Kezdőlap (Vénusz)

 Csillagászat 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Vénusz

Csillagászat  Vela  Venyera

Vénusz
A Vénusz a Naptól a második, méretét tekintve pedig a hatodik legnagyobb bolygó.
Naptól mért közepes távolsága: 108,200,000 km (0.72 CSE)
átmérő: 12,103.6 km
tömeg: 4.869e24 kg ...


Vénusz-átvonulás
A ma élő emberek közül még senki sem láthatta a Nap előtt átvonuló Vénusz bolygó fekete korongját, és ha ez év június 8-án, az esőt hozó Medárd nem veszi el a kedvünket, akkor hazánkból végig követhetjük ezt a ritka jelenséget.

Vénusz
A Naptól a második bolygó.
Naptól mért közepes távolsága: 108,200,000 km (0.72 CSE)
átmérő: 12,103.6 km
tömeg: 4.869*1024 kg ...

Vénusz
02 - Vénusz
A Vénusz bolygó tulajdonságainak ismertetése bővebben → ...

A Vénusz a második bolygó a Naptól, keringési ideje 224,7 földi nap. Nevét Venusról, a szerelem római istennőjéről kapta. A Hold után a legfényesebb objektum az éjszakai égbolton, legnagyobb látszólagos fényessége -4,6 magnitúdó. Maximális fényességénél még nappal is észrevehető.

A ~ a Csillagászat Éve első látnivalója
2009-ben, a Csillagászat Nemzetközi Évében a ~ megfigyelése is kiemelt témakör. Galilei 400 évvel ezelőtt kezdte a távcsövet csillagászati célra használni, ami a világképünket gyökeresen átalakító felfedezésekhez vezetett.

A ~ a Naptól távolodva a második bolygó, melyet bizonyos hasonlóságok alapján hosszú ideig a Föld ikertestvérének tartottak. Esthajnalcsillagnak is nevezik, mivel - akárcsak a Merkúr, ám sokkal feltűnőbben - egyszer az esti, máskor pedig a hajnali égen tűnik fel.

A ~ fázisváltozásai:
A Földről nézve a belső bolygók távolságuk változása mellett a megvilágítás szöge miatt is mutatnak fényváltozásokat. Az ábrán a ~ fázisváltozását szemléltetjük.
Figure 7.14.: A ~ fázisváltozásai ...

~
A ~ a Naptól a második bolygó. A legfényesebb égitestek közé tartozik, csupán a Nap és a Hold látszólagos fényessége múlja felül az övét. Maximális fényessége idején mintegy tizenötször fényesebb a legfényesebb csillagnál a Szíriusznál.

A ~on szinte mindenütt (a sarkvidéken is) egyenletes hőség uralkodik, ugyanis a vastag felhőzet miatt elvadult üvegházhatás alakult ki: a szén-dioxid légkör a napfényt beengedi ugyan, de a hőt visszatartja.

~
A ~ jele egy kézitükör, a nőiesség, a szépség jelképe, ~ istennő tartozéka.
Föld
A Föld jele, azé a bolygóé amin járunk-kelünk, egy kör benne kis kereszttel.

~: Helyzete a hónap nagy részében nem kedvező a megfigyelésre. 18-án van alsó együttállásban a Nappal. A hónap utolsó hetében azonban már kereshető a hajnali szürkületben a keleti látóhatár fölött.

Maga a ~-átvonulás Hell leírása szerint
[Id. mű 71. skk. o., az Observatio Transitus Veneris ante discum Solis die 3. Junii c. fejezetből. Ennek nagy része, amit (…) jelek közé zárva közlünk, Pinzger Ferenc S. J. fordítása.] ...

~
Föld típusú bolygó. Tengelyforgása lassú és retrográd. Globális mágneses tere nincs, így a napszél közvetlenül felsőlégkörével lép kölcsönhatásba. Aktív felszínének kora 0,5-1 milliárd év, csak 1 km-nél nagyobb becsapódásos krátereket tartalmaz, a kisebb testek még a légkörben felrobbannak.

~
A köznyelvben Esthajnalcsillagnak is nevezik, ami azért alakult ki, mert a Merkúrhoz hasonlóan a ~ is a földpályán belül keringő belső bolygó. Emiatt az égbolton megelőzi vagy követi a Napot, ennek megfelelően hajnalban vagy kora este látszik.

~
A gyönyörű Esthajnalcsillag :

Méreteit tekintve a ~ a Földhöz leginkább hasonló bolygó : átmérője mindössze 650 km-rel kisebb a Földénél.
A Naptól számítva a második bolygó, amely minden más bolygónál jobban, mindössze 40 millió km-re közelíti meg a Földet.

~: A bolygó sűrű, átlátszatlan szén-dioxid légkörében kb. 20 km vastag örvényes felhőzetet találtak. A felhőzet kénsavcseppekből áll. A felszínen kb. 500 C a hőmérséklet és a légnyomás a földinek kilencvenszerese. A ~ szabályos gömb alakú, nincs benne belső eredetű mágneses tér.

Illés Erzsébet: A ~ bolygó meglepetései Megj.: Föld és Ég, 1979/11. pp 328-333 [pdf fájl, 0,9 MB)
FÖLD
HOLD ...

A ~ vastag atmoszférája milliószor annyi kén-dioxidot tartalmaz, mint a földi légkör, ahol a mérgező gáz legnagyobb része vulkáni tevékenység során szabadul fel.

A Merkúr, a ~, a Föld és a Mars egymáshoz fizikai szempontból igen hasonló, ún. Föld-típusú bolygók. A Naptól még távolabb keringő, ún. Föld-típusú bolygók.

Észleljük a ~t!
A következő hónapok során a ~ az esti égbolt legfeltűnőbb égitestje lesz a maga -4 mg-ós fényességével. Látszó átmérője növekedni, ezzel egyidőben fázisa csökkenni fog, egészen a július végéig, augusztus elejéig tartó láthatósági időszakának végéig.

Következik a ~. Itt már tűrhetőbb ugyan a klíma, de még ez sem az igazi. A bajok ugyanis abból erednének, hogy a légkörében tömény savas felhők keringenek. Ha egyszer elered az eső... Azonkívül ez a bolygó se kifejezetten hűvös éghajlatú. Mivel a Naphoz elég közel van ez érthető is.

A ~nál fényesebb meteor.
Tyco, Brahe (1546 -1601)
A svédországi Knudstrupban született. Jogi tanulmányokat kezdett, de érdeklődése 1567 körül a csillagászat felé fordult.

MESSENGER
Újból a ~ mellett - 2007.06.06.
A Merkúr felé tartó amerikai MESSENGER űrszonda másodszor is lendületet nyert a ~ közelében elhaladva. Ezúttal tudományos megfigyeléseket is végzett.

Az esti szürkületben megpillantottuk a ~t, mely nemsokára meredeken bukott a horizont alá. A szürkület érezhetően rövidebb ideig tartott, mint itthon. A csillagképek között pásztázva feltűnt, hogy a Perseus közismert fedési változója, az Algol, éppen minimumban tartózkodott.

Magellan ~ körül
~ körüli pályára áll az amerikai Magellan szonda, és megkezdi a felszín 4 évig tartó részletes radartérképezését 10.6. Ulysses Jupiter
Nap déli-északi pólusa ...

A csillagászok maximumban a ~ fényességéhez hasonlították és a nappali égen is látták. Európából Tycho Brahe végezte a legrészletesebb megfigyeléseket, ezért szokták Tycho-féle SN-nek nevezni.
Öt kínai feljegyzés maradt fenn, kettő ugyanabból a forrásból, mint az 1604-es SN észlelései.

Összetételük és felépítésük alapján a Nap­hoz legközelebbi négy bolygót (Merkúr, ~, Föld, Mars) és a Föld Holdját soroljuk ebbe a csoportba.

A ~ kutatását a múltban orosz és amerikai űrszondák végezték. A Földhöz legközelebbi bolygóról a legtöbb ismeretet a NASA Magellán kísérlete szolgáltatta.

Azt is észrevette, hogy a ~ és a Mars a Nap körül kering, és maga a Nap tengely körüli forgást végez. Véleménye persze sokak ellenségességét váltotta ki - többek között Scheinerét is, aki az inkvizíció elé akarta állíttatni Galileit.

Ha a Holdat "kirobbantó" óriás ütközés el is marad, a Föld fejlődése mindenképp más irányt vett volna, mint például a ~é.

Maga a köd egy szupernóvának, egy 1054-ben felrobbant csillag maradványa, mely annak idején fényesebb volt a ~nál is. Ma csak egy táguló gázköd és egy pulzár - egy gyorsan, 33 miliszekundumos forgásidővel pörgő, rádió- és röntgensugárzó, tisztán neutronokból álló csillagmag - van a helyén.

A Naprendszer Csillagunk a Nap Merkúr ~ Föld Hold Mars Jupiter Szaturnusz Uránusz Neptunusz Plútó Kisbolygók, üstökösök, meteorok
Érdekes gondolatok, előadások
Életadó Napunk is egy csillag a sok milliárdból Amit ma a világból ismerünk A káosz természetrajza ...

Naprendszer: a hozzánk legközelebbi csillag, a Nap körül keringő nagybolygók: a Merkúr, a ~, a Föld, a Mars, a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz, a Neptunusz, a Plútó, valamint holdjaik és több ezer kisbolygó illetve aszteroida, üstökös együttesét nevezzük Naprendszernek.

Az Atacama-sivatagban, Chilében, a Paranal Obszervatóriumban megkezdte működését, felfogta az "első fényt" az Európai Déli Obszervatórium négy, egyenként 8,2 méteres óriásteleszkópból álló Very Large Telescope Interferometer (VLTI) rendszerének negyedik teleszkópja, a YEPUN (azaz ~).

A Nap az Oroszlán és a Rák csillagkép határán lesz, balra tőle a Regulus, ez alatt a fényes ~ lesz látható, jobbra a Merkúr, tőle lefelé a Procyon, felfelé a Castor és a Pollux (6. kép).

és holdjai, a Szaturnusz gyűrűje, a ~ fázisváltozásai,
a Hold nagyobb kráterei, alakzatai, a Nap nagyobb
foltjai, tágabb kettőscsillagok. Ezen kívül sötét égbolton
már megpillanthatók velük a legfényesebb galaxisok,
gömbhalmazok és planetáris ködök.

A Naprendszer nyolc bolygója...
...a Merkúr, a ~, a Föld, a Mars, a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz és a Neptunusz.

Ugyancsak észlelhetünk egy másik égitest légkörében bekövetkezett meteorjelenséget: például elméletileg a Földről detektálhatnánk a ~ éjszakai oldalán bekövetkező meteorfelvillanást.

Többnyire akkori barátom és amatőrcsillagász társam, Mohácsi Zsolt távcsövét használva ismerkedtem az asztrofotózás problémakörével. 2004-ben a ~ átvonulás alkalmával pedig az Uránia csillagvizsgáló egyik kisebb 15 centiméter tükörátmérőjű Zeiss Meniscas távcsövén örökítettem meg a jelenséget.

Ez a fényesség megegyezik a nyári égbolton látható legfényesebb csillag (ez a Vega a Lyra csillagképben) látszó fényességével. Egy 10 cm átmérőjű meteor viszont már akár telihold fényességű látványt produkál. A ~ látszó fényességénél (-4 magnitúdónál) fényesebb meteort tűzgömbnek nevezzük.

Ahogy a reflektorok általában, a viszonylag nagy központi kitakarása miatt, ezek a Schmidt-Newtonok sem a bolygó- és a kettőscsillag- megfigyelésre vannak optimalizálva. Ámbátor, nagyon jó képet adtak a ~ról, a Szaturnuszról, és különösen a Holdról.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Bolygó, Csillag, Hold, Csillagász, Légkör?

◄ Vela   Venyera ►
 
RSS Mobile