Kezdőlap (Együttható)

 Matematika 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Együttható

Matematika  Együttes sűrűségfüggvény  Ehrenfest-féle modell

Állandó együtthatós egyenletek
Ebben a szakaszban az állandó együtthatós,
(74)
alakú egyenlet megoldási módszerét tárgyaljuk. Tudjuk az előző szakaszból, hogy ehhez a homogén egyenlet egy bázisát és az inhomogén egyenlet egy partikuláris megoldását kell megtalálnunk.


Binomiális együtthatók paritása

Tétel: (i) (2n2k+1) páros,
(ii) (2n2k) paritása megegyezik (nk) paritáséval, ...

Két valószínűségi változó közötti kapcsolat szorosságát kifejezhetjük a korrelációs együtthatóval. A korrelációs együttható lényegében két vektor által bezárt szög koszinuszát jelenti.
4.5. Definíció. Legyen , . A és korrelációs együtthatóján a ...

Differenciálegyenletek Elsőrendű, lineáris, állandó együtthatós differenciálegyenlet egyszeres rezonanciával
Oldd meg az alábbi differenciálegyenletet!
324. feladat ...

Együtthatók konfidenciaintervalluma
A korrelációszámításnál is láttuk, hogy az r értéke mintáról mintára változik. Hasonló a helyzet a regressziós együtthatókkal is, amelyek szintén mintáról mintára változnak.

~-mátrix
Az A*x = b lineáris egyenletrendszer A mátrixa
ekvivalens átalakítások ...

~kat kapjuk. Ezeket (2.1)-be behelyettesítve, átrendezés után, az
alakot kapjuk. Ebből felírhatjuk a görbe ...

Egész ~s egyenletek megoldása az egész számhalmazon gyakran előforduló feladat. A számítógép ezek megoldásában tud talán legbiztosabban segíteni.
Diophantikus egyenlet
Egy klasszikus feladat fűződik Euler nevéhez.

Az -et ~nak tekintve kiemelhetjük az integrálásból. Mivel az fügvény primitivfüggvénye egyszerű, az függvénynek, pedig a deriváltja egyszerű, ezért és jelölésekkel használjuk a bekeretezett azonosságot. Ekkor és , tehát: ...

polinom-~kat kapjuk. Ezeket visszahelyettesítve és átrendezve
Az egyenletben szereplő ~ polinomokat Hermite-polinomoknak nevezzük, és a következőképpen jelöljük:
Ekkor a görbe felírható a Hermite-alappolinomok segítségével: ...

Ezek az ~k egyébként közvetlenül is számolhatóak a mikroszkópikus modellekből, erről a Green-Kubo-összefügések adnak számot (l. korrelációs-függvények).
Az elektromos vezetés Drude-modellje ...

Változási ~ (variációs koefficiens): az adatok százalékos szórására ad felvilágosítást.
Középérték százalékos hibája (relatív hiba): az eredmények kiírható számjegyeinek számát ez alapján határozzuk meg.

Binomiális ~k (Pascal-háromszög)
Nevezetes szorzatok
vissza a címoldalra ...

Korrelációs ~
Maximum likelihood módszer
Populáció (Population) Alapsokaság, olyan vizsgálni kívánt egyedek, objektumok, tárgyak vagy más tetszőleges elemek véges vagy végtelen összessége, amelyeknek közös megfigyelhető jellemzői vannak.

A variációs ~ azt mutatja meg, hányadrésze, hány százaléka a tapasztalati szórás a középértéknek. Bizonyos esetekben (pl 0 várható értékű sokaságoknál) értelmetlen.
c) terjedelem (range)
A terjedelem a legnagyobb és legkisebb mintaelem különbsége ...

a binomiális ~, és a növekvő faktoriális (Pochhammer-függvény).
A Newton-sort Isaac Newton angol fizikus, matematikus, csillagász, filozófus és alkimistáról nevezték el.

Binomiális ~k tulajdonságai. Az előző pontban használt jelölés szerint:
B(n,0) = 1, (0 darab elemet egyféleképpen választhatunk ki a halmazból)
B(n,1) = n, (1 elemet n-féleképpen) ...

A korrelációs ~ a (-1, +1) intervallumban veheti fel értékeit. A +1 körüli értékek azt jelzik, hogy a két minta idősora együtt, azonos irányban változik, a -1 körüli értékek is szoros összefüggésre utalnak, de a minták közötti ellentétes irányú változásokat jelzik.

Korrelációs ~ fogalma
Pátonkénti korrelációs ~val csak 2-2 változó közötti kapcsolat szorosságát mérjük, a többváltozós kapcsolatot kétváltozós kapcsolatra redukáljuk és a lineáris korrelációs együttha-tókat számítjuk ...

Ha a korrelációs ~ szignifikáns 0 értékét akarjuk megvizsgálni, a
(7.38)
értéket kell kiszámítani. Ha ez nagyobb, mint , akkor a nullahipotézist tévedési valószínűséggel elvetjük.

1.3.2 A regressziós ~k és parciális korreláció
1.3.3 Sztenderdizált regressziós ~k
1.3.4 A becslés sztenderd hibája ...

tag ~ja. De még inkább mutatja a kapcsolatot az a számelméleti tétel, mely kimondja, hogy egy N természetes szám K darab természetes szám összegéből való előállításainak száma megegyezik az N-K számnak K-nál kisebb vagy egyenlő számok összegeként történő előállításainak számával.

A korrelációs ~ nem csak az asszociáció mértékét fejezi ki, hanem annak irányát is. Meg tudjuk mondani, hogy két ismérv között milyen irányú kapcsolat áll fenn. A korrelációs ~ -1 és +1 között változik, a változók függetlensége esetén az ~ a nulla környezetében mozog.

-a az egyenlet többtagujában előforduló ~k ama legalacsonyabb foku racionális egész függvénye, amelynek eltünése szükséges és egyszersmind elegendő feltétel arra nézve, hogy az egyenlet többszörös gyököt tartalmazzon. E D. előállítható mint a gyökök szimmetrikus kifejezése.

: Mindkét oldalt osztjuk az ismeretlen ~jával
Jelölés: /:4 vagy /:2,5 Mi is az az ~? Hát az az előjeles szám, ami az ismeretlen előtt áll.

Korreláció (Korrel): A tömb1 és tömb2 cellatartományok korrelációs ~ját adja eredményül. A korrelációs ~t azon esetekben célszerű használni, amikor két jellemző összefüggését kívánjuk vizsgálni. A korreláció néhány fontos tulajdonsága: értéke -1 és +1 közé esik.

Descartes-féle jelszabályra (egy valós ~s algebrai egyenletnek legfeljebb annyi valós gyöke lehet, mint az ~k sorozatában található előjelváltások száma), amelyet Descartes bizonyítás nélkül közölt; ...

Az egész-, racionális-, valós-, komplex ~s polinomok halmaza az összeadásra és szorzásra nézve.
Egy rögzített m(m nem= 0) egész számmal osztható egész számok halmaza az összeadásra és szorzásra nézve.
Az egész számok halmaza az összeadásra és a legnagyobb közös osztó képzésére nézve.

Tehát G t egy hatványsor t -ben, ahol az ~k a súlyfüggvény helyettesítési értékei. Az ilyen esetekben a kombinatorikában is használt megnevezés, hogy G az f függvény generátorfüggvénye.

Amikor számolunk, a másodrendű tagok úgyis kiesnek, elég tehát csak az elsőrendű tagokat megtartani - tehát azokat, amikor az egyik differenciálást a másik operátor ~jára alkalmazzuk.

Egynemű algebrai kifejezés:
Azok az algebrai kifejezések, amelyek legfeljebb ~ikban különböznek egymástól.
Különnemű algebrai kifejezés:
Két algebrai kifejezés különnemű, ha változóikban vagy azok hatványaiban különböznek egymástól.

Győry Kálmán: Binomiális ~k és teljes hatványok
Támogatóink:
ELTE ...

CARL FRIEDRICH GAUSS (1777-1885) 1794-ben felismerte, hogy az y = a +bx lineáris függvény a és b ~it a észlelési adatokból a maradék hibák négyzeteinek összegét minimalizáló a-val és b-vel lehet meghatározni: ...

nem aritmetikai állítás - az, méghozzá olyan, amely többváltozós diofantikns egyenletek bizonyos paraméterek értékeitől függő megoldhatóságát mondja ki: ,.A szóban forgó diofantikns problémák a következőképpen jellemezhetők: Legyen P(xidntsxn.yi)dofs. ym] n + m ^Itozós, ogósz ~s polinom; ...

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Függvény, Egyenlet, Összeg, Négyzet, Halmaz?

◄ Együttes sűrűségfüggvény   Ehrenfest-féle modell ►
 
RSS Mobile