Kezdőlap (Farizeus)

 Biblia 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Farizeus

Biblia  Fáres  Farizeus és a vámos

farizeus
A törvénytisztelet elsőségét hirdető zsidó vallási és politikai szekta tagja az ókori Júdeában, képmutató, álszent (ember).
Nemzetközi szó a latin Pharisaeus nyomán, amely a görögön (Phariszaiosz) át a héber perisajjá (elkülönültek) szóra vezethető vissza, ennek töve a páras (elkülönít) ige.


A farizeusok: A farizeusok a szadduceusokkal ellentétben többségében középosztálybeli üzletemberek voltak, s ezért kapcsolatban álltak a közemberekkel, s a nép sokkal többre tartotta őket, mint a szadduceusokat.

FARIZEUSOK (elkülönült, elzárkózó; elválasztó).
Kiemelkedően kegyes férfiak zárt csoportja a zsidók közt Jézus idejében, akik szembefordultak Jézussal és tanításával; elhatározták Jézus halálát (Mt 12,14); Jézus élesen rendreutasította őket (Mt 23).

farizeusok ókori zsidó szekta, amely szigorúan ragaszkodik a szóbeli törvényekhez (jrt)
Farrakhan, Louis [Minister Louis Farrakhan in his own words]
fatalizmus ...

A farizeusok és szadduceusok közötti különbség
A szadduceusok gyakran vitatkoztak a farizeusokkal. Ezek a viták főleg a tanbeli különbözőségekből származtak.

A farizeusi rend, vagy szekta tagjai voltak (Ap.Csel. 15:5).
Jézus követőinek, hívőknek mutatták magukat (Ap.Csel. 15:5).
Azt tartották, hogy senki nem juthat az üdvösséghez, hacsak körül nem metélkedik, és megtartja az egész Tórát (Ap.Csel. 15:1).

- Farizeusok (=elkülönült), akiket rabbinak (=nagy) is szólítottak. Kialakulásuk és szerepük a babiloni fogság idejében lett mérvadó, amikor a zsidóság az idegenben meg volt fosztva a vallásos szertartások lehetőségétől, egyedüli támasza a Törvény ill. a Biblia volt.

A farizeus és a vámszedő imája
"Némelyeknek pedig, kik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették", Krisztus példázatot mondott a farizeusról és a vámszedőről.

A farizeusok hagyománya.
1Ekkor farizeusok és írástudók keresték fel Jézust Jeruzsálemből, és megkérdezték: 2'Miért térnek el tanítványaid az ősök hagyományaitól? Evés előtt ugyanis nem mossák meg a kezüket.' 3Így felelt nekik: 'Hát ti miért szegitek meg Isten parancsát hagyományotok kedvéért?

A farizeus és a vámszedő imája
Alapigénk így szólt: "A törvény célja Krisztus, minden hívőnek igazságára." Sohasem szabad levennünk a szemünket a célról, Jézusról. Azt kell kutatnunk, min kell még javítani az életünkben, mi az, amit még le kell győznünk, ami akadálya lehet az üdvösségünknek.

farizeusok: vallásilag és politikailag rendkívül szigorú álláspontot képviselő zsidó irányzat.
felebarát: bibliai kifejezés a másik ember jelölésére.
Genezis: teremtés könyve, a mózesi könyvek egy darabja.

Farizeusok hisznek a feltámadásban, szadduceusok nem
Krisztus harmadnapra feltámad
Az evangélium alapja ...

farizeus
perusim = elkülönített; héber
zsidó vallási párt Krisztus idejében: a templomi áldozatnál fontosabbnak tartották a mózesi törvények és az ahhoz kapcsolódó hagyományaik valamint értelmezéseik aprólékos betartását.

A farizeusok jellemzése, radikális megmozdulásaik
A khaszidok, majd pedig később a farizeusok csoportjainak politikai szereplése vagy éppen harcias fellépése mindegyre ismétlődő jelenség.

A farizeusoknak és a zsidó papoknak sehogyan sem tetszettek a dolgok, amelyeket az Úr Jézus cselekedett. Mikor meghallották, hogy az Úr Jézus feltámasztotta Lázárt, összehívták a tanácsot és így szóltak:
- Mit tegyünk? Ez az ember nagyon sok csodát tesz, és nemsokára már mindenki hisz benne.

A farizeusok pedig nyílt ellenségei voltak Jézusnak és nem sokat adtak a romai kormányzatunkra. Ők el kellett hogy tűrjék három és fél évig, amit a Názáreti mondott mindenütt a nyilvánosság előtt. Amennyiben hivatalosan gyengék voltak magukban, azért egyesültek voltak irodalmilag a saduceusokkal.

A farizeusok viszályt próbálnak szítani János és Jézus tanítványai között (Jn. 3:25-36)
34.
Jézus második, rövidebb galileai tartózkodása (Jn. 4:3, 43) ...

A farizeusokkal szemben elvi álláspontként jelentette ki, hagy a szombat van az emberért és nem az ember a szobatért (Mk 2,23-28; 3,1-6). A böjtnek nem tulajdonított valláserkölcsi jelentőséget; aki mégis böjtöl, tegye azt feltűnés, dicsekvés nélkül (Mk 2; 18-22; Mt 6,16-18).

- Egy farizeus megvádolta Jézust azzal, hogy egy Belzebub nevezetű hamis isten által viszi véghez csodáit. Jézus így válaszolt, "És ha én Belzebubbal űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki?" (Mt.12:27). 2Kir.

Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere:
2. Ez jöve Jézushoz éjjel, és monda néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul; mert senki sem teheti e jeleket, a melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele.
3.

Amikor látta, hogy sok farizeus és szadduceus jön megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk: "Viperák fajzata! Ki tanított benneteket arra, hogy fussatok a közelgő harag elől?
Mt 3.8
Teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcsét!
Mt 3.9
Ne gondoljátok, hogy arra hivatkozhattok: Ábrahám az atyánk! ...

Ez az ellentét volt az egyik oka annak a szembenállásnak, mely a Templom és a zsinagóga, másként a szadduceusok és a farizeusok között fennállt. Ez a két irányzat képezte azt, amit általánosan a hivatalos zsidóságnak neveznek. Jézus korában a szadduceusok tekintélye erősen csökkent.

fejezet Jézus imádkozni tanít Jézust Belzebub szövetségesének mondják Jónás jele A lámpás és a szem Jézus beszéde a farizeusok és a törvénytudók ellen Az írástudók és a farizeusok támadása
12.

Segítsen minket a farizeus és a vámszedő imádságának példázatából leszűrhető tanulság! Hadd álljon itt befejezésül az idézet a Bibliából: "10. Két ember méne fel a templomba imádkozni; az egyik farizeus, és a másik vámszedő. 11. A farizeus megállván, ily módon imádkozék magában: Isten! ...

Az írástudók és farizeusok akkor egy házasságtörésen ért asszonyt hoztak oda és elébe állították. 'Mester, mondták, ezt az asszonyt éppen most érték házasságtörésen. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyent meg kell kövezni. Te mit mondasz?' Jézus lehajolt és ujjával írni kezdett a földön.

Itt tényleges recepcióját találhatjuk az Ézs 53-nak, éspedig (amennyiben L. Ruppert kutatásai helytállóak[487]) egy konkrét történeti személyre alkalmazva: az Alexander Jannáj által kivégeztetett farizeusok közül Jósze ben-Jóézer személyét azonosították a Szolgával.

Kulturális különbségek: szociális, vallási, vagy kulturális kifejezések magyarázata; például: 1) személyek vagy csoportok, mint farizeusok, szaddúceusok, heródiánusok, stb.; 2) a maitól egészen különböző formájú, vagy funkciójú tárgyak, például súlyok illetve mértékek ( a súlyokat, ...

Ez a 'kép’-mutató' számtalanszor szerepel, mindig valami 'ronda farizeus' jut az eszünkbe róla, pedig hát Jézus ezt is nekünk, nekem mondja. Én vagyok képmutató? Hát igen! ...

Az ószövetségi egyház fennállásának utolsó négy évszázada alatt, amikor Izrael vallása a Jézus korából ismert farizeusi és rabbinikus vallásossággá változott, már nem adatott prófétai kinyilatkoztatás, így az ószövetségi kánon addigra lezárult.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Isten, Ember, Jézus, Szent, Farizeusok?

◄ Fáres   Farizeus és a vámos ►
 
RSS Mobile