Kezdőlap (Gazdálkodás)

 Gazdaság 

  » »
 
   

Gazdálkodás

Gazdaság  Garantált alapok  Gazdaság egyensúlya

Pénzgazdálkodás alatt egy vállalat [pénzeszköz]?einek adott időszak alatti gazdálkodását értjük. A gazdálkodás kerete kiterjedhet a készpénzre, számlapénzre, értékpapírokra, stb.


Tervgazdálkodás
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából.
Megtekintett lap ...

Extenzív gazdálkodás Extenzív gazdálkodás fogalma lakásvásárlási hitel lakáshitel hitelátváltás
" Hitelre Van Szükségem
Laptető " ...

Gazdálkodás
A gazdasági muveletek céltudatos megszervezése, a rendelkezésre álló erőforrások ésszerű felhasználására irányuló tevékenység.

Gazdálkodás: a szűkös erőforrások és a korlátlan szükségletek összehangolása.
Preferencia: valamely megoldás előnyben részesítése más megoldásokkal szemben. A preferenciarendszer a lehetőségek sorba rendezése.

Gazdálkodás azt jelenti, hogy az adott eredmény eléréséhez minimális erőforrás ráfordításra, illetve adott erőforrásokkal maximális eredmény elérésére törekszünk.

Gazdálkodás: adott eredmény eléréséhez minimális erőforrásráfordításra, adott erőforrásokkal max eredmény elérésére törekszünk.

Gazdálkodási forma kódja:a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozását a pályázat kiírója a pályázók körének meghatározásához és az ellenőrzéshez használja (vö. statisztikai szám).

A gazdálkodás és a gazdaságszervezés alapkérdései
A gazdálkodás lényege: a szűkös (korlátozottan rendelkezésre álló) erőforrások optimális felhasználására való törekvés.

A gazdálkodás megszervezése szerint
Önállóan gazdálkodó: valamilyen előirányzattal önállóan rendelkezik
Részben önállóan gazdálkodó
Kincstári körhöz való tartozás szerint ...

Bérgazdálkodás:
A vállalat céljainak megfelelő munkavállalók megszerzése, megtartása, és a kívánt teljesítmény kiváltása, az erőforrás-gazdálkodási követelmények és a munkavállalói érdekek párhuzamos érvényesítése
Bérindexelés: ...

pénzgazdálkodás
A vállalat adott időszaki pénzeszközivel való gazdálkodás, amely kiterjed a készpénz-, lekötött betétek és értékpapírokkal lebonyolított tranzakciókra.
pénz időérték ...

tervgazdálkodás
A szocialista gazdasági rendszer jellemzője volt, amelyben a gazdaság következő időszaki teljesítményét részletes (egyébként nem reális) ágazati tervekre bontották.

Pénzgazdálkodás
A pénzügyi folyamatok lebonyolításával és az eszközök alkalmazásával kapcsolatos pénzügyi műveletek összessége, ehhez kapcsolódó jogszabályok és intézmények rendszere.
Pénzügyi vállalkozás ...

Devizagazdálkodás. A devizagazdálkodás a pénzintézetek külföldi pénznemben végzett tevékenységére vonatkozó jegybanki szabályozást jelöli. Az MNB a devizagazdálkodás központi szerve.

Készletgazdálkodás
A készletgazdálkodás feladata, hogy a megfelelő termék, megfelelő időben, megfelelő mennyiségben és minőségben, megfelelő kísérő információkkal ellátva, a megfelelő helyen rendelkezésre álljon.
Leltár ...

Készletgazdálkodás területei:
1. beszerzés
- anyagrendelés anyagszükséglet számításból (anyagmérlegből) ...

Készletgazdálkodás: az a vállalati tevékenység, melynek célja, hogy az anyagi folyamatok zavartalanságát a gazdaságosság követelményeit is figyelembe véve biztosítsa.

Hulladékgazdálkodás
Az a tudatos, tervszerű tevékenység, amely a hulladék kiküszöbölése, keletkezésének megszüntetése, illetve mérséklése, az elkerülhetetlenül keletkező hulladék megfelelő gyűjtése és lehetőség szerinti hasznosítása, ...

Eltérő gazdálkodási módszerek az AC csoportokban
rendelés:
előrejelzés időhorizontja ...

Bérgazdálkodás és ösztönzés
Bérgazdálkodás a bérpolitika kialakításával kezdődik, ami azon intézkedések és módszerek összességét jelenti, amelyek segítségével megvalósítjuk a vállalkozói célokat, operatív feladatokat.

gazdálkodási alapelvek
az elszámolás alapelemei: költségnemek, költséghelyek, költségszámítási objektumok
költségelszámolási technikák, belső teljesítményátadások, elszámolóárak ...

A gazdálkodás külső és belső feltételei - az EU-ba való belépésünk ezt csak tovább fokozza - folyamatosan szigorodnak.

- gazdálkodási formáját, tevékenységének felsorolását, a cég által a létesítő okiratban megjelölt tevékenységi köröket a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott nómenklatúra szerint, továbbá statisztikai számjelét; ...

Mivel a gazdálkodás, a termelés, a kereskedelem napjainkban már egyre inkább 'határok felettivé válik', gyakorlatilag minden makrogazdasági változás közvetlenül vagy közvetve hatással lehet az árfolyamok alakulására.

Extenzív gazdálkodás
A táj adottságait figyelembe vevő, a természeti étékek megőrzését lehetővé tevő gazdálkodási formák összessége.
Nyomtatható verzió ...

EXPANZÍV GAZDÁLKODÁSPOLITIKA
A monetáris expanzió, a gazdaságpolitikának a pénzkínálat növelésével, és a kamatlábak csökkentésével, a gazdaság élénkítésének irányába tett erőfeszítése.

Megszűnt gazdálkodási forma
Gazdasági munkaközösség
Közös vállalat
Oktatói munkaközösség
Polgári jogi társaság
Művészeti alkotóközösség
Közhasznú társaság
Egyes jogi személyek vállalata
Egyéb, máshova nem sorolt vállalat ...

Humán gazdálkodás
15. Munkaerő
A vállalkozások nagy része alkalmazottakat foglalkoztat, ezek Egyszerűsített és Normál alkalmazásban állhatnak. A Normál foglalkoztatott munkaideje a munkaszerződésben szabályozott.

A pénztár gazdálkodását és tartalékainak változását előre bemutató rövid távú (éves) és hosszú távú (öt évre szóló) terv.
[Tmny. 4. § (2) bekezdés n) pontja]
Pihenőnap ...

Szűkösség és gazdálkodás

A közgazdaságtan egyik feladata a szűkös erőforrásokkal való gazdálkodás az igények és szükségletek minél teljesebb kielégítése érdekében.

"Vállalati pénzgazdálkodás és profitmenedzsment" szeminárium,
TRAINEX
Multikulturális oktatási program tanár-tréningje
Másképp Alapítvány - Soros Alapítvány ...

a. Szabad devizagazdálkodás:
a Nemzetközi Valutaalap elgondolásai szerint szabadon végezhetőek a devizaműveletek és
piaci mechanizmusok érvényesülnek.
b. Gazdasági integrációk által meghatározott devizagazdálkodás: ...

Gazdálkodásunk elméleti nézőpontból csakúgy, mint a gyakorlati teljesítmény szempontjából ellentétbe került az emberiség alapvető érdekeivel. ....

Bankfelügyelet A hitelintézetek állami felügyelete, melynek célja a prudenciális szempontok érvényesítése a bankok gazdálkodásában, és a nagyméretű, pénzügyi rendszert veszélyeztető pénzügyi válságok kialakulásának megakadályozása.

Lehet,szabad e,egy ország gazdálkodását vállalkozásnak tekinteni.Amennyiben az államháztartást gyakorta hasonlítják össze a családok pénztárcájával,azt hiszem akkor joggal tekinthetjük mindezt egy megbízott menedzsment, egy kormány vállalkozásának.

A tengerpartoknál és a folyók mentén árutermelő ültetvényyes gazdálkodás van. A legjelentősebb mezőgazdasági övényeik a magas keményítőtartalmú batáta, manioka, a tapioka, kókuszdió, olajpálma, banán.

Közös jellemzojük, hogy segítségükkel a bank idegen forrásokat von be a gazdálkodásba.
Célja: Olyan mértéku és szerkezetu forrásokat biztosítson magának, melyekbol a kello mennyiségu hiteleket tudja nyújtani.

A Közgyűlésen fogadják el a tulajdonosok egy adott év gazdálkodásáról szóló beszámolót, választják meg az Igazgatóságot, Felügyelő Bizottságot, a társaság könyvvizsgálóját satöbbi A Közgyűlésen részt vehet a részvényes is, ...

A fundamentális elemző begyűjti az elmúlt évek gazdálkodási adatait, megismerkedik az iparág sajátosságaival, különböző pénzügyi mutatószámok segítségével elemzi a vállalat helyzetét, ...

Devizagazdálkodás. Valuta fogalma Külföldnek minősülő ország törvényes fizetőeszköze. A fizetési forgalomban...
A pénzügyi rendszer felépítése, a pénzügyi politika elemei. A fiskális és a monetáris politika célja, eszközrendszere.

Az elszámolóházzal egy közvetlen résztvevő felhatalmazása alapján és vele történő elszámolás mellett, kizárólag a közvetlen benyújtó saját gazdálkodásával összefüggő fizetési megbízások elszámolóházhoz közvetlenül történő benyújtására megállapodást ...

§ (1) Az Állami Számvevőszék ellenőrzi az államháztartás gazdálkodását, ennek keretében az állami költségvetési javaslat (pótköltségvetési javaslat) megalapozottságát, a bevételi előirányzatok teljesíthetőségét, a felhasználások törvényességét, ...

jegy a gazdálkodási forma kódja, a 16.-17. jegy pedig a területi kód (a megye kódja). A törzsszám azonos az adószám első nyolc jegyével. [9027/1993. (SK. 13.) KSH-közlemény].

A részvényeket vásárló befektetőknek számolniuk kell azzal, hogy a gazdasági környezet, az adott ágazat jellemzői, valamint a társaság gazdálkodási eredményei rövidebb vagy hosszabb ideig kedvezőtlen változásokat mutatnak, ...

Készletgazdálkodás bizonylatai
2. Pénzügyi bizonylatok
3. Pénztári bizonylatok
4. Adózással kapcsolatos bizonylatok
5. Könyvelési bizonylatok
6. Személyügyi, társadalombiztosítási bizonylatok
7. Ügyiratkezelés bizonylatai
8. Vegyes bizonylatok
...

Taktikai ügyleteknél, vétel esetén emelkedő világpiaci árak mellett előre beszerzik az adott gazdálkodási egység import szükségletét hosszabb időre.

rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, ...

A leggyakrabban előforduló számlatípusok: (a) pénzforgalmi vagy fizetési zámla, amely az ügyfél folyamatos gazdálkodásához szükséges pénzeszközök kezelésére szolgál, (b) betétszámla, amelyen az ügyfél meghatározott id?

A jelen egyik legfontosabb nemzetközi politikai-gazdasági problémája kétségkívül a biológiai sokféleség megőrzését biztosító, illetve a biológiai erőforrásokkal való gazdálkodást szabályozó megfelelő nemzetközi rezsim kiépítése.

megmutatják, hogy a társaság gazdálkodása során milyen eredményességgel használja fel a rendelkezésére álló forrásokat (pl.: eszközarányos nyereség, egy részvényre jutó eredmény, osztalékfizetési ráta.) ...

OEP Költségvetési és Gazdálkodási Főosztály, 1 tag szavazati joggal,
az OEP főigazgatója által delegált 1 tag szavazati joggal,
Magyar Gyógyszerész Kamara 1 tag szavazati joggal, ...

A vállalatnál szétszórtan elhelyezkedő, de a termék fizikai mozgatásához kapcsolódó tevékenységek költség- és szolgáltatási színvonal-optimalizálását eredméynező összehangolása. Főbb területei: készletgazdálkodás, szállítás, raktárgazdálkodás, ...

Banktitok: minden olyan, az egyes ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, ...

Minden olyan adat, információ és tény, amely a biztosító, az alkusz, vagy a biztosítási szaktanácsadó ügyfeleinek személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, gazdálkodására és biztosítási szerződéseire vonatkozik.

az átlagos rizikót jelentősen meghaladó kockázat. Bekövetkezése felboríthatja a veszélyközösség gazdálkodását, ezért ellene a biztosítók általában (viszontbiztosítással) védekeznek.
Kapcsolat
1041 Budapest, Rózsa u. 71.

minden olyan adat, információ és tény, amely a biztosító, az (lásd: alkusz), vagy a (lásd: biztosítási szaktanácsadó) ügyfeleinek személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, gazdálkodására és biztosítási szerződéseire vonatkozik.

Bank és ügyfele vonatkozásában az az összeg (limit), amelyet a bank - figyelembe véve ügyfele gazdálkodásának tényezőit - maximálisan hitelezni hajlandó.
ügyfélminősítés ...

biztosítási titok: minden olyan adat, információ és tény, amely a biztosító, az (® alkusz), vagy a (® biztosítási szaktanácsadó) ügyfeleinek személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, gazdálkodására és biztosítási szerződéseire vonatkozik.

Az intézmények által a felelősségbiztosítójuk által nem fedezett kifizetett kártérítési összeg jelentősen nőtt, a kórházak védtelenek, ami egyre nagyobb terhet ró az egészségügyi intézmények gazdálkodására ...

A biztosítási szerződések szereplőinek minden olyan adata a biztosítási titok körébe tartozik, amely személyi körülményre, vagyoni helyzetre, gazdálkodásra és a biztosítási szerződésre vonatkozik.

Mivel 1996-ig Magyarországon kötött devizagazdálkodás folyt, s a devizahiteleket a számlavezető bank forintban írta jóvá, az ilyen megoldásoknál arra is figyelni kellett, ...

Mérleg/könyvvizsgálat. Az éves zárlati munkálatok során a megfelelő szakképesítéssel és felhatalmazással rendelkező szakember által elvégzett elemzés, amelynek célja az adott szervezet gazdálkodásának, számviteli rendjének vizsgálata.
Avizálás ...

az államadósság menedzselésével kapcsolatos feladat ellátása, így a belföldi és külföldi állampapír-kibocsátások menedzselése, a központi költségvetés fizetőképességének fenntartása, az állam átmenetileg szabad pénzeszközeivel való gazdálkodás, ...

és az utasítással összefüggésben felszámítandó bankköltségek összegével megegyezik. A bank által az ügyféllel szemben vállalt kötelezettség elsődleges - közvetlen - megtérülési forrása, mely jellemzően az ügyfél mindenkori normális gazdálkodásából ...

Lásd még: korlátozott cselekvőképtelenség.
csúcskockázat: az átlagos rizikót jelentősen meghaladó kockázat. Bekövetkezése felboríthatja a veszélyközösség gazdálkodását, ezért ellene a biztosítók általában viszontbiztosítással védekeznek.

csúcskockázat: az átlagos rizikót jelentősen meghaladó kockázat. Bekövetkezése felboríthatja a veszélyközösség gazdálkodását, ezért ellene a biztosítók általában viszontbiztosítással védekeznek.

Lásd még: Lásd még: Érték, Pénzügy, Költség, Hitel, Munka

Gazdaság  Garantált alapok  Gazdaság egyensúlya

 
RSS Mobile