Kezdőlap (Isten fia)

 Biblia 

  » »
 
   

Isten fia

Biblia  Isten embere  Isten gyermeke

Az Isten Fia kifejezés jelentősége
Az Isten Fia címet a legtöbb ember csak egy első században, Júdea királyának, Heródesnek idejében született férfira vonatkoztatja.


A zsidó vezetők előtti pere alatt a főpap azt követelte Jézustól: "Az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nekünk, vajon te vagy-e a Krisztus, az Isten Fia!" (Máté 26:63) Jézus azt válaszolta: "Te mondtad.

Isten fiai tanulni akarnak és fognak
Ez két dolgot jelent alapvetően: Először is a hívők jellemzője elsősorban az, hogy tanulnak Istentől, másodszor pedig, hogy a tanulásra való készség is megvan bennük, méghozzá folyamatosan.

ISTEN FIA.
Jézus címe, amely kijelenti az Atya Isten lényében, egyetlenszerűségében és örökkévalóságában való részét, valamint az Atyával és Szent Szellemmel való egységét a Szentháromságban (Jn 5,18.23.36); Krisztus maga mondta, ...

Isten fiai és az emberek lányai.
1Amikor az emberek kezdtek elszaporodni a földön és leányaik születtek, 2az Isten fiai látták, hogy az emberek lányai szépek. Feleségül vették mindazokat, akik tetszettek nekik.

az Isten fia (az Ige) nincsen öröktől fogva, nem ugyanazon lényegű az Atyával, hanem az Isten elsőszülöttje, az Atya mindenható akarata által a semmiből jött létre; az első és legnemesebb valóság, mely által aztán a világ teremtetett; ezen, ...

Isten Fia szeretett engem, és önmagát adta tem" (Galata 2:20).
"Bizonyára igazért [igaz ügyért, emberért] is alig hal meg valaki, ám a jóért [ügyért, emberért] talán még csak meg merne halni valaki.

,,Az Isten Fia, Jézus Krisztus ugyanis, akit mi köztetek hirdettünk, nem volt Igen és Nem, hanem az Igen valósult meg benne. Isten valamennyi ígérete Igenné vált benne.

Jézus az Isten Fia volt. Érezték, hogy Jézus minden pillanatban megállhat előttük, hogy vádlottból vádoló legyen és az elítéltből elítélő, és hogy igazságot követeljen és kapjon gyilkosai halálában.

Az Ige, aki Isten Fia, test,
Tehát az ige teremtmény.
A felső terminus állítása a nemről a fajra tekint: a test teremtett szubsztancia.

/ Jézus Krisztus, Isten Fia
Az isteni ígéretek teljesedése Keresztelő Szt. János beszédével kezdődik el, aki a Názáreti Jézus számára utat készített (1,2-8).

Odalépett hozzá a kísértő, és így szólt: "Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré."
Mt 4.4
Azt felelte: "Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik."
Mt 4.5 ...

12Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében hisznek;13A ki nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek.

És én láttam, és bizonyságot tettem, hogy ez az Isten Fia.
35. Másnap ismét ott állt vala János és kettő az ő tanítványai közül;
36. És ránézvén Jézusra, a mint ott jár vala, monda: Ímé az Isten Báránya!
37.

- Ha Isten Fia vagy, hát szállj le most a keresztről! Jézus azonban szelíden az ég felé emelte szemét és így szólott:
- Atyám! Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.

Nem meglepő, hogy Jézus mint Isten Fia és legfőbb kinyilatkoztatója szintén Isten nevét hordozza. Ő kijelenthette magáról "Én az Atyám nevében jöttem" (Jn.5:43).

A kísértő azt kívánja a pusztában Jézustól, hogy bizonyítsa be ezen tanúságtétel igazságát, tehát mutassa meg, hogy ő valóban az Isten Fia.

Emlékezzünk 'Péter vallomásá'-ra: 'Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia.' (Mt 16:16) Jézusnak azt is mondja Péter János Evangéliumában: 'te vagy az Isten Szentje.' (Jn 6:69) Isten 'élő' megnyilvánulása. És Isten a hetedik napon 'élővé' tette a világot.

A keresztény tanítás szerint a Szentháromság egyik személye, Isten fia, és az emberiség Megváltója, aki emberré lett, keresztre feszítették és feltámadt. Más vallások is tiszteletben tartják, az iszlám például prófétaként tekint rá.

Új gondolatként azonban megjegyezhetjük, hogy a diptichon Isten Fiaként említi a Szolgát (2,13.18; 5,5).

"Mivel tehát ilyen főpapunk van,… Jézus az Isten Fia, … járuljunk tehát bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk amikor segítségre van szükségünk." ...

ICHTIS: hal (görögül), ókeresztény szimbólum. Jelentése: Iesus christos theo yios soter, Jézus az Isten fia megváltó.
ima: az istentisztelet egy módja.
INRI: IESUS NAZARENUS REX IUDEORIUM, Názáreti Jézus a zsidók királya, Jézus keresztjének felirata.

A 11QMelch nevű kumráni tekercs bemutatja, hogy 200 évvel Jézus kora előtt mit, és hogyan hittek a Messiásról. Ha igazuk volt az esszénusoknak, Ábrahámnak maga Isten fia jelent meg, aki az Ószövetségben másütt Mihály arkangyali tisztben is megjelenik.

A képanyagban a munkások számára egyértelmű, hogy a gazda fia jött el, addig a valóságban a zsidók nem ismerték fel Jézusról, csak kevesen, hogy Ő valóban Isten Fia (Mt 14,33).

őskeresztény jelkép, a hal, aminek betűi a "Iészosz KHrisztosz THeú h Üiosz SZótér" kifejezésnek (= Jézus Krisztus, Isten Fia, Megváltó) rövidítése. Az üldözések idején a keresztények titkos azonosítására szolgált.

Ez volt Tibérius császár uralkodásának tizenötödik éve, az az év, amikor Jézust Alámerítő János alámerítette (Lukács 3:1). Jézus akkor nyilvánosan mint Isten Fia vált ismertté, és megkezdte szolgálatát, ...

Ez a megjelölés így együtt Jézus, a testté lett Isten Fia személyének titkára mutat. Ő, aki Dávidnak is teremtője, testtélételének csodálatos eseménye által Isai (Dávid apja), illetve Dávid fiává, leszármazottjává lett.

Amikor Pál kijelenti: "De amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született" (Gal 4,4), lényegében ezt állítja: Isten Fia valóságos emberi természetet vett magára, anélkül, hogy megszűnt volna a Fiú lenni.

Lásd még: Lásd még: Isten, Ember, Jézus, Krisztus, Szent

Biblia  Isten embere  Isten gyermeke

 
RSS Mobile