Kezdőlap (Definíció)

 Matematika 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Definíció

Matematika  De Morgan-féle azonosság  Deltoid

Definíciók
Tekintsünk egy véletlen kísérletet egy valószínűségi mértékkel ellátott Ω valószínűségi mezőn. Tegyük fel, hogy X egy S
értékű, a véletlen kísérlettől függő valószínűségi változó.


2.2 Definíció
Legyen T:R n®R k Borel-mérhető függvény. Ekkor a
T(X1, ..., Xn) ...

Definíció:
an sorozat határértéke , ha tetszőleges számhoz létezik olyan n0 köszöbindex, melynél nagyobb valamennyi n-re teljesül, hogy , azaz a sorozat elemeinek (an) eltérése az A határértéktől kisebb -nál.

A K titkosító mátrix inverzét keresve a definíció segítségével annyi biztosan állítható, hogy egy 2x2-es mátrixot keresünk, tehát egyelőre a 4 ismeretlent pontosan elhelyezve alakban, a definíciós összefüggés mátrixos egyenletté válik: ...

Definíció: (Turing-gép)
Turing-gép tartalmaz két szalagot (amelyek mezőknek egy-egy sorozatát tartalmazza), egy inputszalagot (olvasó szalag, amelynek csak véges része elérhető számunkra, akkora, amekkorán a konkrét input elfér) és egy munkaszalagot (író-olvasó szalag, ...

~: ~ gyanánt gyakran csak rövidítésekkel találkozunk. Vannak esetek azonban amikor az a kérdés, hogy egy fogalom definiálható-e másképpen (például egyszerűbben). Ekkor definiálhatóságon azt értjük, hogy egy T tulajdonságnak vannak-e és ha igen melyek az ekvivalens megfogalmazásai.

~. Az olyan p függvényt, amelyre (75) egzakt, integráló tényezőnek nevezzük.
Előző tételünket alkalmazva azt kapjuk, hogy (75) pontosan akkor lesz egzakt, ha p kielégíti a ...

~
Ha az Î- valószínűségi változó lehetséges értékeinek száma véges vagy megszámlálhatatlan végtelen, akkor diszkrét valószínűségi változóról beszélünk.
Példa: diszkrét valószínűségi változóra ...

~: Az A halmazt a H halmaz részhalmazának nevezzük, ha az A halmaz minden eleme a H halmaznak is eleme. Jelölése: A B. (Olvasd: Az A részhalmaza B-nek)
A ~ból kiindulva:
Minden halmaz saját magának is részhalmaza.
Az üres halmaz részhalma minden halmaznak.

~. Bármely valós szám első hatványa önmaga. Bármely valós számot, ha kitevője 1-nél nagyobb egész szám, annyiszor veszünk szorzótényezőül, ahányszor a kitevője mutatja.
A 0 kitevővel is érdemes már itt foglalkozni, hiszen gyakran előkerül számolási feladatokban.

1.1. ~. Azt mondjuk, hogy az görbe az -hez tartozó pontban a paraméter szerint -edrendben folytonosan kapcsolódik a görbéhez annak paraméterértékéhez tartozó pontjában, ha ...

9.1. ~. Tekintsük az skalárokat. Az
rekurzióval definiált függvényt normalizált B-spline alapfüggvénynek, az skalárokat pedig csomóértékeknek (knot values) vagy csomóvektornak (knot vector) nevezzük. Az előforduló -t ~ szerint -nak tekintjük.

~: Mértani sorozat nevezzük az olyan sorozatokat, amelyekben (a másodiktól kezdve) bármelyik tag és az azt megelőző tag hányadosa állandó. Ezt a hányadost a mértani sorozat kvóciensének nevezzük, jele q.
A ~ alapján:
A mértani sorozat három szomszédos tagja felírható ...

~k
1. Pont az, aminek nincs része. (megj_I_D_1)
2. A vonal szélesség nélküli hosszúság.

~ szerint: Négyzetgyök a jelenti azt a nem negatív valós számot, melynek négyzete a.
Szép, rövid, tömör megfogalmazás, de ez alatt mit is kell érteni?

A ~ szerint
a tart nullához feltétel mellett.
Bebizonyítható, hogy minden folytonos függvény Riemann-integrálható.

~: Legyen G egy csoport, g∈G tetszőleges elem. A következő izomorfizmust g-vel való konjugálásnak nevezzük: G→G,x→gxg −1 A gxg −1 elemet az x elem konjugáltjának mondjuk, jelölése: x g=gxg −1 .

Egy ~ megfogalmazásakor meg kell különböztetni a ~ban hivatkozott dolgok tulajdonságait e dolgok ~inak tulajdonságaitól.

Ebből azonban ~ szerint a melletti másik tag a korrelációs hossz reiprokának négyzete, így:
innen látszik, hogy a kritikus hőmérséklet környékén (ahol -t lineárisan közelítjük) a korrelációs hossz -el divergál.

A szórásnégyzet ~ szerint a várható értéktől való eltérés négyzeteinek várható értéke, képlettel:
(3.15)
Ez kifejthető: ...

Véletlen események összességén definiált függvény (mérték), az A eseményhez a p(A) (0 és 1 közötti) számot rendeli (valószínűségelméleti, axiomatikus ~).

A megoldásához a -1-ből négyzetgyököt kellene vonni, mely a négyzetgyökvonás ~ja értelmében nem lehetséges. Jelöljük ennek, az egyelőre végrehajthatatlan műveletnek az eredményét i-vel és nevezzük képzetes egységnek. Formailag bánjunk úgy vele, mint egy algebrai kifejezéssel.

A ~kat meg lehet támadni azon az alapon, hogy segítségükkel nem kapnánk meg a pont, az egyenes vagy a felület igazi fogalmát. Minden ~ra igaz azonban ez. Sohasem ~k alapján ismerünk meg egy dolgot.

Matematikai stabilitás (Ljapunov ~ja). Az x(t) = 0 pont egy dinamikai rendszer stabilis egyensúlyi helyzete (fixpontja), ha a 0 tetszőleges U környezetéhez van olyan U' környezet, hogy ha , akkor minden t 0-ra .

Kicsit matematikusabban a ~ szerint egy N szám nagyon tökéletes, ha
s(s(N))=2×N, ahol s(N) jelenti az N pozitív osztóinak összegét.

~k, képletek, geometria, algebra, halmazok, függvények, minden, amire szükséged van. Amit megtalálsz: matematika érettségi feladatsorok, fogalomtár, tesztek, matematika feladatok, elemzések, előző évek matematika érettségi feladatai és megoldásai.

A valószínűség-számításban két valószínűségi változó x és h kovarianciáján cov(x, h)=M((x-M(x))*(h-M(h))) számot értjük, ha a ~ban szereplő várható értékek léteznek.

Adatok szórása: az egyes mérési eredményeknek a középértéktől való eltérését mutatja. ~ja szerint az adatok 2/3-ad része az és közötti tartományban található.
Szórásnégyzet (variancia): az adatok és a középértékek közötti eltérések négyzeteinek középértéke (Sx2) ...

Egy sziget partvonala, egy folyó hálózata, a káposzta vagy a brokkoli szerkezete, vagy az erek és az idegek hálózata az emberi retinában - mind-mind leírhatók fraktálként. Mégis, több mint húsz évvel a fogalom bevezetése után még mindig nincs általánosan elfogadott fraktál-~, ...

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Függvény, Halmaz, Bizonyítás, Sorozat, Véges?

◄ De Morgan-féle azonosság   Deltoid ►
 
RSS Mobile