Kezdőlap (Együttható)

 Matematika 

  » »
 
   

Együttható

Matematika  Egységvektor  Ekvivalencia

Állandó együtthatós egyenletek
Ebben a szakaszban az állandó együtthatós, ...


Binomiális együtthatók paritása

Tétel: (i) (2n2k+1) páros,
(ii) (2n2k) paritása megegyezik (nk) paritáséval, ...

Elsőrendű, lineáris, állandó együtthatós diff.egy. (1+1)
Elsőrendű, lineáris, állandó együtthatós differenciálegyenlet egyszeres rezonanciával (1+1)
Elsőrendű, lineáris, függvényegyütthatós differenciálegyenlet (0+2) ...

Együtthatók konfidenciaintervalluma
A korrelációszámításnál is láttuk, hogy az r értéke mintáról mintára változik. Hasonló a helyzet a regressziós együtthatókkal is, amelyek szintén mintáról mintára változnak.

Az együtthatók helyzete függ a négy pont relatív elhelyezkedésétől és a köri kettősviszony állandóit felhasználva leírható komplex transzformációkkal:
Ha feltételezzük hogy a négy pont elhelyezkedése az óramutató járásával ellentétes, akkor
> ...

Egész együtthatós egyenletek megoldása az egész számhalmazon gyakran előforduló feladat. A számítógép ezek megoldásában tud talán legbiztosabban segíteni.
Diophantikus egyenlet
Egy klasszikus feladat fűződik Euler nevéhez.

Az -et együtthatónak tekintve kiemelhetjük az integrálásból. Mivel az fügvény primitivfüggvénye egyszerű, az függvénynek, pedig a deriváltja egyszerű, ezért és jelölésekkel használjuk a bekeretezett azonosságot. Ekkor és , tehát: ...

.: Ennyi együtthatója lesz egy egyenletnek.
Minden n-ed fokú transzformáció esetén egy illesztőponthoz két egyenlet tartozik, egyenletenként , összesen számú különböző együtthatóval.

Változási együttható (variációs koefficiens): az adatok százalékos szórására ad felvilágosítást.
Középérték százalékos hibája (relatív hiba): az eredmények kiírható számjegyeinek számát ez alapján határozzuk meg.

Korrelációs együttható
Maximum likelihood módszer
Populáció (Population) Alapsokaság, olyan vizsgálni kívánt egyedek, objektumok, tárgyak vagy más tetszőleges elemek véges vagy végtelen összessége, amelyeknek közös megfigyelhető jellemzői vannak.

Binomiális együtthatók tulajdonságai. Az előző pontban használt jelölés szerint:
B(n,0) = 1, (0 darab elemet egyféleképpen választhatunk ki a halmazból)
B(n,1) = n, (1 elemet n-féleképpen) ...

egyenletrendszerek, együtthatómátrix, egyenletrendszerek megoldása elemi bázistranszformációval, a bázistransz-formáció lépései, végtelen sok megoldás, nulla megoldás, rang, szabadságfok, általános megoldás, partikuláris megoldás, ...

tag együtthatója. De még inkább mutatja a kapcsolatot az a számelméleti tétel, mely kimondja, ...

-a az egyenlet többtagujában előforduló együtthatók ama legalacsonyabb foku racionális egész függvénye, amelynek eltünése szükséges és egyszersmind elegendő feltétel arra nézve, hogy az egyenlet többszörös gyököt tartalmazzon. E D.

: Mindkét oldalt osztjuk az ismeretlen együtthatójával
Jelölés: /:4 vagy /:2,5 Mi is az az együttható? Hát az az előjeles szám, ami az ismeretlen előtt áll.

Descartes-féle jelszabályra (egy valós együtthatós algebrai egyenletnek legfeljebb annyi valós gyöke lehet, mint az együtthatók sorozatában található előjelváltások száma), amelyet Descartes bizonyítás nélkül közölt; ...

Az egész-, racionális-, valós-, komplex együtthatós polinomok halmaza az összeadásra és szorzásra nézve.
Egy rögzített m(m nem= 0) egész számmal osztható egész számok halmaza az összeadásra és szorzásra nézve.

Tehát G t egy hatványsor t -ben, ahol az együtthatók a súlyfüggvény helyettesítési értékei. Az ilyen esetekben a kombinatorikában is használt megnevezés, hogy G az f függvény generátorfüggvénye.

Győry Kálmán: Binomiális együtthatók és teljes hatványok
Támogatóink:
ELTE ...

CARL FRIEDRICH GAUSS (1777-1885) 1794-ben felismerte, hogy az y = a +bx lineáris függvény a és b együtthatóit a észlelési adatokból a maradék hibák négyzeteinek összegét minimalizáló a-val és b-vel lehet meghatározni: ...

A szóban forgó diofantikns problémák a következőképpen jellemezhetők: Legyen P(xidntsxn.yi)dofs. ym] n + m ^Itozós, ogósz együtthatós polinom; tekintsük &z Xi változókat ismeretleneknek, az y-ket pedig páramé- ...

Lásd még: Lásd még: Függvény, Összeg, Egyenlet, Négyzet, Bizonyítás

◄ Egységvektor   Ekvivalencia ►
 
RSS Mobile