Kezdőlap (Farizeus)

 Biblia 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Farizeus

Biblia  Fáres  Farizeus és a vámos

farizeus
A törvénytisztelet elsőségét hirdető zsidó vallási és politikai szekta tagja az ókori Júdeában, képmutató, álszent (ember).
Nemzetközi szó a latin Pharisaeus nyomán, amely a görögön (Phariszaiosz) át a héber perisajjá (elkülönültek) szóra vezethető vissza, ennek töve a páras (elkülönít) ige.


A farizeusok: A farizeusok a szadduceusokkal ellentétben többségében középosztálybeli üzletemberek voltak, s ezért kapcsolatban álltak a közemberekkel, s a nép sokkal többre tartotta őket, mint a szadduceusokat.

FARIZEUSOK (elkülönült, elzárkózó; elválasztó).
Kiemelkedően kegyes férfiak zárt csoportja a zsidók közt Jézus idejében, akik szembefordultak Jézussal és tanításával; elhatározták Jézus halálát (Mt 12,14); Jézus élesen rendreutasította őket (Mt 23).

farizeusok ókori zsidó szekta, amely szigorúan ragaszkodik a szóbeli törvényekhez (jrt)
Farrakhan, Louis [Minister Louis Farrakhan in his own words]
fatalizmus ...

A farizeusok és szadduceusok közötti különbség
A szadduceusok gyakran vitatkoztak a farizeusokkal. Ezek a viták főleg a tanbeli különbözőségekből származtak.

A ~i rend, vagy szekta tagjai voltak (Ap.Csel. 15:5).
Jézus követőinek, hívőknek mutatták magukat (Ap.Csel. 15:5).
Azt tartották, hogy senki nem juthat az üdvösséghez, hacsak körül nem metélkedik, és megtartja az egész Tórát (Ap.Csel. 15:1).

- ~ok (=elkülönült), akiket rabbinak (=nagy) is szólítottak. Kialakulásuk és szerepük a babiloni fogság idejében lett mérvadó, amikor a zsidóság az idegenben meg volt fosztva a vallásos szertartások lehetőségétől, egyedüli támasza a Törvény ill. a Biblia volt.

A ~ és a vámszedő imája
"Némelyeknek pedig, kik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették", Krisztus példázatot mondott a ~ról és a vámszedőről.

A ~ok hagyománya.
1Ekkor ~ok és írástudók keresték fel Jézust Jeruzsálemből, és megkérdezték: 2'Miért térnek el tanítványaid az ősök hagyományaitól? Evés előtt ugyanis nem mossák meg a kezüket.' 3Így felelt nekik: 'Hát ti miért szegitek meg Isten parancsát hagyományotok kedvéért?

A ~ és a vámszedő imája
Alapigénk így szólt: "A törvény célja Krisztus, minden hívőnek igazságára." Sohasem szabad levennünk a szemünket a célról, Jézusról. Azt kell kutatnunk, min kell még javítani az életünkben, mi az, amit még le kell győznünk, ami akadálya lehet az üdvösségünknek.

~ok: vallásilag és politikailag rendkívül szigorú álláspontot képviselő zsidó irányzat.
felebarát: bibliai kifejezés a másik ember jelölésére.
Genezis: teremtés könyve, a mózesi könyvek egy darabja.

~ok hisznek a feltámadásban, szadduceusok nem
Krisztus harmadnapra feltámad
Az evangélium alapja ...

~
perusim = elkülönített; héber
zsidó vallási párt Krisztus idejében: a templomi áldozatnál fontosabbnak tartották a mózesi törvények és az ahhoz kapcsolódó hagyományaik valamint értelmezéseik aprólékos betartását.

A ~ok jellemzése, radikális megmozdulásaik
A khaszidok, majd pedig később a ~ok csoportjainak politikai szereplése vagy éppen harcias fellépése mindegyre ismétlődő jelenség.

A ~oknak és a zsidó papoknak sehogyan sem tetszettek a dolgok, amelyeket az Úr Jézus cselekedett. Mikor meghallották, hogy az Úr Jézus feltámasztotta Lázárt, összehívták a tanácsot és így szóltak:
- Mit tegyünk? Ez az ember nagyon sok csodát tesz, és nemsokára már mindenki hisz benne.

A ~ok pedig nyílt ellenségei voltak Jézusnak és nem sokat adtak a romai kormányzatunkra. Ők el kellett hogy tűrjék három és fél évig, amit a Názáreti mondott mindenütt a nyilvánosság előtt. Amennyiben hivatalosan gyengék voltak magukban, azért egyesültek voltak irodalmilag a saduceusokkal.

A ~ok viszályt próbálnak szítani János és Jézus tanítványai között (Jn. 3:25-36)
34.
Jézus második, rövidebb galileai tartózkodása (Jn. 4:3, 43) ...

A ~okkal szemben elvi álláspontként jelentette ki, hagy a szombat van az emberért és nem az ember a szobatért (Mk 2,23-28; 3,1-6). A böjtnek nem tulajdonított valláserkölcsi jelentőséget; aki mégis böjtöl, tegye azt feltűnés, dicsekvés nélkül (Mk 2; 18-22; Mt 6,16-18).

- Egy ~ megvádolta Jézust azzal, hogy egy Belzebub nevezetű hamis isten által viszi véghez csodáit. Jézus így válaszolt, "És ha én Belzebubbal űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki?" (Mt.12:27). 2Kir.

Vala pedig a ~ok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere:
2. Ez jöve Jézushoz éjjel, és monda néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul; mert senki sem teheti e jeleket, a melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele.
3.

Amikor látta, hogy sok ~ és szadduceus jön megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk: "Viperák fajzata! Ki tanított benneteket arra, hogy fussatok a közelgő harag elől?
Mt 3.8
Teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcsét!
Mt 3.9
Ne gondoljátok, hogy arra hivatkozhattok: Ábrahám az atyánk! ...

Ez az ellentét volt az egyik oka annak a szembenállásnak, mely a Templom és a zsinagóga, másként a szadduceusok és a ~ok között fennállt. Ez a két irányzat képezte azt, amit általánosan a hivatalos zsidóságnak neveznek. Jézus korában a szadduceusok tekintélye erősen csökkent.

fejezet Jézus imádkozni tanít Jézust Belzebub szövetségesének mondják Jónás jele A lámpás és a szem Jézus beszéde a ~ok és a törvénytudók ellen Az írástudók és a ~ok támadása
12.

Segítsen minket a ~ és a vámszedő imádságának példázatából leszűrhető tanulság! Hadd álljon itt befejezésül az idézet a Bibliából: "10. Két ember méne fel a templomba imádkozni; az egyik ~, és a másik vámszedő. 11. A ~ megállván, ily módon imádkozék magában: Isten! ...

Az írástudók és ~ok akkor egy házasságtörésen ért asszonyt hoztak oda és elébe állították. 'Mester, mondták, ezt az asszonyt éppen most érték házasságtörésen. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyent meg kell kövezni. Te mit mondasz?' Jézus lehajolt és ujjával írni kezdett a földön.

Itt tényleges recepcióját találhatjuk az Ézs 53-nak, éspedig (amennyiben L. Ruppert kutatásai helytállóak[487]) egy konkrét történeti személyre alkalmazva: az Alexander Jannáj által kivégeztetett ~ok közül Jósze ben-Jóézer személyét azonosították a Szolgával.

Kulturális különbségek: szociális, vallási, vagy kulturális kifejezések magyarázata; például: 1) személyek vagy csoportok, mint ~ok, szaddúceusok, heródiánusok, stb.; 2) a maitól egészen különböző formájú, vagy funkciójú tárgyak, például súlyok illetve mértékek ( a súlyokat, ...

Ez a 'kép’-mutató' számtalanszor szerepel, mindig valami 'ronda ~' jut az eszünkbe róla, pedig hát Jézus ezt is nekünk, nekem mondja. Én vagyok képmutató? Hát igen! ...

Az ószövetségi egyház fennállásának utolsó négy évszázada alatt, amikor Izrael vallása a Jézus korából ismert ~i és rabbinikus vallásossággá változott, már nem adatott prófétai kinyilatkoztatás, így az ószövetségi kánon addigra lezárult.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Isten, Ember, Jézus, Szent, Farizeusok?

◄ Fáres   Farizeus és a vámos ►
 
RSS Mobile