Kezdőlap (Termelés)

 Gazdaság 

  » »
 
   

Termelés

Gazdaság  Termelékenység  Termelés költségei

Termelési tényezők
Termelési tényezőnek nevezzük a termelés erőforrásait, amelyek megkülönböztethetőek egymástól aszerint, hogy milyen funkcióval vesznek részt a javak és szolgálatások előállításában.


Termelési tényezők
Termelési tényezők olyan termelőeszközök, amelyek tartósan rendelkezésre állnak, hozzájárulnak a javak előállításához és nem szűnnek meg a termelési folyamat során.

Termelési tényezők alatt értünk minden olyan termelőeszközt, amely tartósan áll rendelkezésre, és az általa kifejtett munka hozzájárul a javak előállításához, feldolgozásához, de maga a tényező nem szűnik meg (azonnal) létezni a termelés folyamán.

a termelési folyamatok és a költségek kapcsolata
fix ktg, változó ktg.

A termelés összes költsége (TC) rövid távon két fő részből áll: állandó költségek (FC) és változó költségek (VC).
Képletben: TC = FC + VC.
A fix költség rövid távon állandó, a változó költség nem arányosan változik: ...

Saját termelésű készletek-elszámolóár alkalmazása
Címkék: elszámolóár alkalmazása, készletérték különbözet, kettős könyvelés, mérlegképes könyvelő számvitel vizsga, online számvitel vizsga felkészítés, pénzügyi ügyintéző, ...

Termelési tényező rugalmassága kifejezi, hogy a tényező felhasználásának 1 százalékos növelésével, hány százalékkal növekszik a termelés.

Termelés
A javak előállításának folyamata. Az a tevékenység, amely a természet tárgyait emberi szükségletek kielégítésére alkalmassá alakítja.

Termelés olyan tevékenység melynek folyamatában javakat, termékeket állítanak elő.
A vállalati termelő folyamatok 3 jellemző szerint csoportosíthatók: ...

Termelési költségek elszámolásának módjai:
- A vállalkozás a költségeket csak költség nemenként könyveli.

termelési-kezelési költség
Az anyag- és személyjellegű kiadásokon felüli valamennyi költség.
természetes mértékegység ...

Termelési és exportszubvenciók:
Az exportszubvenció gyakori célja a világpiaci árnál rendszerint magasabb hazai önköltség, illetve belföldi ár ellensúlyozása a versenyképesség növelése és az exportkedv fokozása érdekében.

Termelési költség:
Explicit: Pénzkifizetéseket jelentenek, vagyis a vállalat a piacon megvásárolt inputok árát jelentik. Pl.: Kifizetett munkabér, megvásárolt nyersanyag.
Implicit: (rejtet) költségek nem teljesülnek meg pénzkifizetésben.

Termelésellátás: a termelési folyamaton belüli anyagellátási feladatok megoldása.
Beszerzés: a folyó termeléshez szükséges anyagi inputok (anyag, alkatrész) biztosítása.

termelési tényező átlagterméke: a termelt menny és a felhaszn tényező menny-nek hányadosa.
Termelési tényező rugalmassága: a tényező felhasználásának 1 %-os növelésével hány %-kal nő a termelés.

Termelés:
Az áruforgalmi tevékenység folyamatának harmadik szakasza, amelynek célja a raktárakból vételezett nyersanyagok, félkész termékek fogyasztásra alkalmas állapotba hozása.

A termelés hatékonyságának növekedése révén keletkező árufeleslegek cserére sarkallták az embereket.

A termelésirányítás részfolyamatai:
időrendi tervezési folyamat,
feltételellenőrzési folyamat, ...

újratermelés
A termelési folyamat ismétlődése. A gazdaságban a szereplők az értékesítést követően újra termékek és szolgáltatásokat vásárolnak, amelyek révén új terméket állítanak elő.
unit labor cost: ...

Ipari termelés indexe:
Az ipari tevékenység termelési értékének tárgyidőszaki árszinten kifejezett összehasonlítható áras adataiból számított volumenindexe. (Az országos összesen adatok teljeskörűsítettek.

Ipari termelés indexe
Index of Industrial Production (PPP) - egy előzetes becslésről van szó, melyet a hónap leteltét követően körülbelül két héttel később hoznak nyilvánosságra.

71-74. TERMELÉS KÖLTSÉGEI
75. SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI
76. KÖLTSÉGHELYEK TERMELÉSI KÖLTSÉGEI ...

Naturális Termelési tényezők Termék,
folyamat: (munka, nyersanyag, : TERMELÉS : szolgáltatás
ingatlan, gép stb.) ...

Termelési vezetők: Nagy elismeréssel adóznak a menedzsment fölkészültségének, csupán a problémamegoldó képességet, az ötletek képviseletének képességét és a szervezési készséget kérik számon magukon és vezetőtársaikon.

termelési tényező
A közgazdaságtan a munkát (munkaerőt), a tőkét (termelőeszközök és pénz) és a földet tekinti alapvető termelési tényezőknek.

A termelési és a kereskedelmi kapcsolatok nemzetközivé válása, a világgazdaságban történő megjelenése a nemzetközi elszámolások bővülését illetve precíz megvalósítását vonja maga után.

A termelési volumen megnövekedése miatt, nem tudtak annyi aranyat kitermelni, ami fedezte volna a termelést. Ezért létrehoztak egy helyettesítő eszközt: ez volt a váltó. Ez volt az első pénzhelyettesítő.

- termelési és szolgáltatási funkciókat hoz létre,
- a funkciók ellátásához tőkét és munkát fektet be,
- a funkciók ellátására megfelelő kereteket, struktúrákat hoz létre, ...

a termelési függvény és az emberi erőforrás értékelési módszerrel történő értékelés
az okozott kár semmissé tételének költségével becsült érték.
A lépések mindhárom esetben a következők szerint haladnak.

Aggregált termelési terv
Segítségével a termelési erőforrások hatékonyan hasznosíthatók egy adott keresleti szint mellett.
Logisztika ...

A vállalatok termelési lehetoségek alapján döntenek a számukra legjobb eredményt adó termelés mennyiségérol. Ezt az összesített kínálatot aggregált kínálatnak vagy összkínálatnak nevezzük.

GMP (Helyes Termelési Gyakorlat)
Az élelmiszer gyártása során mindazon tevékenység, amely a termék jó minőségét biztosítja.
Keresés ...

A mezőgazdasági termelés fejlődése a szükségletek jobb kielégítését tette lehetővé. Szaporodott a lakosság, növekedtek a termelőerők, sor került az első nagy társadalmi munkamegosztásra, a mezőgazdaság és a kézműipar különválására.

Â- - vetőmag bértermelés, bérnevelés, bérhizlalás, kihelyezett állattartás esetén őstermelői tevékenységből származó bevétel a termék vagy állat teljes átvételi (bruttó) ára azzal, ...

BIOi pedig egy szorzó, amely kifejezi, hogy ez a termelés-fogyasztás mennyire folyik környezetkímélő módon.
Az i-dik szorzat így kifejezi, hogy az i-dik népességcsoport mekkora terhet jelent a Föld eltartóképességére.

Termelés, technológia, építkezés, fogyasztás és hasonló jelentéktelen ügyek alig kerülnek szóba, a hír az, ha megingatnak egy valutát, vagy valami nagy botrányt kavarnak a pénzpiacokon.

Az új politikai vezetés úgy gondolta, központi felügyelet nélkül tovább folyik a termelés, a betelepült tőke pedig teszi a dolgát.

Így a Faktor által megelőlegezett összegek azonnal a termelésre és a szolgáltatásra fordíthatók, biztosítva ezáltal a szállító számára a finanszírozás folyamatosságát.
Előnyei:
- nem kell a banki hitelezéshez folyamodni, ...

Értékek termeléséhez ezekre van szükség, (és némi józan paraszti észre) és nem "számokkal való trükközéshez" amit "közgazdasági" áltudománynak hívnak.
- "hogy megtanítjuk bánjunk a pénzzel? Hogyan takarékoskodjunk, stb." ...

Forgóeszközhitelek: céljuk a termelés ciklikusságából adódó váltoforgóeszközigény kielégítéséhez finanszírozást biztosítani.

A termelés- vagy exportkorlátozások, illetve -bővítések a kínálat oldaláról szabályozzák az árat: az árak visszafogására növelik, az árak növelésére csökkentik a termelést/exportot. Az árstabilitás másik eszköze az ún.

tárgyi eszközbe vagy immateriális javakba történő beruházás, amely új létesítmény felállításával, meglévő létesítmény bővítésével, egy létesítmény termelésének további, új termékkel történő diverzifikációjával, ...

Melyik hormon termelésében jelent ez problémát? Hol termelődik ez a hormon, és mik a hatásai?
Elemezze a hormontermelés szabályozásának alapelveit! ...

A működőtőke valamely vállalkozás (amely a termelésben és a szolgáltatásban egyaránt tevékenykedhet) működtetését végzi, s ha kell a zöldmezős alapítást is vállalja.

A Forgóeszközök közül, a készletek az olyan cikkek, amelyek a közvetlen termeléshez, szolgáltatáshoz kapcsolódnak.

A ki nem fizetett pénzből a cég új gépeket, új termelési eszközöket vásárolhat, új piacokra próbálhat betörni vagy intenzív marketing-tevékenységbe kezdhet - ez mind-mind sok pénzt igényel.

Ilyenek a termelés során felhasznált anyag és energia-költségek, egyes beszállítói szolgáltatások, kommunikációs díjak satöbbi A kórházak esetében változó költség például a felhasznált gyógyszerek, anyagok, eszközök ára, ...

Az aktívan kezelt befektetési alapok azon kategóriája, melynek mindenkori célja a hozam termelése. Ellentétben a benchmarkot követő alapokkal, ahol a portfolió menedzser célja a benchmark (pl.: S&P 500 index) felülteljesítése.

Professzionális az a befektető, aki maga is ipart űz (mezőgazdasági termelést végez, vagy szolgáltató), vagyis a gazdaság szereplője.

szokás megkülönböztetni, bár a köztük lévő kapcsolat jellege az elmúlt évszázadban jelentősen módosult: míg korábban a reálszféra határozta meg a pénzügyi szféra viszonyait, addig mára dominánsabb a pénzügyi szféra, amely korábban csak a termelési ...

A megnevezésben a forgó szó a vállalkozás termelési ciklusában való körforgásra utal: a beszerzett alapanyagokból a gyártás következtében késztermék lesz, amelyet eladva, megjelenik egy követelés a vevővel szemben, ...

A még fel nem használt tartalékok bevonása a termelés növelése érdekében.
Címkefelhő
Extenzív gazdálkodás Extenzív gazdálkodás fogalma lakásvásárlási hitel lakáshitel hitelátváltás ...

Termelői borkimérés a kizárólag saját termelésű szőlőbor - nem vendéglátó-ipari tevékenység keretében - elvitelre történő értékesítése a termelő saját előállítóhelyén.
2.6.10. Mozgóbolt
...

cikke szerint állami támogatásnak minősül az a támogatás, amely állami forrásból származik,- meghatározott vállalatot vagy áru termelését előnyben részesíti, torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget,érinti a tagállamok közötti kereskedelmet.

A vállalat vagyonának jellemző mutatója, a gépesítettségre utal, a termelésben közvetlenül résztvevő eszközök arányát mutatja a tárgyi eszközökön belül.
-Műszaki berendezések elhasználódottsági foka ...

A "tröszt" jelentése: Azonos termelési ágban működő vállalatokat jogilag is egyesítő szervezet.

Települési, kommunális vagy ipari hulladékot villamosenergia-termelésre felhasználó erőmű.
Kapcsoltan termelt energia
Azonos technológiai folyamatban egyidejűleg termelt hő- és villamos energia, illetőleg mechanikai energia.

Termelési hatékonyságot elősegítő fejlesztés.
EU környezetvédelmi, munkavédelmi és biztonsági előírásának történő megfelelést biztosító fejlesztések.
Kapacitás kihasználtságot elősegítő fejlesztések.

A tőkeszükség meghatározásánál figyelembe kell venni a termeléshez szükséges forgótőke igényt is.

Az egyik a tőkekapcsolatokon alapszik, amikor is az anyavállalat részben vagy egészben tulajdonosa leányvállalatainak, a másik pedig termelési-szolgáltatási kapcsolatok néven összegezhető, és a hálózatok legkülönbözőbb formái bontakoznak ki belőle.

Magyarországon nem-rezidensnek minősül minden olyan természetes és jogi személy, akinek, illetve amelynek közvetlen gazdasági érdeke (állandó lakhelye, telephelye, termelése, stb.) nem Magyarország gazdasági területéhez kapcsolódik, ...

Nem minősül kísérleti fejlesztésnek a termékeken, termelési eljárásokban, folyamatokban, létező szolgáltatásokon végzett rutinszerű változtatás, még ha az adott termék, eljárás, folyamat vagy szolgáltatás fejlődését is eredményezi. [163/2001. (IX.

GDP
A közgazdaságtanban a Bruttó Hazai Termék (Gross Domestic Product) a mérőszáma egy bizonyos terület (többnyire ország) adott idő alatti gazdasági termelésének.

Minden évben minden állampolgár (4.000 fő) kb. $30.000 kap a kormánytól, ami a foszfát termelés jövedéke. Kizárólag vendégmunkások dolgoznak a külszíni fejtéseken, az őslakosok többnyire kedvenc sportjuknak, a golfnak élnek.

Munkabérnek nevezzük azt az összeget, amelyet a dolgozó a vállalkozástól (végzett munkája mennyisége és minősége alapján) pénzben vagy természetben kap. Jövedelem származhat valamilyen más termelési tényező hasznosításából is. Pl.

Lásd még: Lásd még: Érték, Költség, Pénzügy, Jövedelem, Bevétel

Gazdaság  Termelékenység  Termelés költségei

 
RSS Mobile