Kezdőlap (Farizeus)

 Biblia 

Kezdőlap  
 
 
Kezdőlap » Biblia » Farizeus


 

Farizeus

Biblia  Fáres  Farizeus és a vámos

farizeus
A törvénytisztelet elsőségét hirdető zsidó vallási és politikai szekta tagja az ókori Júdeában, képmutató, álszent (ember).


OK (elkülönült, elzárkózó; elválasztó).
Kiemelkedően kegyes férfiak zárt csoportja a zsidók közt Jézus idejében, akik szembefordultak Jézussal és tanításával; elhatározták Jézus halálát (Mt 12,14); ...

farizeusok ókori zsidó szekta, amely szigorúan ragaszkodik a szóbeli törvényekhez (jrt)
Farrakhan, Louis [Minister Louis Farrakhan in his own words]
fatalizmus ...

A ok és szadduceusok közötti különbség
A szadduceusok gyakran vitatkoztak a okkal. Ezek a viták főleg a tanbeli különbözőségekből származtak.

A farizeusi rend, vagy szekta tagjai voltak (Ap.Csel. 15:5).
Jézus követőinek, hívőknek mutatták magukat (Ap.Csel. 15:5).

A és a vámszedő imája
Alapigénk így szólt: "A törvény célja Krisztus, minden hívőnek igazságára." Sohasem szabad levennünk a szemünket a célról, Jézusról.

- Farizeusok (=elkülönült), akiket rabbinak (=nagy) is szólítottak.

A és a vámszedő imája
"Némelyeknek pedig, kik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették", Krisztus példázatot mondott a ról és a vámszedőről.

farizeusok: vallásilag és politikailag rendkívül szigorú álláspontot képviselő zsidó irányzat.
felebarát: bibliai kifejezés a másik ember jelölésére.
Genezis: teremtés könyve, a mózesi könyvek egy darabja.

A ok hagyománya
1Ekkor ok és írástudók keresték fel Jézust Jeruzsálemből, és megkérdezték: 2"Miért térnek el tanítványaid az ősök hagyományaitól? Evés előtt ugyanis nem mossák meg a kezüket.

A farizeusoknak és a zsidó papoknak sehogyan sem tetszettek a dolgok, amelyeket az Úr Jézus cselekedett. Mikor meghallották, hogy az Úr Jézus feltámasztotta Lázárt, összehívták a tanácsot és így szóltak:
- Mit tegyünk?

A ok pedig nyílt ellenségei voltak Jézusnak és nem sokat adtak a romai kormányzatunkra. Ők el kellett hogy tűrjék három és fél évig, amit a Názáreti mondott mindenütt a nyilvánosság előtt.

A farizeusok viszályt próbálnak szítani János és Jézus tanítványai között (Jn. 3:25-36)
34.
Jézus második, rövidebb galileai tartózkodása (Jn. 4:3, 43) ...

A okkal szemben elvi álláspontként jelentette ki, hagy a szombat van az emberért és nem az ember a szobatért (Mk 2,23-28; 3,1-6).

- Egy farizeus megvádolta Jézust azzal, hogy egy Belzebub nevezetű hamis isten által viszi véghez csodáit. Jézus így válaszolt, "És ha én Belzebubbal űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki?" (Mt.12:27). 2Kir.

Vala pedig a ok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere:
2. Ez jöve Jézushoz éjjel, és monda néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul; mert senki sem teheti e jeleket, a melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele.

Amikor látta, hogy sok farizeus és szadduceus jön megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk: "Viperák fajzata! Ki tanított benneteket arra, hogy fussatok a közelgő harag elől?
Mt 3.8
Teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcsét!
Mt 3.9 ...

Ez az ellentét volt az egyik oka annak a szembenállásnak, mely a Templom és a zsinagóga, másként a szadduceusok és a ok között fennállt. Ez a két irányzat képezte azt, amit általánosan a hivatalos zsidóságnak neveznek.

1Ezenközben mikor sok ezerből álló sokaság gyűlt egybe, annyira, hogy egymást letapossák, kezdé az ő tanítványainak mondani: Mindenekelőtt oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, mely a képmutatás;2Mert nincs oly rejtett dolog, ...

A ok kifejlesztették a szigorú megtorlásról szóló tanítást, ahol a motívum a törv. aprólékos előírásainak megtartása v. áthágása. Isten csak azt mondja igaznak, akinél az érdemek nagyobbak, mint a hibák.

Segítsen minket a farizeus és a vámszedő imádságának példázatából leszűrhető tanulság! Hadd álljon itt befejezésül az idézet a Bibliából: "10. Két ember méne fel a templomba imádkozni; az egyik farizeus, és a másik vámszedő. 11.

Az írástudók és ok akkor egy házasságtörésen ért asszonyt hoztak oda és elébe állították. 'Mester, mondták, ezt az asszonyt éppen most érték házasságtörésen. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyent meg kell kövezni. Te mit mondasz?

Itt tényleges recepcióját találhatjuk az Ézs 53-nak, éspedig (amennyiben L. Ruppert kutatásai helytállóak[487]) egy konkrét történeti személyre alkalmazva: az Alexander Jannáj által kivégeztetett farizeusok közül Jósze ben-Jóézer személyét ...

A Jézus korabeli ok hite szerint a próféták kora Malakiással lezárult, de az apokrif Makkabeusok 1. könyvének írója úgy hitte, hogy egy próféta egy napon újra megjelenik Júdeában.

Kulturális különbségek: szociális, vallási, vagy kulturális kifejezések magyarázata; például: 1) személyek vagy csoportok, mint farizeusok, szaddúceusok, heródiánusok, stb.; 2) a maitól egészen különböző formájú, vagy funkciójú tárgyak, ...

Ez a 'kép’-mutató' számtalanszor szerepel, mindig valami 'ronda ' jut az eszünkbe róla, pedig hát Jézus ezt is nekünk, nekem mondja. Én vagyok képmutató? Hát igen! ...

Az ószövetségi egyház fennállásának utolsó négy évszázada alatt, amikor Izrael vallása a Jézus korából ismert farizeusi és rabbinikus vallásossággá változott, már nem adatott prófétai kinyilatkoztatás, így az ószövetségi kánon addigra lezárult.

Számos részlet tartalmazza Jézus beszédeit, tanításait, csodatételeit; példázatos történeteket olvashatunk például a szőlőmunkásokról, a tékozló fiúról, Lótról és feleségéről, valamint Jeruzsálem és a "ok" bűneiről. A fővonal: Jézus élete.

Lásd még: Lásd még: Ember, Isten, Jézus, Szent, Krisztus

Biblia  Fáres  Farizeus és a vámos

 
RSS Mobile