Kezdőlap (Jézus feltámadása)

 Biblia 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Jézus feltámadása

Biblia  Jézus elítélése  Jézus föltámad

Jézus feltámadása.
1A hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, s magukkal vitték az előkészített illatszereket is. 2Úgy találták, hogy a kő el volt a sírtól hengerítve. 3Bementek, de az Úr Jézus testét nem találták.


Jézus feltámadása, megjelenései, mennybemenetele
Az eseményrendről
Az eseményrenddel kapcsolatban megjegyezzük, hogy Jézus nagy galileai szolgálatát Máté, Márk és Lukács evangéliuma örökíti csak meg.

Jézus feltámadása és mennybemenetele után a Szentlélek által a mi szívünkben, életünkben jelenvaló Isten kíván lenni. Jézus a megoldás minden szükségünkre, és a legnagyobb szükségünkre nézve, a bűn feletti győzelemre, az igaz életre nézve különösen is az.
Mi Jézus a számunkra?

Jézus feltámadása
Jézus megváltó művéhez testtélételén és halálán kívül feltámadása is hozzátartozik. Ezen a ponton azonban ismét feltámadnak a kételyek: hogyan lehet valóságnak venni, egyáltalán elképzelni? Tanulságosak Blaise Pascal szavai: ...

1.1 Jézus feltámadása
1.2 A holtak feltámasztása
1.3 Csodák
2 A feltámadás és a tudomány
3 Feltámadástörténet művészi ábrázolásai
4 Feltámadás jelenet ábrázolása a képzőművészetben
5 Forrás
6 Külső hivatkozások ...

Válasz: Jézus feltámadása több okból is fontos. Először is, Isten hatalmas erejéről tesz bizonyságot. Aki a feltámadásban hisz, az Istenben hisz. Ha létezik Isten, ha ő teremtette a világegyetemet és hatalma van fölötte, akkor arra is van hatalma, hogy feltámassza a halottat.

Jézus feltámadása a keresztény hit központja és alapja, már nem evilághoz tartozó esemény: "Ha nincs föltámadás, akkor Krisztus sem támadt föl. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, nincs értelme a mi tanításunknak, és nincs értelme a ti hiteteknek sem.

Jézus tanításában azonban az Ő feltámadása soha sincs elválasztva a kereszttől; a két esemény együtt képezi Krisztus megváltói művét (Mt 16,21; 20,18-19; Mk 8,31; 9,31; 10,33-34; Lk 24,26; Jn 10,17-18); az apostoli igehirdetésben Jézus feltámadása az Ő valódi istenfiúságának és Messiás voltának ...

Amit Jézus feltámadása után cselekszik, az mindig váratlan, főleg az, ahogyan megjelenik és ahogyan eltűnik.

Az egyházi év legnagyobb ünnepe, a Jézus feltámadása fölötti örömujjongás - szemben annak profán leképzésével - nem egy vagy két napból áll csupán, hanem a legszorosabb értelemben véve is nyolc napból, vagyis a húsvét vasárnapját követő vasárnapig terjed.

Éspedig nem személyes krisztushitünk igazságát illetően, amely Pál szerint Jézus feltámadása nélkül üres és semmitmondó.[2] Hanem ezen túlmenően a kereszténység keletkezése történelmi talányának megoldása szempontjából. Fel kell tennünk a kérdést.

A kovásztalan kenyerek ünnepének közepette, a vasárnapi nap korai óráiban, amikor még sötét volt, Jézus feltámadása már megtörtént (Jn. 20:1). A sírhoz látogató magdalai Mária felfedezte, hogy a sír előtti kő el lett mozdítva és az Úr már nem volt a sírjában.

Jézus feltámadása előképe volt mindazok végső feltámadásának, akik Őbenne aludtak el. A feltámadott Üdvözítő arckifejezését, modorát, beszédét a tanítványai valamennyien jól ismerték.

Júdás elárulja Jézust Az utolsó vacsora Az Olajfák hegyén A Gecsemáné-kertben Jézus elfogatása Jézus a nagytanács előtt Péter megtagadja Jézust
15. fejezet Jézus Pilátus előtt Jézus és Barabbás Jézus megcsúfolása Jézus megfeszítése Jézus halála Jézus temetése
16. fejezet Jézus feltámadása Jézus ...

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Feltámadás, Ember, Jézus, Kereszt, Isten?

◄ Jézus elítélése   Jézus föltámad ►
 
RSS Mobile