Kezdőlap (Farizeus)

 Biblia 

  » »
 
   

Farizeus

Biblia  Fáres  Farizeus és a vámos

farizeus
A törvénytisztelet elsőségét hirdető zsidó vallási és politikai szekta tagja az ókori Júdeában, képmutató, álszent (ember).


A farizeusok: A farizeusok a szadduceusokkal ellentétben többségében középosztálybeli üzletemberek voltak, s ezért kapcsolatban álltak a közemberekkel, s a nép sokkal többre tartotta őket, mint a szadduceusokat.

FARIZEUSOK (elkülönült, elzárkózó; elválasztó).
Kiemelkedően kegyes férfiak zárt csoportja a zsidók közt Jézus idejében, akik szembefordultak Jézussal és tanításával; elhatározták Jézus halálát (Mt 12,14); ...

farizeusok ókori zsidó szekta, amely szigorúan ragaszkodik a szóbeli törvényekhez (jrt)
Farrakhan, Louis [Minister Louis Farrakhan in his own words]
fatalizmus ...

A farizeusok és szadduceusok közötti különbség
A szadduceusok gyakran vitatkoztak a farizeusokkal. Ezek a viták főleg a tanbeli különbözőségekből származtak.

A farizeusi rend, vagy szekta tagjai voltak (Ap.Csel. 15:5).
Jézus követőinek, hívőknek mutatták magukat (Ap.Csel. 15:5).

- Farizeusok (=elkülönült), akiket rabbinak (=nagy) is szólítottak.

A farizeus és a vámszedő imája
"Némelyeknek pedig, kik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették", Krisztus példázatot mondott a farizeusról és a vámszedőről.

A farizeusok hagyománya.
1Ekkor farizeusok és írástudók keresték fel Jézust Jeruzsálemből, és megkérdezték: 2'Miért térnek el tanítványaid az ősök hagyományaitól? Evés előtt ugyanis nem mossák meg a kezüket.

A farizeus és a vámszedő imája
Alapigénk így szólt: "A törvény célja Krisztus, minden hívőnek igazságára." Sohasem szabad levennünk a szemünket a célról, Jézusról.

farizeusok: vallásilag és politikailag rendkívül szigorú álláspontot képviselő zsidó irányzat.
felebarát: bibliai kifejezés a másik ember jelölésére.
Genezis: teremtés könyve, a mózesi könyvek egy darabja.

farizeus
perusim = elkülönített; héber
zsidó vallási párt Krisztus idejében: a templomi áldozatnál fontosabbnak tartották a mózesi törvények és az ahhoz kapcsolódó hagyományaik valamint értelmezéseik aprólékos betartását.

A farizeusoknak és a zsidó papoknak sehogyan sem tetszettek a dolgok, amelyeket az Úr Jézus cselekedett. Mikor meghallották, hogy az Úr Jézus feltámasztotta Lázárt, összehívták a tanácsot és így szóltak:
- Mit tegyünk?

A farizeusok pedig nyílt ellenségei voltak Jézusnak és nem sokat adtak a romai kormányzatunkra. Ők el kellett hogy tűrjék három és fél évig, amit a Názáreti mondott mindenütt a nyilvánosság előtt.

A farizeusok viszályt próbálnak szítani János és Jézus tanítványai között (Jn. 3:25-36)
34.
Jézus második, rövidebb galileai tartózkodása (Jn. 4:3, 43) ...

A farizeusokkal szemben elvi álláspontként jelentette ki, hagy a szombat van az emberért és nem az ember a szobatért (Mk 2,23-28; 3,1-6).

- Egy farizeus megvádolta Jézust azzal, hogy egy Belzebub nevezetű hamis isten által viszi véghez csodáit. Jézus így válaszolt, "És ha én Belzebubbal űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki?" (Mt.12:27). 2Kir.

Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere:
2. Ez jöve Jézushoz éjjel, és monda néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul; mert senki sem teheti e jeleket, a melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele.

Amikor látta, hogy sok farizeus és szadduceus jön megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk: "Viperák fajzata! Ki tanított benneteket arra, hogy fussatok a közelgő harag elől?
Mt 3.8
Teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcsét!
Mt 3.9 ...

Ez az ellentét volt az egyik oka annak a szembenállásnak, mely a Templom és a zsinagóga, másként a szadduceusok és a farizeusok között fennállt. Ez a két irányzat képezte azt, amit általánosan a hivatalos zsidóságnak neveznek.

1Ezenközben mikor sok ezerből álló sokaság gyűlt egybe, annyira, hogy egymást letapossák, kezdé az ő tanítványainak mondani: Mindenekelőtt oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, mely a képmutatás;2Mert nincs oly rejtett dolog, ...

Segítsen minket a farizeus és a vámszedő imádságának példázatából leszűrhető tanulság! Hadd álljon itt befejezésül az idézet a Bibliából: "10. Két ember méne fel a templomba imádkozni; az egyik farizeus, és a másik vámszedő. 11.

Az írástudók és farizeusok akkor egy házasságtörésen ért asszonyt hoztak oda és elébe állították. 'Mester, mondták, ezt az asszonyt éppen most érték házasságtörésen. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyent meg kell kövezni. Te mit mondasz?

Itt tényleges recepcióját találhatjuk az Ézs 53-nak, éspedig (amennyiben L. Ruppert kutatásai helytállóak[487]) egy konkrét történeti személyre alkalmazva: az Alexander Jannáj által kivégeztetett farizeusok közül Jósze ben-Jóézer személyét ...

A Jézus korabeli farizeusok hite szerint a próféták kora Malakiással lezárult, de az apokrif Makkabeusok 1. könyvének írója úgy hitte, hogy egy próféta egy napon újra megjelenik Júdeában.

Kulturális különbségek: szociális, vallási, vagy kulturális kifejezések magyarázata; például: 1) személyek vagy csoportok, mint farizeusok, szaddúceusok, heródiánusok, stb.; 2) a maitól egészen különböző formájú, vagy funkciójú tárgyak, ...

Ez a 'kép’-mutató' számtalanszor szerepel, mindig valami 'ronda farizeus' jut az eszünkbe róla, pedig hát Jézus ezt is nekünk, nekem mondja. Én vagyok képmutató? Hát igen! ...

Az ószövetségi egyház fennállásának utolsó négy évszázada alatt, amikor Izrael vallása a Jézus korából ismert farizeusi és rabbinikus vallásossággá változott, már nem adatott prófétai kinyilatkoztatás, így az ószövetségi kánon addigra lezárult.

Lásd még: Lásd még: Ember, Isten, Jézus, Szent, Krisztus

Biblia  Fáres  Farizeus és a vámos

 
RSS Mobile