Kezdőlap (Isten fia)

 Biblia 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Isten fia

Biblia  Isten embere  Isten gyermeke

Az Isten Fia kifejezés jelentősége
Az Isten Fia címet a legtöbb ember csak egy első században, Júdea királyának, Heródesnek idejében született férfira vonatkoztatja. Teszik ezt még azok is, akik magukat ama férfi követőinek vallják, vagyis akik magukat kereszténynek nevezik. Heródes i.e.


A zsidó vezetők előtti pere alatt a főpap azt követelte Jézustól: "Az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nekünk, vajon te vagy-e a Krisztus, az Isten Fia!" (Máté 26:63) Jézus azt válaszolta: "Te mondtad.

Isten fiai tanulni akarnak és fognak
Ez két dolgot jelent alapvetően: Először is a hívők jellemzője elsősorban az, hogy tanulnak Istentől, másodszor pedig, hogy a tanulásra való készség is megvan bennük, méghozzá folyamatosan.

ISTEN FIA.
Jézus címe, amely kijelenti az Atya Isten lényében, egyetlenszerűségében és örökkévalóságában való részét, valamint az Atyával és Szent Szellemmel való egységét a Szentháromságban (Jn 5,18.23.36); Krisztus maga mondta, hogy Ő örökkévaló és egy az Atyával (Jn 10,30).

Isten fiai és az emberek lányai.
1Amikor az emberek kezdtek elszaporodni a földön és leányaik születtek, 2az Isten fiai látták, hogy az emberek lányai szépek. Feleségül vették mindazokat, akik tetszettek nekik. 3Ekkor az Úr így szólt: 'Nem marad éltető lelkem az emberben örökké, mivel test.

az ~ (az Ige) nincsen öröktől fogva, nem ugyanazon lényegű az Atyával, hanem az Isten elsőszülöttje, az Atya mindenható akarata által a semmiből jött létre; az első és legnemesebb valóság, mely által aztán a világ teremtetett; ezen, ...

~ szeretett engem, és önmagát adta tem" (Galata 2:20).
"Bizonyára igazért [igaz ügyért, emberért] is alig hal meg valaki, ám a jóért [ügyért, emberért] talán még csak meg merne halni valaki.

,,Az ~, Jézus Krisztus ugyanis, akit mi köztetek hirdettünk, nem volt Igen és Nem, hanem az Igen valósult meg benne. Isten valamennyi ígérete Igenné vált benne.

Jézus az ~ volt. Érezték, hogy Jézus minden pillanatban megállhat előttük, hogy vádlottból vádoló legyen és az elítéltből elítélő, és hogy igazságot követeljen és kapjon gyilkosai halálában.
A papok és főemberek nem sokat tudtak pihenni ezen a szombatnapon.

Az Ige, aki ~, test,
Tehát az ige teremtmény.
A felső terminus állítása a nemről a fajra tekint: a test teremtett szubsztancia. Az alsó terminusban szereplő állítás (az ige test) szokatlan, és idegen minden olyan példától, amely a természet általános rendjéről beszél.

/ Jézus Krisztus, ~
Az isteni ígéretek teljesedése Keresztelő Szt. János beszédével kezdődik el, aki a Názáreti Jézus számára utat készített (1,2-8). Ő az, akit Isten Fiának jelent ki és aki legyőzte a Sátánt a pusztában, megkezdte az Evangélium hirdetését Galileában (1,14-15).

Odalépett hozzá a kísértő, és így szólt: "Ha ~ vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré."
Mt 4.4
Azt felelte: "Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik."
Mt 4.5 ...

12Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy ~ivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében hisznek;13A ki nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek.

fejezet ~ié a legszebb örökség
17. fejezet Könyörgés szabadításért
18. fejezet Győzelmi ének
19. fejezet Az egek hirdetik Isten dicsőségét Isten igéje tökéletes
20. fejezet Könyörgés győzelemért
21. fejezet Hálaadás a királyért
22. fejezet Az igaz ember szenvedése és szabadulása
23.

És én láttam, és bizonyságot tettem, hogy ez az ~.
35. Másnap ismét ott állt vala János és kettő az ő tanítványai közül;
36. És ránézvén Jézusra, a mint ott jár vala, monda: Ímé az Isten Báránya!
37. És hallá őt a két tanítvány, a mint szól vala, és követék Jézust.
38.

- Ha ~ vagy, hát szállj le most a keresztről! Jézus azonban szelíden az ég felé emelte szemét és így szólott:
- Atyám! Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.
A két lator közül az egyik szintén gúnyolódott Jézus fölött, de a másik megjavult szívében és kérte Jézust, mondván: ...

Nem meglepő, hogy Jézus mint ~ és legfőbb kinyilatkoztatója szintén Isten nevét hordozza. Ő kijelenthette magáról "Én az Atyám nevében jöttem" (Jn.5:43).

Emlékezzünk 'Péter vallomásá'-ra: 'Te vagy Krisztus, az élő ~.' (Mt 16:16) Jézusnak azt is mondja Péter János Evangéliumában: 'te vagy az Isten Szentje.' (Jn 6:69) Isten 'élő' megnyilvánulása. És Isten a hetedik napon 'élővé' tette a világot. Elindította. Úgy, ahogy van.

A keresztény tanítás szerint a Szentháromság egyik személye, ~, és az emberiség Megváltója, aki emberré lett, keresztre feszítették és feltámadt. Más vallások is tiszteletben tartják, az iszlám például prófétaként tekint rá. Ismert volt a názáreti Jézus néven is.

Új gondolatként azonban megjegyezhetjük, hogy a diptichon ~ként említi a Szolgát (2,13.18; 5,5). Kleinknecht joggal írja: 'A 'diptichont' egyértelműen a szenvedő igaz tradíciója határozza meg; az Ebed-jhwh-énekek sajátos akcentuálása révén ezt a tradíciót emeli ki.

GENUS MAIESTATICUM--- ~ a megváltás művében közli isteni dicsőségét magára vett emberi természetével is.
GHETTO--- Zsidónegyed; a zsidóság egyenjogúságának elismerése előtt számukra kijelölt városrész.

"Mivel tehát ilyen főpapunk van,… Jézus az ~, … járuljunk tehát bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk amikor segítségre van szükségünk." ...

ICHTIS: hal (görögül), ókeresztény szimbólum. Jelentése: Iesus christos theo yios soter, Jézus az ~ megváltó.
ima: az istentisztelet egy módja.
INRI: IESUS NAZARENUS REX IUDEORIUM, Názáreti Jézus a zsidók királya, Jézus keresztjének felirata.

A 11QMelch nevű kumráni tekercs bemutatja, hogy 200 évvel Jézus kora előtt mit, és hogyan hittek a Messiásról. Ha igazuk volt az esszénusoknak, Ábrahámnak maga ~ jelent meg, aki az Ószövetségben másütt Mihály arkangyali tisztben is megjelenik.
5. Magyar népi hangszer a Bibliában ...

A képanyagban a munkások számára egyértelmű, hogy a gazda fia jött el, addig a valóságban a zsidók nem ismerték fel Jézusról, csak kevesen, hogy Ő valóban ~ (Mt 14,33). A példázat nem beszél ennek a halálnak a tudatos vállalásáról, áldozat jellegéről, a megváltásról.

őskeresztény jelkép, a hal, aminek betűi a "Iészosz KHrisztosz THeú h Üiosz SZótér" kifejezésnek (= Jézus Krisztus, ~, Megváltó) rövidítése. Az üldözések idején a keresztények titkos azonosítására szolgált.
időszámítás, naptár ...

Ez volt Tibérius császár uralkodásának tizenötödik éve, az az év, amikor Jézust Alámerítő János alámerítette (Lukács 3:1). Jézus akkor nyilvánosan mint ~ vált ismertté, és megkezdte szolgálatát, a jó hír prédikálását a zsidó nemzetnek (Máté 3:13-17; 4:23).

Ez a megjelölés így együtt Jézus, a testté lett ~ személyének titkára mutat. Ő, aki Dávidnak is teremtője, testtélételének csodálatos eseménye által Isai (Dávid apja), illetve Dávid fiává, leszármazottjává lett.

Amikor Pál kijelenti: "De amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született" (Gal 4,4), lényegében ezt állítja: ~ valóságos emberi természetet vett magára, anélkül, hogy megszűnt volna a Fiú lenni.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Isten, Ember, Jézus, Szent, Krisztus?

◄ Isten embere   Isten gyermeke ►
 
RSS Mobile