Kezdőlap (Függvény)

 Matematika 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Függvény

Matematika  Függetlenség  Függvényérték

függvény
(Function, fonction). Ha két változó mennyiség (l. Számtartomány és Változó) x és y oly vonatkozásban áll egymáshoz, hogy x minden bizonyos T számtartományhoz tartozó értékének megfelel y-nak egy vagy több értéke, akkor y-t az x független változó függvényének nevezzük.


Függvényábrázolás a hiperbolikus síkon
Mint láttuk, abszolút geometriai eszközökkel, így a hiperbolikus síkon is könnyen fel tudunk venni egy számegyenest, amelynek a modellezése P-modellen szintén problémamentes.

3 Függvényábrázolás
Egyszerű, konkrét függvény diagramját elkészítő programot magunk is könnyedén írhatunk, amennyiben egy programozási nyelvet alapszinten ismerünk, sőt diákjaink számára is kitűzhetünk ilyen jellegű szorgalmi feladatot.

Teljes függvényvizsgálat - Monotonitás és szélsőérték - Konvexitás és inflexiós pont ...

A gamma-függvény logaritmusa, és néhány első poligamma függvény a komplex síkon
Tartalomjegyzék
1 Képlet integrállal
2 Rekurzív képlet
3 Multiplikációs elmélet
4 Sorozattal kifejezve
5 Taylor sor
6 Irodalom
7 Kapcsolódó szócikkek
8 Források ...

~t karakterisztikus ~ének nevezzük.
A (6.1) képletben szereplő mennyiség komplex értékű valószínűségi változó ( a -et jelöli). A várható érték kiszámítását az képlettel a valós esetre vezetjük vissza.

A két ~ szorzata adja a keresett sűrűség~t:
(3.85)
Vizsgáljuk meg, hogy hogyan alakul valamely valószínűségi vektorváltozók ~ének a várható értéke! ...

Korrelációs-~ek
Két mennyiség korrelációs ~ét igen sokféle alakban fel lehet írni. Például:
Belátható, hogy ezek közül csak 1 függtelen van. Az utolsó az alábbiakban még hivatkozott .

~ek szabályai
Rekurzív szabályokat a sorozatoknál általánosabb ~ekre is meg lehet adni, de ilyen szabályokkal az iskolában nem foglalkozunk.

Próba~
A nullhipotézis fennállásának eldöntését hivatott meghatározni. A próba~ a nullhipotézis fennállását feltételezve, azaz H0 feltétel mellett adja meg az adott valószínűségi változó eloszlását.

Próba~ fogalma
Mintaelemek egy olyan ~ének a keresése, amelynek valószínűség-eloszlása a mullhipotézis helyességének feltételezése, a sokaságra tett bizonyos kikötések és a mintavétel adott módja mellett egyértelműen meghatározható.

Sűrűség~
Minden n 0 esetén a k n 2 alakparaméterű és 2 skála-paraméterű gamma eloszlást más szóval n szabadsági fokú khí-négyzet eloszlásnak nevezik.
Igazoljuk, hogy az n szabadsági fokú khí-négyzet eloszlás sűrűség~e ...

A és a ~ négyzetes közepe
A fenti két egyenlet ismeretében integráljuk az ~ négyzetes közepét. (A ~ periódusa )
Ebből a négyzetes középre vonatkozó összefüggés alapján: ...

~ hatványsorában az n. tag együtthatója. De még inkább mutatja a kapcsolatot az a számelméleti tétel, mely kimondja, ...

~ megoldása (elég csak egyet felírnunk), így y2-re, (89) egy másik megoldására az
formulát nyerjük. Világos, hogy és a most kapott y2 egymásnak nem konstansszorosa (hiszen hányadosuk, y2/y1=x nem állandó), ezért e két ~,
bázist alkot. Így (89) általános megoldása az ...

~ben például helyettesíthetünk. Legyen . Ezzel a (7.30) egyváltozós összefüggés az
(7.31) ...

~ minimalizálása. A parciális deriváltak:
A fenti parciális deriváltak az
helyen 0-k, ami épp 2.18-nak felel meg. Mivel a második parciális deriváltakból álló mátrix ...

11. ~ek vizsgálata elemi úton és a differenciálszámítás felhasználásával.
12. A hasonlóság és alkalmazásai háromszögekre vonatkozó tételek bizonyításában.
13. Derékszögű háromszögek.

Két szög~ szorzattá alakítása:
Többszörös és félszögek szögfüggvényei
vissza a címoldalra ...

SzórásP: a ~ az argumentumként megadott statisztikai sokaság egészéből kiszámítja annak szórását, legfeljebb 30 számarumentuma lehet. A logikai értékeket, például IGAZ vagy HAMIS, valamint a szövegeket a ~ figyelmen kívül hagyja.

Egyváltozós ~ek differenciálszámítása
Matematikai jelölések
Többváltozós ~ szélsőérték számítása ...

Exponenciális ~ mátrixokra
Legyen A∈gl(n,ℝ). A vele azonos méretű e A mátrixot így definiáljuk: e A:=lim n→∞(1 +An) n=∑ n=0 ∞1 n! ...

akkor az A(x) ~ a tér lineáris transzformációjának nevezzük. Az A(x) lineáris transzformációt röviden Ax -szel fogjuk jelölni.

sin α
A tg és ctg ~eknél felhasználtuk a sin és cos ~ek eredményeit.
Azaz OB = AP = sin α és OA = cos α.
A fentiekből nagyon jól látható, hogy a matematikában - ha a "szabályokat" betartjuk, akkor - többféle úton is eljuthatunk ugyanahhoz az eredményhez.

Véletlen események összességén definiált ~ (mérték), az A eseményhez a p(A) (0 és 1 közötti) számot rendeli (valószínűségelméleti, axiomatikus definíció).

Magyarországon itt jelent meg az első geometriai tárgyú könyv, egy szög~-táblázat (megj_2) (1694). Különben a hazai egyetemeken és akadémiákon külföldi tankönyveket használtak.

században született meg az ana­litikus geometria, ahol a geometriai görbék analitikus ~eket is képvisel­hettek. Ekkor derült ki, hogy a görbe alatti terület egy megfelelő test térfoga­tával egyenlő. Általános módszer híján minden területszámítási feladathoz külön módszert kellett találni.

A valós számok összességét nem mint halmazt engedi meg BROUWEH, hanem mint a "szabad keletkezés közegét"; a valós számok soha sincsenek készen, hanem mindig keletkezőben vannak, így egy ~ csak akkor van értelmezve a valós számok körében, ...

Mit nevezünk egy ~ zérushelyének, szélsőértékének?
Mit nevezünk vektornak? Mikor egyenlő két vektor?
Negáció
Nevezetes szögek szögfüggvényei
Összeadás, szorzás kommutatív, asszociatív, ill. disztributív
Párhuzamosság, merőlegesség
Ponthalmazok meghatározása ...

Az x=a (a tetszőleges, rögzített valós szám) helyen véges határértékkel rendelkező ~ek halmaza az összeadásra és szorzásra nézve.
Az [a,b] intervallumban folytonos ~ek halmaza az összeadásra és szorzásra nézve.

Már egészen fiatalon bekapcsolódott a századforduló táján élenjáró francia valós ~tani iskola munkásságába, de nehézkesen megfogalmazott kéziratai sem itthon, sem külföldön nem leltek tartalmukhoz méltó visszhangra.

Ez a szám tehát egy helynek a ~e. A hely pedig nem más, mint egy számpár. Így a mátrixot egy olyan ~nek tekintjük, amely egy természetes számokból álló számpárhoz egy számot rendel hozzá.

Gauss feltételezte, hogy a közvetlen észlelésen alapuló mérés hibáját egyváltozós ~ írja le, amely szimmetrikus, szigorúan monoton csökkenő az x ~ében, továbbá folytonos és differenciálható a -¥ -től +¥ -ig terjedő tartományban. Azonos megbízhatóságú, n számú y1, y2,...

Láthatjuk, hogy az egyenesek által határolt terület minden pontja legyártható mennyiségeket takar, de az árbevétel csak az egyik pontban lesz maximális, vagyis a cél~ csak az egyik szegletben veszi fel a maximumot.

összegének eloszlását adja meg, a c2 eloszlásfüggvény: (4.7) ahol n a szabadsági fok, a független valószínűségi változók száma. A ~ láthatóan két változótól függően adja meg azt, mi a valószínűsége annak, hogy a változók négyzetösszege x-nél kisebb.
4.2.4 Az F eloszlás ...

A transzformáció egy operációt (~t, leképezést) ír le, amely minden (x1, x2, ...) matematikai objektumhoz (ponthoz) egy új (x1', x2', ...) matematikai objektumot (pontot) rendel hozzá.
Az "alias" vagy "passzív" szempont: ...

A 00 definiálását néha elhagyják [1], én a 0 értéket szoktam tanítani ~tani megfontolások alapján. A permanencia-elv szerint 1 is lehetne, erre a figyelmet érdemes felhívni. A hatványozásra vonatkozó azonosságokat általában jól ismerik, de az algoritmus kedvéért is érdemes átismételni.

Grafikus megoldás:
Akkor alkalmazzuk, ha az egyenletek ~ekkel való kapcsolatát szemléletessé akarjuk tenni, ha a megoldást szemléletessé kívánjuk tenni, vagy ha nem ismerjük a feladatban szereplő műveleti tulajdonságokat.

lineáris
Vonalas, egyenes vonalú, elsőfokú -egyenlet, ~-.
Tudományos szakszó a késői latin linearis (vonalszerű) nyomán, amelynek forrása a linea (vonal), ennek eredetéről lásd lénia.

4.5 Kanonikus diszkriminancia ~ek
4.6 Egy teljes körű példa: szalagmunkások vizsgálatának folytatása
4.7 Példák ...

Súlyozott esetben sem a MS Office-ban sem a LiberOffice-ban nem találunk ~t a megoldásra, így a példában szereplő 15 minta esetén, a következő képletrendszerrel tudjuk elvégezni a számítást (mindkét esetben azonos képletekkel).
3.20. táblázat - Súlyozott szórás meghatározása.
A ...

Egy cellatartományba írt adatok és az adattartomány alapján meghatározott adatkategóriák figyelembevételével kiszámíthatók az egyenkénti és halmozott gyakoriságok. Az eljárás eredménye a kategorizálás, a tapasztalati sűrűség~, ...

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Sorozat, Egyenlet, Eloszlás, Halmaz, Integrál?

◄ Függetlenség   Függvényérték ►
 
RSS Mobile