások vizsgálatának folytatása
4.7 Példák ...

Súlyozott esetben sem a MS Office-ban sem a LiberOffice-ban nem találunk függvényt a megoldásra, így a példában szereplő 15 minta esetén, a következő képletrendszerrel tudjuk elvégezni a számítást (mindkét esetben azonos képletekkel).
3.20. táblázat - Súlyozott szórás meghatározása.
A ...

Egy cellatartományba írt adatok és az adattartomány alapján meghatározott adatkategóriák figyelembevételével kiszámíthatók az egyenkénti és halmozott gyakoriságok. Az eljárás eredménye a kategorizálás, a tapasztalati sűrűségfüggvény, ...

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Sorozat, Egyenlet, Eloszlás, Halmaz, Integrál?

◄ Függetlenség   Függvényérték ►
 
RSS Mobile