Kezdőlap (Gazdálkodás)

 Gazdaság 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Gazdálkodás

Gazdaság  Garantált alapok  Gazdaság egyensúlya

Pénzgazdálkodás alatt egy vállalat [pénzeszköz]?einek adott időszak alatti gazdálkodását értjük. A gazdálkodás kerete kiterjedhet a készpénzre, számlapénzre, értékpapírokra, stb.


A tervgazdálkodás egy olyan gazdasági rendszer ahol az állam vagy a kormány irányítja a gazdaságot.

Extenzív gazdálkodás Extenzív gazdálkodás fogalma lakásvásárlási hitel lakáshitel hitelátváltás
" Hitelre Van Szükségem
Laptető " ...

Kereskedelmi Vállalkozások Gazdálkodása és Vezetése II.

A Reafashion Kft. árrés - politikája. Árkalkuláció és az árképzés rendszere.

Gazdálkodás
A gazdasági muveletek céltudatos megszervezése, a rendelkezésre álló erőforrások ésszerű felhasználására irányuló tevékenység.
Határidős ügylet
Olyan adásvételi ügylet, amelynek során az adásvétel tárgya egy rögzített jövőbeli időpontban, előre megállapított áron cserél gazdát.

~: a szűkös erőforrások és a korlátlan szükségletek összehangolása.
Preferencia: valamely megoldás előnyben részesítése más megoldásokkal szemben. A preferenciarendszer a lehetőségek sorba rendezése.
Munka: emberi tevékenység, az a képesség, hogy új dolgot állítsunk elő.

~: adott eredmény eléréséhez minimális erőforrásráfordításra, adott erőforrásokkal max eredmény elérésére törekszünk.
Gazdaság: az ember és környezete közötti kölcsönhatás intézményesített folyamata, amely biztosítja a folyamatos ellátást a szükségletkielégítő eszközökkel.

A ~ és a gazdaságszervezés alapkérdései
A ~ lényege: a szűkös (korlátozottan rendelkezésre álló) erőforrások optimális felhasználására való törekvés. Az erőforrások hasznosításának alternatívái vannak, amelyek azonban kölcsönösen kizárják egymást.

A ~ megszervezése szerint
Önállóan gazdálkodó: valamilyen előirányzattal önállóan rendelkezik
Részben önállóan gazdálkodó
Kincstári körhöz való tartozás szerint ...

Bér~:
A vállalat céljainak megfelelő munkavállalók megszerzése, megtartása, és a kívánt teljesítmény kiváltása, az erőforrás-~i követelmények és a munkavállalói érdekek párhuzamos érvényesítése
Bérindexelés: ...

pénz~
A vállalat adott időszaki pénzeszközivel való ~, amely kiterjed a készpénz-, lekötött betétek és értékpapírokkal lebonyolított tranzakciókra.
pénz időérték ...

terv~
A szocialista gazdasági rendszer jellemzője volt, amelyben a gazdaság következő időszaki teljesítményét részletes (egyébként nem reális) ágazati tervekre bontották.

Pénz~
A pénzügyi folyamatok lebonyolításával és az eszközök alkalmazásával kapcsolatos pénzügyi műveletek összessége, ehhez kapcsolódó jogszabályok és intézmények rendszere.
Pénzügyi vállalkozás ...

Devizagazdálkodás. A devizagazdálkodás a pénzintézetek külföldi pénznemben végzett tevékenységére vonatkozó jegybanki szabályozást jelöli. Az MNB a devizagazdálkodás központi szerve.

Készlet~
A készlet~ feladata, hogy a megfelelő termék, megfelelő időben, megfelelő mennyiségben és minőségben, megfelelő kísérő információkkal ellátva, a megfelelő helyen rendelkezésre álljon.
Leltár ...

Készlet~ területei:
1. beszerzés
- anyagrendelés anyagszükséglet számításból (anyagmérlegből) ...

Hulladék~
Az a tudatos, tervszerű tevékenység, amely a hulladék kiküszöbölése, keletkezésének megszüntetése, illetve mérséklése, az elkerülhetetlenül keletkező hulladék megfelelő gyűjtése és lehetőség szerinti hasznosítása, ...

Eltérő ~i módszerek az AC csoportokban
rendelés:
előrejelzés időhorizontja ...

Bér~ és ösztönzés
Bér~ a bérpolitika kialakításával kezdődik, ami azon intézkedések és módszerek összességét jelenti, amelyek segítségével megvalósítjuk a vállalkozói célokat, operatív feladatokat.

~i alapelvek
az elszámolás alapelemei: költségnemek, költséghelyek, költségszámítási objektumok
költségelszámolási technikák, belső teljesítményátadások, elszámolóárak ...

A ~ külső és belső feltételei - az EU-ba való belépésünk ezt csak tovább fokozza - folyamatosan szigorodnak.

A ~ során előfordulhat, hogy bizonyos termékeket nem az adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenységhez szereznek be.

A ~ hozadéka azaz a megkeresett kamatjövedelem és a befektetésen keletkezett árfolyamnyereség illetve veszteség összege.
Kár fogalma
A bekövetkezett esemény gazdasági következménye.

Város~
A területfejlesztési politikák általános összefüggésében a város~ egy sor helyi vagy nagyvárosi szinten kialakított és alkalmazott közpolitikát foglal magába, melyek olyan széles körű területeket fednek le, mint például a területhasználati tervezés, közlekedés, lakásügy, ...

Mivel a ~, a termelés, a kereskedelem napjainkban már egyre inkább 'határok felettivé válik', gyakorlatilag minden makrogazdasági változás közvetlenül vagy közvetve hatással lehet az árfolyamok alakulására. Az árfolyamok mozgása egyúttal vissza is hat a változást előidéző tényezőkre.

Extenzív ~
A táj adottságait figyelembe vevő, a természeti étékek megőrzését lehetővé tevő ~i formák összessége.
Nyomtatható verzió ...

EXPANZÍV GAZDÁLKODÁSPOLITIKA
A monetáris expanzió, a gazdaságpolitikának a pénzkínálat növelésével, és a kamatlábak csökkentésével, a gazdaság élénkítésének irányába tett erőfeszítése. Ezt fiskális oldalról az állami beruházások növelésével, adócsökkentéssel (deficit növelése) lehet támogatni.

Megszűnt ~i forma
Gazdasági munkaközösség
Közös vállalat
Oktatói munkaközösség
Polgári jogi társaság
Művészeti alkotóközösség
Közhasznú társaság
Egyes jogi személyek vállalata
Egyéb, máshova nem sorolt vállalat
Egyéb megszűnt ~i forma ...

Szűkösség és ~

A közgazdaságtan egyik feladata a szűkös erőforrásokkal való ~ az igények és szükségletek minél teljesebb kielégítése érdekében.

"Vállalati pénz~ és profitmenedzsment" szeminárium,
TRAINEX
Multikulturális oktatási program tanár-tréningje
Másképp Alapítvány - Soros Alapítvány ...

Bankfelügyelet A hitelintézetek állami felügyelete, melynek célja a prudenciális szempontok érvényesítése a bankok ~ában, és a nagyméretű, pénzügyi rendszert veszélyeztető pénzügyi válságok kialakulásának megakadályozása.

A Közgyűlésen fogadják el a tulajdonosok egy adott év ~áról szóló beszámolót, választják meg az Igazgatóságot, Felügyelő Bizottságot, a társaság könyvvizsgálóját satöbbi A Közgyűlésen részt vehet a részvényes is, vagy pedig a meghatalmazottjával is képviseltetheti magát.

A munkamegosztásból, illetve a termelés és fogyasztás időbeli elválásából adódó nehézségek, a viszonylag zárt és egyszerű ~i struktúrával rendelkező társadalmakban könnyedén áthidalhatók voltak. Specifikusan ezekre a funkciókra szánt eszközöket nem használtak.

A fundamentális elemző begyűjti az elmúlt évek ~i adatait, megismerkedik az iparág sajátosságaival, különböző pénzügyi mutatószámok segítségével elemzi a vállalat helyzetét, minden információt megpróbál beszerezni a cég jövőbeli ~i lehetőségeiről, jövedelemtermelő képességéről, ...

Az elszámolóházzal egy közvetlen résztvevő felhatalmazása alapján és vele történő elszámolás mellett, kizárólag a közvetlen benyújtó saját ~ával összefüggő fizetési megbízások elszámolóházhoz közvetlenül történő benyújtására megállapodást kötő, résztvevőnek nem minősülő ügyfél, ...

§ (1) Az Állami Számvevőszék ellenőrzi az államháztartás ~át, ennek keretében az állami költségvetési javaslat (pótköltségvetési javaslat) megalapozottságát, a bevételi előirányzatok teljesíthetőségét, a felhasználások törvényességét, szükségességét és célszerűségét, ...

jegy a ~i forma kódja, a 16.-17. jegy pedig a területi kód (a megye kódja). A törzsszám azonos az adószám első nyolc jegyével. [9027/1993. (SK. 13.) KSH-közlemény].

Készlet~ bizonylatai
2. Pénzügyi bizonylatok
3. Pénztári bizonylatok
4. Adózással kapcsolatos bizonylatok
5. Könyvelési bizonylatok
6. Személyügyi, társadalombiztosítási bizonylatok
7. Ügyiratkezelés bizonylatai
8. Vegyes bizonylatok

A gazdasági esemény szerinti számozás:
pl.

(1) bekezdése] követ el, aki a gazdasági tevékenysége körében bekövetkezett fizetésképtelensége esetén a tartozása fedezetéül szolgáló vagyont elrejti, eltitkolja, megrongálja, megsemmisíti, használhatatlanná teszi, színlelt ügyletet köt, vagy kétes követelést ismer el, az ésszerű ~ ...

Taktikai ügyleteknél, vétel esetén emelkedő világpiaci árak mellett előre beszerzik az adott ~i egység import szükségletét hosszabb időre. Eladáskor úgy érhető el nyereség, ha az olcsón beszerzett árukat akkor értékesítjük a piacon, ha az ár magasan áll.

A leggyakrabban előforduló számlatípusok: (a) pénzforgalmi vagy fizetési zámla, amely az ügyfél folyamatos ~ához szükséges pénzeszközök kezelésére szolgál, (b) betétszámla, amelyen az ügyfél meghatározott id?

A jelen egyik legfontosabb nemzetközi politikai-gazdasági problémája kétségkívül a biológiai sokféleség megőrzését biztosító, illetve a biológiai erőforrásokkal való ~t szabályozó megfelelő nemzetközi rezsim kiépítése.

megmutatják, hogy a társaság ~a során milyen eredményességgel használja fel a rendelkezésére álló forrásokat (pl.: eszközarányos nyereség, egy részvényre jutó eredmény, osztalékfizetési ráta.) ...

OEP Költségvetési és ~i Főosztály, 1 tag szavazati joggal,
az OEP főigazgatója által delegált 1 tag szavazati joggal,
Magyar Gyógyszerész Kamara 1 tag szavazati joggal, ...

A vállalatnál szétszórtan elhelyezkedő, de a termék fizikai mozgatásához kapcsolódó tevékenységek költség- és szolgáltatási színvonal-optimalizálását eredméynező összehangolása. Főbb területei: készlet~, szállítás, raktár~, anyagmozgatás, csomagolás, ...

Banktitok: minden olyan, az egyes ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, ~ára, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, ...

Minden olyan adat, információ és tény, amely a biztosító, az alkusz, vagy a biztosítási szaktanácsadó ügyfeleinek személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, ~ára és biztosítási szerződéseire vonatkozik.

az átlagos rizikót jelentősen meghaladó kockázat. Bekövetkezése felboríthatja a veszélyközösség ~át, ezért ellene a biztosítók általában (viszontbiztosítással) védekeznek.
Kapcsolat
1041 Budapest, Rózsa u. 71.

minden olyan adat, információ és tény, amely a biztosító, az (lásd: alkusz), vagy a (lásd: biztosítási szaktanácsadó) ügyfeleinek személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, ~ára és biztosítási szerződéseire vonatkozik.

biztosítási titok: minden olyan adat, információ és tény, amely a biztosító, az (® alkusz), vagy a (® biztosítási szaktanácsadó) ügyfeleinek személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, ~ára és biztosítási szerződéseire vonatkozik.

Az intézmények által a felelősségbiztosítójuk által nem fedezett kifizetett kártérítési összeg jelentősen nőtt, a kórházak védtelenek, ami egyre nagyobb terhet ró az egészségügyi intézmények ~ára
A peren kívüli megegyezés lehetősége csekély ...

Magyarországon az összes pénzügyi intézmény (bankok, biztosítók, befektetési alapok, nyugdíj- és lakás-takarékpénztárak, stb.) és az értékpapírpiacok felügyeletét ellátó szerv, melynek célja a bankok ~ában az óvatosság, körültekintés és megbízhatóság érvényesítése, és a nagyméretű, ...

"A marketing az a koncepció, amely a piac igényeiből kiindulva fogalmazza meg a vállalat, vállalkozás tervszerű, hatékony ~ának feladatait." ...

A biztosítási szerződések szereplőinek minden olyan adata a biztosítási titok körébe tartozik, amely személyi körülményre, vagyoni helyzetre, ~ra és a biztosítási szerződésre vonatkozik.

Mivel 1996-ig Magyarországon kötött devizagazdálkodás folyt, s a devizahiteleket a számlavezető bank forintban írta jóvá, az ilyen megoldásoknál arra is figyelni kellett, hogy a hitel futamideje alatti forint infláció ne apassza le teljesen az esetleges adómegtakarítást.

Mérleg/könyvvizsgálat. Az éves zárlati munkálatok során a megfelelő szakképesítéssel és felhatalmazással rendelkező szakember által elvégzett elemzés, amelynek célja az adott szervezet ~ának, számviteli rendjének vizsgálata.
Avizálás ...

Közhasznú társaság. A polgárjogról szóló 1959. évi IV. törvény és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény szabályozza működésüket. Társasági szerződéssel jön létre, végzett tevékenységét, illetve ~ának fontosabb adatait nyilvánosságra kell hoznia.

hatáskörébe tartozik minden lényeges, az államadósság menedzselésével kapcsolatos feladat ellátása, így a belföldi és külföldi állampapír-kibocsátások menedzselése, a központi költségvetés fizetőképességének fenntartása, az állam átmenetileg szabad pénzeszközeivel való ~, ...

megállapítja a biztosítási díjat, meghatározott tartalékot képez, a kockázatokat átvállalja, és szo biztosítási titok: minden olyan adat, információ és tény, amely a biztosító, az alkusz, vagy a biztosítási szaktanácsadó ügyfeleinek személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, ~ára és ...

álló folyószámla-hitelkeret -, amely az utasítás és az utasítással összefüggésben felszámítandó bankköltségek összegével megegyezik. A bank által az ügyféllel szemben vállalt kötelezettség elsődleges - közvetlen - megtérülési forrása, mely jellemzően az ügyfél mindenkori normális ~ából ...

Lásd még: korlátozott cselekvőképtelenség.
csúcskockázat: az átlagos rizikót jelentősen meghaladó kockázat. Bekövetkezése felboríthatja a veszélyközösség ~át, ezért ellene a biztosítók általában viszontbiztosítással védekeznek.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Pénzügy, Költség, Hitel, Vállalkozás, Kockázat?

◄ Garantált alapok   Gazdaság egyensúlya ►
 
RSS Mobile